Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Valkovičová

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. je absolventkou magisterského štúdia v odbore politológia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a magisterského štúdia v odbore analýza konfliktov a násilia na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. V roku 2019 úspešne ukončila doktorandské štúdium v spojenom doktorandskom programe na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách. Vo svojom výskume sa venuje verejným politikám rodovej rovnosti a sexuality, ako aj feministickým a queer sociálnym hnutiam. Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov vyučuje výberový bakalársky kurz Sexualita vo verejných politikách. V súčasnosti tiež pôsobí ako pedagogička na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK a ako výskumníčka na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Je členkou redakčnej rady zahraničného periodika European Journal of Gender and Politics (ISSN 2515-1088).

Výskumné projekty a granty:

  • Counter Euroscepticism with your Vote (grantová výzva EACEA, 615308-CITIZ-1-2019-1-SI-CITIZ-CIV)
  • VEGA 1/0742/19: Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku
  • VEGA 2/0079/15: Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.
  • APVV-15-0234: Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
  • Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK/37/2016: Rod ako soft power – Europeizácia politík boja s domácim násilím
  • Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK/93/2017: Sex biznis / prostitúcia v slovenských verejných politikách

Kurzy:

  • Sexualita vo verejných politikách

Publikácie