Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Peter Broniš

Mgr. Peter Broniš, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj

Odborné zameranie: metodológia, kvalitatívny výskum, sociálna psychológia  

Vzdelanie

2005 – 2010    Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK: sociálna a pracovná psychológia (PhD.)

1996 – 2002    Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta UK: psychológia; anglický jazyk a literatúra (Mgr.)  

Akademická prax

2011 – cont.    Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent (študijný poradca pre bakalárske štúdium, Erazmus koordinátor)

2008 – 2011    Ekonomická univerzita v Bratislave: odborný asistent    

Akademické funkcie

Prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu,

od 2014 Člen Akademického senátu FSEV UK, 2013 - 2014  

Projekty

Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte. VEGA, 2015-2017

Kariérové cesty absolventov vzdelávacích programov pre intelektovo nadané deti: voľba štúdia a povolania. VEGA, 2015-2017

Internacionalizácia vzdelávania a realizácia študijného programu v cudzom jazyku prostredníctvom európskej akreditácie EPAS. KEGA, 2009-2011 Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity podnikov na Slovensku. VEGA, 2009-2010

Mladý nadaný „High Potential“ manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie. VEGA, 2007-2009.

Sociálne prostredie mladých vedeckých pracovníkov: Kvantitatívny a kvalitatívny prístup. Grant UK pre mladých vedeckých pracovníkov, 2006  

Projekt ReSmeS, Nadácia Pontis, Bratislava & Business in the Community, Londýn, VB, 2010

Členstvo v profesijných organizáciách

Society for the Psychological Study of Social Issues, člen od r. 2007  

Výučba

Základy psychológie 1
Sociálnopsychologické experimenty 20. storočia
Psychológia nového podnikania
Sociálna psychológia vo filme  

Metódy sociálnej psychológie
Metódy kvalitatívneho výskumu v sociálnej psychológii
Riadenie zmien v organizácii
Diplomová práca  

Výber z publikačnej činnosti

Broniš, P. (2014). Kariérové rozhodovnanie intelektovo nadaných mladých ľudí: prvý prehľad tém. In Ballová Mikušková, E., & Čavojová, V. (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV : súčasné trendy v rozhodovaní. (145-150), Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2014.

Broniš, P. (2010). Metodologické otázky sociálnopsychologického akčného výskumu. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava.

Broniš, P. (2008). Čo je akčný výskum?. Zborník abstraktov VII. česko-slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou: Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku 21. – 22. január 2008, Bratislava.

Broniš, P. (2007). Understanding Participation and Action Research: Action Research Methodology as a Tool for Involvement of Stakeholders in Social Research. In Muránsky, M. & Kovalčik, J. (Eds.). Collection of Papers from the 1st PhD Students' International Conference “my-PhD” (43- 53). Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung.

Broniš, P. (2007). Akčný výskum: výskum v službách zmeny. In Recenzovaný sborník příspěvků Medzinárodní Baťovy doktorandké konference (CD). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.