Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radomír Masaryk

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - funkčné miesto: profesor

Odborné zameranie

Sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

2019 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – sociálna a pracovná psychológia (doc.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

2011-2016 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Výskumné projekty

Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva (VEGA) - 2019-2022

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP) – predseda výboru

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) - člen výboru

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) - akreditovaný člen

European Health Psychology Society (EHPS) – člen a predseda výboru konferencie EHPS 2022

European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO) - člen

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) - člen výboru, 2019 Conference Chair

Diskuze v psychologii - člen redakčnej rady

Health Psychology and Behavioral Medicine - Associate Editor

Výučba

Sociálna psychológia, Súčasná sociálna psychológia, Metodológia a metódy psychológie - kvalitatívne metódy, Psychológia marketingovej komunikácie, Pokročilé kvalitatívne metódy

Výučba v minulosti

História psychológie, Akademické spôsobilosti, Metódy psychológie marketingovej komunikácie, Psychológia marketingu v praxi, Fókusové skupiny ako výskumná metóda, Všeobecná psychológia 2, Pedagogická a školská psychológia, Psychologické aspekty sexuálneho správania

Výber z publikačnej činnosti

https://www.researchgate.net/profile/Radomir-Masaryk
https://orcid.org/0000-0001-7927-7376

LUKAČOVIČ, M., MASARYK, R. (2021). Use of hallucinogens in Slovakia: Does it differ from global trends? International Journal of Drug Policy, 98, 103385.

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M., LÁŠTICOVÁ, B., KUGLEROVÁ, N., & STAINTON-ROGERS, W. (2019). A story of great expectations. Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics. Qualitative Research in Psychology, 16, 3, 336-353.

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L., KÉNESY TÚNYIOVÁ, M. (2018). Academic Self-Concept and the Use of Tablet Technologies in Czech and Slovak Schools. Studia Psychologica, 60, 3, 167-182.

MASARYK, R., HATOKOVÁ, M. (2017). Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. Journal of Health Psychology, 22, 14, 1880–1888.

BAŠNÁKOVÁ, J., BREZINA, I., MASARYK, R. (2016). Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede's research. Československá psychologie, 60, 1, 13-25.