Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radomír Masaryk

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Odborné zameranie

Sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

2019 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – sociálna a pracovná psychológia (doc.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

2011-2016 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Výskumné projekty

Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva (VEGA) - 2019-2022

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP) – predseda výboru

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) - člen výboru

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) - akreditovaný člen

European Health Psychology Society (EHPS) – člen a predseda výboru konferencie EHPS 2020

European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO) - člen

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) - člen výboru

Výučba

Všeobecná psychológia 2, Sociálna psychológia, Pedagogická a školská psychológia, Súčasná sociálna psychológia, Psychologické aspekty sexuálneho správania

Výučba v minulosti

História psychológie, Akademické spôsobilosti, Metódy psychológie marketingovej komunikácie, Psychológia marketingu v praxi, Fókusové skupiny ako výskumná metóda

Výber z publikačnej činnosti

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M., LÁŠTICOVÁ, B., KUGLEROVÁ, N., & STAINTON-ROGERS, W. (2019). A story of great expectations. Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics. Qualitative Research in Psychology, 16, 3, 336-353.

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L., KÉNESY TÚNYIOVÁ, M. (2018). Academic Self-Concept and the Use of Tablet Technologies in Czech and Slovak Schools. Studia Psychologica, 60, 3, 167-182.

HATOKOVÁ, M., MASARYK, R., TÚNYIOVÁ, M (2018). How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. Československá psychologie, 62, 1, 101-118

MASARYK, R., HATOKOVÁ, M. (2017). Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. Journal of Health Psychology, 22, 14, 1880–1888.

BAŠNÁKOVÁ, J., BREZINA, I., MASARYK, R. (2016). Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede's research. Československá psychologie, 60, 1, 13-25.