Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum ÚEŠMV

APVV PROJEKTY

NÁZOV PROJEKTU:  Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch

Program: APVV-14-0527

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Riešiteľka za FSEV UK:  doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Doba riešenia: 1.7.2015 - 30.6.2019

Anotácia projektu

Projekt na základe dát z integrovaných dátových súborov z medzinárodných komparatívnych výskumov International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) analyzuje slovenskú spoločnosť v medzinárodnom porovnaní. Témy  výskumov sú:  národná identita, občianstvo, pracovné orientácie, úloha vlády, sociálne siete, voličské správanie a politická komunikácia vo volebnej kampani. Pri porovnaní Slovenska s európskym a globálnym kontextom overíme platnosť aktuálnych teoretických konceptov k témam výskumov. Bezprostredným cieľom, ktorý je podmienkou naplnenia hlavného cieľa je realizácia výskumných modulov programu ISSP a CSES v rokoch 2015 – 2019. Získané dáta vytvoria predpoklad pre komparatívnu analýzu slovenskej spoločnosti v rámci projektu a sú tiež nevyhnutným predpokladom pre to, aby bolo Slovensko prítomné aj v analýzach zahraničných autorov. Porovnateľnosť a spoľahlivosť merania sú dôležitými témami pri medzinárodnom komparatívnom výskume. Kladené otázky sú často citlivé na spoločenský kontext či jazykový úzus, oboje sa v priebehu dvoch desaťročí našej účasti v programe ISSP menilo. Tretím cieľom je preto overenie validity viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov. Výsledky výskumov sú zaujímavé nielen pre výskumníkov zo Slovenska, ale aj pre medzinárodné programy ISSP a CSES, ako aj pre ďalšie programy komparatívneho výskumu realizované na Slovensku.

Prierezovým cieľom je rozvoj Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), ktorý je pozorovateľom vo výskumnej infraštruktúre CESSDA ERIC založenej v rámci ESFRI. V rámci projektu budú zaarchivované nielen dátové súbory z v ňom realizovaných výskumov, ale aj niektoré dôležité staršie výskumy z obdobia posledných dvadsiatich rokov. Práca s archívom je súčasťou výučby na vysokých školách a archív ročne vybaví stovky on-line požiadaviek na sprístupnenie dát.

 

Názov projektu:  Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach (INTERIM).

Program: APVV-14-0531

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV) (http://www.kvsbk.sav.sk/)

Vedúci riešiteľského tímu FSEV UK:  PhDr. Andrej Findor, PhD.

Doba riešenia: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019

Anotácia projektu

V projekte vytvoríme a prostredníctvom terénnych randomizovanych experimentov s kontrolnou skupinou (randomized controlled trials, RCT) posúdime efektívnosť intervenčných nástrojov na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskriminujúceho správania. Dominantne sa zameriame na predsudky voči príslušníkom rómskej minority zo segregovaných komunít. Vychádzame z aktuálnych výskumov o pozitívnych dôsledkoch priameho (Pettigrew, Tropp, 2011), sprostredkovaného (Vezzali et al., 2014) a predstavovaného kontaktu (Miles, Crisp, 2014) pre zmierňovanie predsudkov. Po prvé vyberieme nástroje na explicitné aj implicitné meranie predsudkov, ktoré adaptujeme na kontext SR a rómsku minoritu a validizujeme v slovenskom prostredí. Po druhé budeme vyvíjať a pilotne testovať tri typy intervencií, založených na troch typoch kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredkovaný). Po tretie budeme v hlavnom experimente prostredníctvom RCT na veľkej vzorke stredoškolských študentov testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybranej na základe pilotného testovania) na závislé premenné – postoje, predsudky a behaviorálne intencie. Takisto budeme merať tzv. sekundárny transfer, t. j. mieru možnej generalizácie pozitívnych dôsledkov intervencií týkajúcich sa rómskej minority na postoje voči iným typom stigmatizovaných minorít, napríklad azylantom (Harwood et al, 2010). Po štvrté budeme prostredníctvom korešpondenčného testu diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) testovať efekt najúčinnejšej intervencie na diskriminujúce správanie cieľovej populácie voči príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Po piate budeme testovať trvácnosť efektu najúčinnejšej intervencie a skúmať možnosti multiplikácie výsledkov v prostredí stredoškolského vzdelávania.

VEGA PROJEKTY

Názov projektu: Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku

Projekt: VEGA 2/0007/16

Hlavný riešiteľ:  PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Spoluriešitelia za FSEV UK: doc. Oľga Gyárfášová, PhD. (zástupkyňa hlavného riešiteľa), Mgr. Stanislav Černega

Ďalší spoluriešitelia:  Ing. Miloslav Bahna, PhD. (Sociologický ústav SAV), prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. (Katedra politológie FiF UK), PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV), Mgr. Juraj Majo, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Pavol Baboš, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

Anotácia projektu

Projekt politicko-historicky analyzuje voľby 1946, vrátane odhadu štrukturovanej distribúcie voličskej podpory modernými metódami ekologickej inferencie.  Voľby 2016 sú analyzované z viacerých perspektív: voličského správania, profilu voličov, podrobného spracovania volebných výsledkov, politickej komunikácie, zúčtovateľnosti i z hľadiska princípov vzniku a fungovania vládnej koalície. Analýzy volieb 2016 majú silnú komparatívnu zložku: porovnania s parlamentnými voľbami uskutočnenými od roku 1994, ako aj s voľbami v iných krajinách. Výstupom projektu budú dve vedecké monografie: „Voľby 1946“ a „Slovenské voľby ‘16“.

