Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Branislav Uhrecký

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

Odborné zameranie: psychológia emócií, psychológia rozhodovania a usudzovania

Výskumné záujmy: zvládanie akútnej emočnej záťaže, fenomenológia emócií a ich zvládania, výkon zdravotníckych profesionálov, emócie a intuícia v rozhodovaní

Vzdelanie:

PhD: Sociálna a pracovná psychológia (2019) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
Mgr: Klinická a poradenská psychológia (2016) – Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Výskumné projekty:

- spoluriešiteľ grantu VEGA 2/0080/14 „Rozhodovanie v emočne náročných situáciách: Výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania.“

- spoluriešiteľ grantu VEGA 2/0070/18 „Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby.“

Výber z publikačnej činnosti:

  • Balážová, M., & Uhrecký, B. (2018). What does it mean "being chilled"? Mental well-being as viewed by Slovak adolescent boys. Human Affairs, 28(3), 285-296.
  • Uhrecký B., & Gurňáková, J. (2018). Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov v rôznych typoch situácií. In E. Maierová, L. Viktorová, J. Suchá, & M. Dolejš (Ed.), PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii": Sborník příspěvků (pp. 248-254). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Uhrecký, B., & Gurňáková, J. (2017). Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov pri riešení simulovanej úlohy rutinného typu. In J. Gurňáková a kol., Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov (pp. 57-117). Bratislava: ÚEP CSPV SAV.
  • Uhrecký, B., & Pilárik, Ľ. (2016). Efekt fokusingu pri rozhodovaní sa v komplexných rozhodovacích úlohách. In I. Sarmány-Schuller, Ľ. Pilárik, & I. Gallová (Ed.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V (pp. 187-195). Nitra: FSVaZ UKF v Nitre.
  • Uhrecký, B., Gurňáková, J., & Baránková, M. (2020). Emotion Regulation Strategies in Paramedic Crew Leaders during a Simulated Stressful Task: A Qualitative Inquiry. Studia Psychologica, 62(2), 89-108