Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Frič

doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Do r. 1990 pracoval v Slovenskej akadémii vied, kde sa zaoberal otázkami metodológie prognózovania. Pôsobil tam ako zodpovedný riešiteľ projektu "Prognóza vedy v SR do r. 2 010", a spoluriešiteľ projektu "Súhrnná prognóza rozvoja SR do roku 2010". V r. 1991-1992 zastával funkciu zástupcu riaditeľa Ústavu pre sociálne analýzy Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. V r. 1992 nastúpil do Institutu sociologických studií UK FSV v Prahe, kde prednáša problematiku sociológie sociálnych problémov, elít a občianskej spoločnosti. Od r. 2001 pracuje ako výskumník v Centre pre sociální a ekonomické strategie UK FSV. Zameriava sa hlavne na výskum dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, vzájomných vzťahov českých elít a verejnosti a role týchto aktérov v procesoch modernizácie. Dlhodobo sa tiež venuje skúmaniu mimovládneho sektora a sociálneho problému korupcie. Aktuálne pôsobí ako učiteľ a výskumník na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislave, kde vedie kurz „Participácia a premeny organizovanej občianskej spoločnosti v postkomunistickej strednej Európe“. Je autorom a spoluautorom 17 monografií, 25 časopiseckých článkov a 50 kapitol v monografických publikáciích. Vo svojej akademickej kariére sa podieľal na úspešnej realizácii troch desiatok výskumných projektov väčšinou v roli hlavného riešiteľa.