 

Názov projektu: Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.

Projekt: VEGA 2/0079/15

Hlavná riešiteľka:  Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV) (http://www.kvsbk.sav.sk/)

Spoluriešitelia a spoluriešiteľka za FSEV UK: PhDr. Andrej Findor, PhD. (zástupca hlavnej riešiteľky), Mgr. Peter Broniš, PhD., Mgr. Veronika Valkovičová

Ďalší spoluriešitelia:

Doba riešenia: 1.1.2015 - 31.12.2017

Anotácia projektu

Predstavovaný medziskupinový kontakt je nepriama kontaktná stratégia, ktorej cieľom je posilňovať toleranciu a prispievať k pozitívnejším medziskupinovým vzťahom. Metaanalýza vyše 70 štúdií (Miles, Crisp, 2014) ukázala, že samotný fakt, že participanti/tky si predstavujú pozitívnu interakciu s príslušníkom/čkou nečlenskej skupiny, môže viesť k zmierňovaniu predsudkov, formovaniu pozitívnejších postojov a stimulovaniu pozitívnejšieho medziskupinového správania. V doterajšom výskume však boli podreprezentované etnické skupiny a medzietnické vzťahy. Prvým cieľom projektu je experimentálne overiť metodiku predstavovaného kontaktu v kontexte medzietnických vzťahov v SR, so zameraním na rómsku, ale aj iné relevantné minority. Druhým cieľom je vytvoriť verziu Testu implicitných asociácií, adaptovanú na rómsku minoritu. Tretím cieľom je vytvoriť pilotnú verziu intervenčného nástroja na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov voči rómskej minorite, ktorý by bolo v budúcnosti možné používať v pedagogickom procese.

Socio-Political Alternatives in Central Europe

SPACE

Cieľom projektu SPACE je skúmať socio-politické alternatívy pre participáciu občanov v krajinách V4. Výsledkom demokratickej transformácie v strednej Európe je síce realtívne vysoký stupeň konsolidácie, krajiny však nedosiahli elektorálnu stabilitu ani výraznejšiu dôveru občanov v mainstreamovú politiku či politické inštitúcie. Neznamená to však úplnú anómiu, keďže v týchto spoločnostiach sa rozvíjajú občianske aktivity, existujú rôzne organizácie, ktoré zastupujú záujmy občanov a flexibilne reagujú na najrôznejšie sociálne problémy a výzvy.

Projekt SPACE vytvára priestor na prezentáciu a analýzu existujúcich alternatív.

Projekt koordinuje Katedra politológie, Pedagogickej fakulty Jagelonskej univerzity v Krakove. Finančne ho podporil Medzinárodný Visegradský fond a úvodný seminár sa uskutoční 11.decembra 2013 v Krakove. Za ÚMŠEV sa na ňom zúčastní a s príspevkom vystúpi Oľga Gyárfášová.

EUFORPOL

EUFORPOL (Meniaci sa systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty) je trojročný výskumný projekt (2011-2014) financovaný Agentúrou pre podporu vedy a výskumu (APVV-0484-10). Výskumný tím zahŕňa výskumných pracovníkov z Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiFUK. EUFORPOL skúma vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých členských štátov v tomto systéme z hľadiska teoretických a metodologických prístupov politológie, medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej antropológie...viac.

SAMRS

SAMRS 2011 

Výskum a vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko SAMRS 2011 

Projektová anotácia - Ako môže vzdelávanie pomôcť rozvoju demokratických procesov, budovaniu inštitúcií, ľudských práv a základných slobôd a posilniť pluralitnú demokraciu? Ako možno zjednotiť európskych ľudí a vytvoriť pochopenie pre viacjazyčnosť a dôveru napriek kultúrnych rozdielom a národným hraniciam? Ako môžu európske vlády a občania pomôcť vysporiadať sa s výzvami, s ktorými sa stretáva naša spoločnosť? Projekt sa snaží nájsť odpovede na vyššie uvedené otázky prostredníctvom vzdelávacieho projektu, ktorý odráža meniace sa podmienky v rámci európskeho geografického priestoru a v rámci integračných procesov. ...viac.

 

COMPARATIVE POLITICS: CENTRAL EUROPE

(Visegrad Group: Politics and Society)

Cieľom projektu, ktorý sa realizuje v rámci kurzu „Komparatívna politika – Stredná Európa“, je analýza rozličných politických koncepcií, týkajúcich sa konštrukcie regiónu Strednej Európy a zvýrazniť špecifiká jeho vývoju v minulosti a v súčasnosti.

Stredná Európa predstavuje jeden z najdôležitejších regiónov rozšírenej EÚ. Úspech integrácie štátov Vyšehradskej skupiny, nie je iba záležitosťou vzťahov  medzi jednotlivými štátmi regiónu a inštitúciami EÚ, ale aj vzťahmi medzi  všetkými štátmi regiónu navzájom...