Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Miroslav Popper

Doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Vzdelanie:

2018 habilitácia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce, UK Bratislava
1994 získanie CSc. (PhD.), psychológia, SAV, Bratislava
1984 - 1988 učebný odbor: psychológia, Filozofická fakulta UK Bratislava

Profesionálne postavenie:

Od roku 2018 docent na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava
od roku 2014 odborný asistent na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava
od roku 2002 samostatný vedecký pracovník (stupeň II a) Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Bratislava
1994 - 2001 vedecký pracovník, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, SAV, Bratislava
1990 - 1994 interná ašpirantúra, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, SAV, Bratislava
1988 - 1990 študijný pobyt, Ústav experimentálnej psychológie, SAV, Bratislava

Ocenenia:

 • Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) zaradený do zoznamu špičkových pracovníkov SAV

Riešené vedecké projekty (VEGA):

 • 2019 člen projektu Medzikultúrne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania
 • 2017 - 2020 vedúci projektu Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie
 • 2012 - 2015 vedúci projektu: Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti
 • 2009 - 2011 vedúci projektu: Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
 • 2006 - 2008 zástupca projektu: Intimita a normativita v kontexte občianstva
 • 2003 - 2005 zástupca projektu: Ľudská podstata a kultúrna identita
 • 2003 - 2005 zástupca projektu: Individuálna, komunitná a európska identita z pohľadu zdravia
 • 2001 - 2002 vedúci projektu: Myseľ a kultúra: Osobná identita a jej sociokultúrne pozadie
 • 2000 - 2002 zástupca projektu: Význam konštrukcií mužskosti – ženskosti (gender) v sexuálnom zdraví
 • 1997 - 1999 zástupca projektu: Problém mentálneho: Filozofické a psychologické skúmania
 • 1996 - 1999 vedúci projektu: Sexualita mladých ľudí: riziká a zdravie
 • 1993 - 1997 zástupca projektu: AIDS: Sociálne reprezentácie, riziká a prevencia na Slovensku
 • 1990 - 1994,/strong> výskum a kandidátska dizertačná práca: Komunikácia ako vzájomná interpretácia mentálnych modelov. Úloha modálnych slovies v tomto procese

Riešené vedecké projekty (APVV):

 • 2019 - člen projektu Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
 • 2015 – 2019 člen projektu Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
 • 2013 – 2017 člen projektu: Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka
 • 2011 – 2014 člen projektu: Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie

Centrum excelentnosti SAV

 • 2007 – 2010 člen projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie

Riešené zahraničné projekty:

Bilaterálne projekty na základe MAD:

 • 2000 – 2003 člen projektu: Sexual Health of Young People in Europe – comparative study between UK and Slovakia, uzatvoreného medzi: Dr. Paulom Stennerom, Department of Psychology, University College London, UK a G. Bianchim, KVSBK SAV, SK
 • 1999 – 2001 člen projektu: Comparative study of the sexual health of young people in the UK and Slovakia, uzatvoreného medzi: Dr. Rogerom Inghamom, Centre for Sexual Health Research, University of Southampton, UK a G. Bianchim, KVSBK SAV, SK.

Projekt WHO:

 • 1998 – 2000 člen projektu: Rýchle hodnotenie situácie používania návykových látok a rizikové sexuálne správanie na Slovensku (Rapid Situation Assessment of Substance Use and Sexual Risk Behaviour in Slovakia). Projekt Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), riešený na Slovensku.

Riešené projekty Equal/ESF:

 • 2005 – 2008 v rámci KVSBK SAV vedúci projektu „Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce a do spoločnost i“ (Migration Information Centre to Assist Migrants and Trafficked Persons in Integration in the Labour Market and the Society).
 • 2005 – 2008 člen projektu „Gender mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia“ (Gender Mainstreaming in the Reproductive Health Services).

Výber z publikačnej činnosti

 • Popper, M., Lukšík, I., Kanovský, M. (2020). Quality of life in children brought up by married and cohabiting couples. Human Affairs, 30, 1, 47-59.
 • Popper, M. (2019). Kognitívne interview. Bratislava: UK
 • Popper, M. (2019). Liminal hotspots, transhumanism, and pothumanism. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, p. 17-33.
 • Domínguez, G. E., Pujol, J., Motzkau, J. F., Popper, M. (2017). Suspended transitions and affective orderings : from troubled monogamy to liminal polyamory. In Theory and Psychology,  27, 2, p. 183-197.
 • Popper, M., Petrjánošová, M. (2016). Do we know what we are asking? : Individual and group cognitive interviews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 26, 3, p. 253-270.
 • Popper, M. (2015). Vymedzenie noriem, prvopočiatky morálky a vzájomná dôvera [Explication of norms, origins of morality and mutual trust]. In Filosofie dnes, vol. 7, no. 1, p. 22-38.
 • Popper, M. (2010). Polarizované diskurzy týkajúce sa aktuálnych spoločenských tém = Polarized Discourses Relating to Topical Social Issues. In Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, roč. 42, č. 5, s. 564-583.
 • Popper, M., Szeghyová, P., Šarkozy, Š. (2009). Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku [Health and the Roma community: Analysis of the situation in Slovakia]. Bratislava : Partners for Democratic Change Slovakia.
 • Popper, M. (2009). Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy = Some Evolutionary Views on Social and Moral Norms. In Filozofia, roč. 64, č. 7, s. 634-645.
 • SCHMITT, D.P. - ALLIK, J. - MCCRAE, R. R. - BENET-MARTINEZ, V. - ALCALAY, L. … POPPER, Miroslav …  WIJAYA, A. - WOERTMAN, L. - YOUN, G. - ZUPANEIC, A. The geographic distribution of big five personality traits - Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 2007, vol. 38, no. 2, p. 173-212.
 • STENNER, Paul - BIANCHI, Gabriel - POPPER, Miroslav - SUPEKOVÁ, Marianna - LUKŠÍK, Ivan - PUJOL, Joan. Constructions of sexual relationships : A study of the views of young people in Catalunia, England and Slovakia and their health implications. In Journal of Health Psychology, 2006, vol. 11, no. 5, p. 669-684.
 • PLICHTOVÁ, Jana - POPPER, Miroslav. Predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie = Assumptions and mechanisms of cultural evolution. Bratislava : Iris, 2005.

 • BIANCHI, Gabriel - POPPER, Miroslav. Interaction of substance use and risk to sexual health in the Slovak army : General, sociocultural and individual behaviour patterns. In AIDS care-psychological and socio-medical aspects of AIDS/HIV, 2000, vol. 12, no. 6, p.757-765.