Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Drahomír Michalko

Mgr. Drahomír Michalko, PhD.

Odborné zameranie:
Experimentálny výskum, kvantitatívne metódy, štatistická analýza dát, kognitívna psychológia, sociálna kognícia, neurovedy

Vzdelanie:

2014 – 2016: Mgr. v odbore Psychológia na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

2016 – 2019: PhD. v odbore Sociálna a pracovná psychológia na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Momentálne pôsobenie:

1. Vedecký pracovník a spoluriešiteľ na výskumnom projekte „APVV Sociálne reprezentácie a ich implikácie pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku” na Ústave aplikovanej psychológie, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

2. Vedecký pracovník v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied na Ústave normálnej a patologickej fyziológie (oddelenie kognitívnej neurovedy). Spoluriešiteľ na výskumných projektoch:

· VEGA: Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície
· VEGA: Kognitívne a neurofyziologické determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti

Vybrané publikácie

  • Marko, M., Michalko, D., & Riečanský, I. (2019). The effects of prefrontal transcranial direct-current stimulation on semantic control functions. L'Encéphale, 45(supplement 2), 77
  • Marko, M., Michalko, D. & Riečanský, I. Remote associates test: An empirical proof of concept. Behav Res 51, 2700–2711 (2019) doi:10.3758/s13428-018-1131-7
  • Michalko, D. Factor structure of Slovak adaptation of attentional control scale. Studia Psychologica, 60(1), 57-70