Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eduard Csudai

Edo Csudai vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013. Od júna 2016 pôsobí ako referent pre vonkajšie vzťahy na Slovenskom národnom Stredisku pre ľudské práva, kde sa venuje v prvom rade ochrane a podpore práv osôb so zdravotným postihnutím. V nadväznosti na túto problematiku je témou jeho dizertačnej práce „Pozitívny záväzok SR v rámci implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a posilňovanie národného systému ochrany a podpory ľudských práv“. Je taktiež členom právnej pracovnej skupiny siete národných nediskriminačných orgánov (EQUINET) so sídlom v Bruseli.