Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Valkovičová

Mgr. Veronika Valkovičová, MA je absolventkou magisterského štúdia v odbore politológia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a magisterského štúdia v odbore analýza konfliktov a násilia na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. V septembri 2015 ukončila ročnú stáž v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA). V súčasnosti študuje spojené postgraduálne štúdium na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách. Vo svojom výskume sa venuje verejným politikám rodovej rovnosti a sexuality. Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov vyučuje výberový bakalársky kurz Sexuality vo verejných politikách. V súčasnosti tiež spolupracuje s niekoľkými ľudskoprávnymi organizáciami v oblasti LGBTI práv a práv ľudí v sex biznise, ako ich kvality života.

Výskumné projekty a granty:

VEGA 2/0079/15: Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.

APVV-15-0234: Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti 

Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK/37/2016: Rod ako soft power – Europeizácia politík boja s domácim násilím

Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK/93/2017: Sex biznis / prostitúcia v slovenských verejných politikách

Kurzy:
Sexualita vo verejných politikách

Publikácie