Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum ÚEŠMV

Socio-Political Alternatives in Central Europe

SPACE

Cieľom projektu SPACE je skúmať socio-politické alternatívy pre participáciu občanov v krajinách V4. Výsledkom demokratickej transformácie v strednej Európe je síce realtívne vysoký stupeň konsolidácie, krajiny však nedosiahli elektorálnu stabilitu ani výraznejšiu dôveru občanov v mainstreamovú politiku či politické inštitúcie. Neznamená to však úplnú anómiu, keďže v týchto spoločnostiach sa rozvíjajú občianske aktivity, existujú rôzne organizácie, ktoré zastupujú záujmy občanov a flexibilne reagujú na najrôznejšie sociálne problémy a výzvy.

Projekt SPACE vytvára priestor na prezentáciu a analýzu existujúcich alternatív.

Projekt koordinuje Katedra politológie, Pedagogickej fakulty Jagelonskej univerzity v Krakove. Finančne ho podporil Medzinárodný Visegradský fond a úvodný seminár sa uskutoční 11.decembra 2013 v Krakove. Za ÚMŠEV sa na ňom zúčastní a s príspevkom vystúpi Oľga Gyárfášová.

EUFORPOL

EUFORPOL (Meniaci sa systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty) je trojročný výskumný projekt (2011-2014) financovaný Agentúrou pre podporu vedy a výskumu (APVV-0484-10). Výskumný tím zahŕňa výskumných pracovníkov z Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiFUK. EUFORPOL skúma vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých členských štátov v tomto systéme z hľadiska teoretických a metodologických prístupov politológie, medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej antropológie...viac.

SAMRS

SAMRS 2011 

Výskum a vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko SAMRS 2011 

Projektová anotácia - Ako môže vzdelávanie pomôcť rozvoju demokratických procesov, budovaniu inštitúcií, ľudských práv a základných slobôd a posilniť pluralitnú demokraciu? Ako možno zjednotiť európskych ľudí a vytvoriť pochopenie pre viacjazyčnosť a dôveru napriek kultúrnych rozdielom a národným hraniciam? Ako môžu európske vlády a občania pomôcť vysporiadať sa s výzvami, s ktorými sa stretáva naša spoločnosť? Projekt sa snaží nájsť odpovede na vyššie uvedené otázky prostredníctvom vzdelávacieho projektu, ktorý odráža meniace sa podmienky v rámci európskeho geografického priestoru a v rámci integračných procesov. ...viac.

 

COMPARATIVE POLITICS: CENTRAL EUROPE

(Visegrad Group: Politics and Society)

Cieľom projektu, ktorý sa realizuje v rámci kurzu „Komparatívna politika – Stredná Európa“, je analýza rozličných politických koncepcií, týkajúcich sa konštrukcie regiónu Strednej Európy a zvýrazniť špecifiká jeho vývoju v minulosti a v súčasnosti.

Stredná Európa predstavuje jeden z najdôležitejších regiónov rozšírenej EÚ. Úspech integrácie štátov Vyšehradskej skupiny, nie je iba záležitosťou vzťahov  medzi jednotlivými štátmi regiónu a inštitúciami EÚ, ale aj vzťahmi medzi  všetkými štátmi regiónu navzájom...