Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radomír Masaryk

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Odborné zameranie: sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

2011-2016 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Výskumné projekty

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) (člen výboru)

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) (akreditovaný člen)

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) (člen)

European Health Psychology Society (člen)

Výučba

História psychológie 

Akademické spôsobilosti (pripravujeme)

Základy psychológie 2

Sociálna psychológia

Pedagogická a školská psychológia

Psychológia marketingu v praxi

Súčasná sociálna psychológia

Psychologické aspekty sexuálneho správania (predmet v súčasnosti nie je v ponuke)

Fókusové skupiny ako výskumná metóda (predmet v súčasnosti nie je v ponuke)

Výber z publikačnej činnosti

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L., KÉNESY TÚNYIOVÁ, M. (2018). Academic Self-Concept and the Use of Tablet Technologies in Czech and Slovak Schools. Studia Psychologica, 60, 3, 167-182.

HATOKOVÁ, M., MASARYK, R., TÚNYIOVÁ, M (2018). How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. Československá psychologie, 62, 1, 101-118

MASARYK, R., HATOKOVÁ, M. (2017). Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. Journal of Health Psychology, 22, 14, 1880–1888.

MASARYK, R., LÁŠTICOVÁ, B., BAČOVÁ, V., BIANCHI, G., ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M., PLICHTOVÁ, J. (2017). Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť : prísľuby a súčasnosťkvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. Československá psychologie, 61, 4, 401-414.

ČAVOJOVÁ, V., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., MAJERNÍK, M., JURKOVIČ, M., JUHÁSOVÁ, A., & MASARYK, R. (2016). Rozum: Návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia. Bratislava : IRIS. 

MASARYK, R. (2016). Erektilná dysfunkcia : príbeh diagnózy. Olomouc : Univerzita Palackého.

BAŠNÁKOVÁ, J., BREZINA, I., MASARYK, R. (2016). Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede's research. Československá psychologie, 60, 1, 13-25.

MASARYK, R., BAŠNÁKOVÁ, J. (Eds.) (2016). Rozhodovanie a usudzovanie 6.: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. Olomouc : Univerzita Palackého.

MASARYK, R. (2014). Researching Social Influences On Decision Making: The Case For Qualitative Methods. Human Affairs, 24, 336–348.

MASARYK, R. (2013). Medzi človekom a ľuďmi: Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava : IRIS.

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L. (2012). Making A Difference By Doing Applied Qualitative Research In Education: Three Case Studies. Human Affairs, 22, 4, 492-509.

MASARYK, R. (2012). Conceptualizing Love: Is It All We Need? Human Affairs, 22, 263–269.

MASARYK, R., MIKLÍKOVÁ, S. (2009). Assessing the Impact of Policy Changes on Helping and Medical Professionals: Preliminary Results from a Focus Group Study. Journal Of Groups In Addiction & Recovery, 4, 3, 159-177.

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M. (2005). Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dôsledky pre terapeutickú intervenciu. Československá psychologie, 49, 4, 357-362.