Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Anna Šestáková

Mgr. Anna Šestáková, PhD.

Odborné zameranie

Sociálna psychológia a psychológia práce, psychológia marketingu a reklamy, psychológia osobnosti, politická psychológia, kvalitatívne metódy

Vzdelanie

2013 – 2017 Interné doktorandské štúdium na Univerzite Komenského, Odbor: Sociálna a pracovná psychológia
2007 – 2012 Štúdium na Katedre psychológie Univerzity Komenského 5 ročné denné štúdium v odbore Psychológia

Pracovné skúsenosti a prax

2018 – súčasnosť Odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
Náplň pracovnej pozície: výskumno-vedecká činnosť a pedagogická činnosť, účasť vo výskumnom projekte APVV Sociálne reprezentácie a ich implikácie pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku
2017 – súčasnosť Účasť v národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík ako odborný expert

Náplň pracovnej pozície:

- spracovanie teoretických východísk a základného pojmového ukotvenia pre projekt
- nastavenie kritérií pre meranie kvality participácie
- príprava, realizácia a vyhodnotenie celoslovenského prieskumu participácie
- evalvácia verejných politík na úrovni štátnej správy

Pedagogická činnosť

2015 – 2017 Vedenie kurzu Psychológia osobnosti na Univerzite Komenského
2012–2013 Vedenie kurzu Psychológia reklamy na Akadémii médií, Bratislava

Účasť v projektoch

Spolupráca na projekte Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“

Pozícia: hlavný štátny radca

Granty

2018 – súčasnosť APVV Sociálne reprezentácie a ich implikácie pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku [APVV-17-0536].
2014 – 2016 Spoluriešiteľ grantu VEGA Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov [VEGA 1/0952/14].

Výber z publikačnej činnosti

 • Democracy or technocracy: what defines authentic democratic participation
  Anna Šestáková, Jana Plichtová
  Kategória: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Vyd. údaje: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - ISBN 978-80-223-4418-0. - S. 7-17 [online].
 • Prediktory mentálneho zdravia v období nezamestnanosti: rodové porovnanie
  Anna Šestáková, Milica Schraggeová
  Kategória: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  Súbežný názov: Predictors of mental health in unemployment : gender comparison
  Vyd. údaje: Psychologica 46 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2017. - ISBN 978-80-8127-191-5. - S. 103-113 [online].
 • Prežívanie nezamestnanosti vo svetle Jahodovej teórie deprivácie - kvalitatívny prístup
  Milica Schraggeová, Anna Šestáková
  Kategória: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  Súbežný názov: Experience of unemployment in the light of Jahoda´s deprivation theory - qualitative approach
  Vyd. údaje: Psychologica 43 [elektronický zdroj] Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 127-138 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3865-3.