Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Anton Gazarek

Mgr. Anton Gazarek vyštudoval bakalárske štúdium v odbore Politológia na trnavskej UCM. Následne absolvoval anglický odbor International Relations and European Studies (Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá) na Metrolitnej Univerzite Praha v magisterskom stupni, ktoré absolvoval s vyznamenaním. Počas svojho štúdia v Prahe absolvoval Erasmus na Európskej Univerzite Viadrina Frankfurt v Nemecku. Následne absolvoval stáž vo Viedni v českej agentúre pre rozvoj priemyslu a obchodu CzechTrade. Momentálne študuje na Fakutle sociálnych a ekonomických vied UK ako doktorand európskych štúdií.