Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum ÚEŠMV

APVV PROJEKTY

NÁZOV PROJEKTU: Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo vonkajších vzťahoch EÚ.

Program: APVV-16-0540

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Kristína Janková, PhD., Mgr. Tomáš Profant, PhD., Mgr. Boris Valach, Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, Mgr. Michaela Dénešová

Spolupracujúce organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta a Slovenská asociácia európskeho práva

Doba riešenia: 1.7.2017 - 30.6.2020

Anotácia projektu:
Projekt je zameraný na analýzu ustanovení európskeho práva v oblasti vonkajších vzťahov EÚ, so zameraním na aplikáciu princípu rešpektovania ľudských práv a princípu solidarity, pri napĺňaní udržateľných rozvojových cieľov samotnou EÚ a jej členskými štátmi, pri dodržaní zásad subsidiarity a princípu lojality, s cieľom identifikovať úlohu EÚ vo vonkajších vzťahoch v prioritných oblastiach v systéme európskeho a medzinárodného práva, a poskytnúť základ pre odporúčania efektívneho pôsobenia EÚ ako medzinárodného aktéra.

VÝSTUPY PROJEKTU

 

NÁZOV PROJEKTU: Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Doba riešenia: 1.7.2019 - 30.6.2023

Program: APVV-18-0218

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV (http://www.sociologia.sav.sk/)

Riešiteľka za ÚEŠMV FSEV UK:  doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Anotácia projektu:
Projekt si pomocou pokračujúceho zapojenia do programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) kladie za cieľ zodpovedať otázku, či je po viac ako 100 rokoch od vzniku Československej republiky v komparatívnej analýze možné identifikovať pretrvávajúce podobnosti medzi spoločnosťami bývalého Československa. Analyzovať budeme trvania a zmeny v kontexte veľkých teórií spoločenskej zmeny, ako aj v kontexte teórií vysvetľujúcich premeny v jednotlivých oblastiach spoločností. Zapojenie Slovenska do programu ISSP už od roku 1995 (od roku 1992 ako súčasť ČSFR) ponúka pri niektorých témach možnosť skúmať obdobie posledných tridsiatich rokov. Priamo v rámci projektu budú realizované výskumy sociálnych nerovností, postojov k životnému prostrediu, zdraviu a rodine ako aj výskum volebného správania v rámci povolebného výskumu CSES. Ďalšie analýzy budú pracovať s dátami, ktoré začali byť dostupné pred alebo počas trvania projektu. Tu pôjde o komparatívnu analýzu modulov programu ISSP - Národná identita, Občianstvo, Pracovné orientácie, Úloha vlády, Sociálne siete a Náboženstvo. Súčasťou zberu dát pre programy ISSP a CSES v rámci projektu bude aj séria metodologických experimentov zameraná na overenie spoľahlivosti merania a zvýšenie miery jeho štandardizácie v rámci komparatívneho výskumu. Testy porovnávajúce efekty drobných modifikácii dotazníkových škál v prostredí mimoriadnej jazykovej a kultúrnej blízkosti krajín bývalého Československa ponúkajú zaujímavé laboratórium pre overovanie invariancie merania v rôznych spoločnostiach. V rámci projektu realizované výskumy umožnia tiež začlenenie Slovenska do komparatívnych analýz spoločenských vedcov po celom svete a sú predpokladom pre pokračujúcu participáciu riešiteľského tímu na odbornom i tematickom smerovaní programu ISSP, kde boli zástupcovia riešiteľského tímu aktuálne pôsobia ako členovia riadiaceho výboru programu.

 

NÁZOV PROJEKTU: Politika emócií ako forma politickej inklúzie a exklúzie

Doba riešenia: 1.7.2018 - 30.6.2022

Program: APVV - 17-0596

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Pavol FRIČ, PhD.

Anotácia projektu:
Projekt sa zaoberá rolou, ktorú zohráva politika emócií v politickom živote Slovenska. Má tri hlavné ciele: 1. prispieť k lepšiemu porozumeniu politickému vývoju na Slovensku; 2. rozvinúť operacionalizáciu teoreticko-metodologických východísk politiky emócií a 3. podporiť multidisciplinárny výskum politiky emócií v slovenskom akademickom prostredí. Ambíciou projektu je prepojiť aktuálnu úroveň poznania rôznych vedeckých disciplín, ktoré síce majú spoločný predmet skúmania, v skutočnosti sa však navzájom len málo informujú. Disciplinárne rôznorodý riešiteľský tím, ktorý bude počas celého trvania projektu úzko spolupracovať, zabezpečí, aby súčasťou výskumného procesu bolo nachádzanie a prepájanie styčných bodov naprieč vednými disciplínami.

