Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Plichtová

Prof. PhDr. Jana PLICHTOVÁ, PhD.

Odborné zameranie: kognitívna psychológia, sociologická sociálna psychológia, kultúrna psychológia, psychológia menšín, sociálna neurověda, governance, participácia a verejná správa.

Vzdelanie

2003 Inaugurácia v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1998 Habilitácia v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1978-1982 Canditatus Scientiarus (CSc.), ekvivalent PhD., Ústav experimentálnej psychológie SAV

Prax

1973-1990: Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave

1990-2015: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV v Bratislave, riaditeľka pracoviska (1990-1992), vedúca výskumného tímu (1990-1994). 

1992 – 1994: Katedra psychológie, Trnavská univerzita

1995- 2017: Katedra psychológie na Filozofickej fakulte UK

2017 Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK.

Vedecké granty podporené z národných zdrojov (VEGA a SAV):

1991-1994: Pojem demokracie, osobná a spoločenská identita v období prechodu od totalitného systému k demokratickému.

1994-1995: Osobná a sociálna identita slovenskej inteligencie. 

1996-1998: Sociálna a politická identita jednotlivca v období rýchlych spoločenských zmien. .

1999-2001: Práva a povinnosti jednotlivca: štúdium jazyka a sociálnych reprezentácií.

2002-2004: Diskurz o právach a záväzkoch jednotlivca z individuálnej a spoločenskej perspektívy.

2006-2008: Národ ako sociálna kategória a naratívna konštrukcia: prípad Slovenska (1989-2004)

2007-2010: COPART – Centrum excelentnosti SAV pre výskum občianstva a participácie (vedúca centra)

2015-2016: Diskriminácia v sociálno-psychologických a spoločenských súvislostiach.

2016-2019: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Európske výskumné projekty:

2007-2008: EuroEthos - Exploring the Foundations of a Shared European Ethos. A comparative investigation of religious and secular ethical values in an enlarging Europe (6. rámcového programu EU)

2002-2004: HOTEL How to analyse quality life, 5. Rámcový program

1997-1999: Responsibilities and entitlements: a study in language and social representations in Central and Western Europe (Rada pre ekonomický a sociálny výskum, Spojené kráľovstvo)

1994 - 1996: Conversion to democratic thinking in Central and Eastern Europe (Central European University)

1993- 1996: Individualism in a period of rapid political and economic change (grant Rady pre ekonomický a sociálny výskum, Spojené kráľovstvo)

1992-1994: Changes in Judging of Political Concepts in the Course of Recent Democratic Progress in Some European Countries (grant Central European University).

Členstvo v profesijných organizáciách

Členka International Association for Cross-Cultural Psychology, European Association of Experimental Social Psychology a Social Representation Association

Členka Vedeckej rady Fakulty sociálnich studií, Masarykova univerzita, Brno

Členka Správnej rady OZ Občan, demokracia a zodpovednosť.

Zahraničné pobyty

Humboldtova univerzita

Maďarská akadémia vied

Univerzita v Stirlingu

Maison des Sciences de l´homme v Paríži.

Prednáškové kurzy

Sociálna psychológia, Experimenty v sociálnej psychológii, Medzikultúrna sociálna psychológia,  Kvalitatívna metodológia, Súčasné smery v sociálnej psychológii, Paradigmatické obraty v sociálnej psychológii. V súčasnosti kurzy pre doktorandov na FSEV: Súčasné smery sociálnej psychológii (ZS) a Doktorandský seminár 2: Kvalitatívna metodológia (LS).

Výber z publikačnej činnosti

PLICHTOVÁ, Jana , OSTERTÁGOVÁ, Alexandra. Kognitívne chyby a predsudky ako sociálno-psychologické vysvetlenie diskriminácie . Psychologica 44, 2016 (elektronický zdroj). Bratislava : STIMUL, s. 167-172 [online].

PLICHTOVÁ, J.: Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a prax. S.377-408. Bratislava: Veda 2010.

PLICHTOVÁ, J., LÁŠTICOVÁ, B., PETRJÁNOŠOVÁ, M., Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore. Bratislava: KVBSK 2009.

PLICHTOVÁ, J., POPPER, M.: Predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie. Bratislava: IRIS, 2005.

PLICHTOVÁ, J.: Metódy sociálnej psychológie zblízka: kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. (Focus on methods of social psychology: qualitative and quantitative research of social representations). Bratislava, Média, 2002, 350 pp.

VIŠŇOVSKÝ, E., POPPER, M., PLICHTOVÁ, J.: Príbehy o hľadaní mysle (Narratives about searching nature of mind). Veda, Bratislava 2001, 247 pp.

MARKOVÁ, I., MOODIE, E., FARR, R. M., DROZDA-SENKOWSKA, E., ERÖS, F., PLICHTOVÁ, J., GERVAIS, M. C., HOFFMANNOVÁ, J., MÜLLEROVÁ, O.: Social representation of the individual: a post-communist perspective. European Journal of Social Psychology, 28, 1998, 5, 797-829.

PLICHTOVÁ, J., ERÖS, F.: The significance of Political and Economic Change in Two Generations of Slovaks and Hungarians, Journal of Community and Applied Social Psychology, 1997, 7, 89-101.

MOODIE, E., MARKOVÁ, I., FARR, R., PLICHTOVÁ, J.: The meaning of the Community and of the Individual in Slovakia and Scotland. Journal of Community and Applied Social Psychology, 1997, 7, 19-37.

MOODIE, E., MARKOVÁ, I., PLICHTOVÁ, J., Lay Representations of Democracy: A Study in Two Cultures. Culture and Psychology, 1, 1995, 423-453.