VEGA PROJEKTY

NÁZOV PROJEKTU: Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku
Gender perspectives in Slovak political sciences

Doba riešenia: 2019 - 2021

Program: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Anotácia projektu:
Výskumný projekt sa usiluje prehlbovať a rozširovať poznanie o inštitucionalizácii rodových štúdií v oblasti politických vied na Slovensku. Nadviaže na rozsiahle výskumy v tejto oblasti v zahraničí, ako aj na rodovo orientované výskumy epistemických komunít na Slovensku a rozšíri ich o nové prístupy a oblasti. Keďže inštitucionalizácia rodových štúdií v politických vedách nie je v SR dostatočne preskúmaná, projekt prispeje k napĺňaniu tohto prázdneho miesta. Zároveň sa bude podieľať na prehlbovaní poznania o postavení, pracovných podmienkach a výzvach časti epistemickej komunity v kontexte neoliberálneho akademického prostredia. V neposlednom rade sa výskum usiluje prispieť k rozšíreniu poznatkov o procese vyjednávania epistemickej legitimity v prostredí politicko-vedného výskumu v SR. K naplneniu stanovených cieľov bude viesť kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód a kombinácia vedeckých a popularizačných výstupov

Annotation:
The aim is to widen and extend the knowledge of the institutionalisation of gender studies in political sciences in Slovakia. The project’s objective is to stem from extensive research conducted within this field abroad. The project also aims to utilise the research conducted in SR with the focus on epistemic communities, with the particular aim to extend their approaches and widen their scope. Since the institutionalisation of gender perspectives within

Iné projekty

Názov projektu: Modely presviedčacej komunikácie pre lokálnych lídrov na presadzovanie nediskriminácie a rómskej integrácie — PERCOM

Program: 809869 — PERCOM — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Mgr. Matej Hruška, PhD.

Spolupracujúce organizácie: Nadácia Milana Šimečku

Doba riešenia: 1.10. 2018 – 31.3. 2021

Anotácia projektu:
Uplatňovanie verejných politík na rozvoj infraštruktúry (napr. prístup k pitnej vode a elektrickej energii, odpadové hospodárstvo) v marginalizovaných rómskych komunitách často vyvoláva odmietavé reakcie slovenskej verejnosti na miestnej aj celoštátnej úrovni. Získanie podpory slovenskej verejnosti je kľúčové pre integráciu obyvateľov a obyvateliek marginalizovaných rómskych komunít a úspešné fungovanie týchto politík. Získanie podpory pre tieto politiky je závislá od schopnosti lídrov a líderiek na všetkých úrovniach presvedčivo komunikovať prínos týchto politík pre miestne komunity a celú spoločnosť. Morálna psychológia môže inšpirovať komunikačný prístup ktorý dokáže získať takúto podporu verejnosti. Cieľom projektu je otestovať presviedčací potenciál morálnej psychológie a na základe výsledkov poskytnúť praktické odporúčania pre starostov/ starostky a politických aktérov a aktérky, ktoré im pomôžu úspešne presadzovať infraštruktúrne rozvojové politiky.

Title: Persuasive Communication Models for Local Leaders to Enhance Non-Discrimination and Roma Integration — PERCOM

Program: 809869 — PERCOM — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

Principal investigator: Andrej Findor

Investigators for FSEV UK: Matej Hruška

Cooperating institutions: Milan Šimečka Foundation

Duration: October 1, 2018 – March 31, 2021

Project description:
Implementation of public utility policies (e.g., water, waste, electricity) benefiting the members of marginalised Roma communities often raises unfavourable reactions among national and local publics. Buy-in from the population majority is critical for Roma integration and success of these policies. Public support for these policies hinges on the ability of local leaders and national political actors to persuasively communicate benefits of these policies for the society and local communities. Moral psychology may inspire communication approach to win this public support. Project objective is to test the persuasive potential of moral psychology and to provide mayors and political actors with practical recommendations for winning the public support for public utility policies.