Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Martina Baránková - momentálne na materskej dovolenke

Mgr. Martina Baránková, PhD.

Odborné zameranie
neverbálne správanie, psychológia emócií, súcit, tvárové výrazy,

Vzdelanie

2019 FSEV UK PhD. v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce
2018 – Výcvik v psychoterapii Compassion Focused Therapy training – Basic and Advanced s Nicola Petrocchi
2017 – doteraz – Dlhodobý výcvik v psychoterapii SLEA – Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
2016 – 2017 Výcvik v psychoterapii Emotion Focused Therapy Level A s Leslie S. Greenberg a Ladislav Timuľák
2016 FSEV UK Mgr. v odbore Sociálna a pracovná psychológia
2016 Tréning vo FACS – Facial Action Coding System, Paul Ekman Group; Ekman, Friesen & Hager, nástroj na meranie tvárových výrazov
2016 Výcvik v psychoterapii Emotion Focused Family Therapy training s Joanne Dolhanty

Výskumné projekty

Hlavná riešiteľka: Grant Univerzity Komenského č. UK/329/2018 na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov: „Medzinárodné porovnanie spontánnej tvárovej reakcie na súcitný podnet“
Hlavná riešiteľka: Grant Univerzity Komenského č. UK/190/2019 na podporu riešenie projektu mladých vedeckých pracovníkov: „Analýza tvárového výrazu vyvolaného súcitným podnetom“
Spoluriešiteľka: Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15 2015-2018.
Spoluriešiteľka: Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania. VEGA 1/075/19 2019-2022
Spoluriešiteľka: APVV projekt: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19 (PP-COVID-20-0074)

Výučba

Základy neurofyziológie
Vývinová psychológia
Metodológia a metódy psychológie – kvantitatívne metódy
Psychológia nezamestnanosti
Štatistika I.
Komunitná psychológia

Členstvo v profesijných organizáciách:

ECPA - European Community Psychology Association (členka výboru)
The Compassionate Mind Foundation
SLEA - Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Výber z publikačnej činnosti

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 • Baránková, M., Halamová, J., Gablíková, M., Koróniová, J.,  & Strnádelová, B. (2019). Analysis of spontaneous facial experession of compassion elicitedby the video stimulus: facial expression of compassion. Československá psychologie, 63(1), 26-41.
 • Laco, M., Polatsek, P., Dekrét, Š., Benesova, W., Baránková, M., Strnádelová, B., Koróniová, J., & Gablíková, M. (2020). Effects of individual´s emotions on saliency and visual search. The Visual Computer. Online First Publication
 • Kanovský, M., Baránková, M., Halamová, J., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2020). Analysis of Facial Expressions Made While Watching a Video Eliciting Compassion. Perceptual and Motor Skills.  Online First Publication. Doi: 10.1177/0031512519897512
 • Baránková, M., Greškovičová, K., Strnádelová, B., Krizova, K., & Halamová, J. (2022). Let Us Take It into Our Own Hands: Patient Experience during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(21), 14150.
 •  Halamová, J., Kanovský, M., Krizova, K., Greškovičová, K., Strnádelová, B., & Baránková, M. (2022). The factor structure and external validity of the COPE 60 inventory in Slovak translation. Frontiers in Psychology, 12, 6703.
 • Halamová, J., Greškovičová, K., Baránková, M., Strnádelová, B., & Krizova, K. (2022). There must be a way out: The consensual qualitative analysis of best coping practices during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 13, 917048-917048.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 6-19.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • Bailey, G., Halamová, J., & Baránková, M. (2020). Qualitative analysis of self-compassion, self-protection, and self-criticism in emotion-focused therapy video sessions. Psihoterapija, 34(2), 203-223.
 • Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: Consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 6-19.
 • Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270.
 • Halamová, J., Langová, P., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2020). Consensual qualitative research on free associations for criticism and self-criticism. Human Affairs, 30(3), 365-381.
 • Uhrecký, B., Gurňáková, J., & Baránková, M. (2020). Emotion regulation strategies in paramedic crew leaders during a simulated stressful task: A qualitative inquiry. Studia Psychologica, 62(2), 89-108.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

 • Halamová, J, Koróniová, J., & Baránková, M. (2019). Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis: The Qualitative Report, 24(12), 2977-2996.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Baránková, M. (2016). Rozpoznávame tvárové výrazy emócií? In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 85-94 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7510-214-0
 • Baránková, M. (2017). Transformačné líderstvo a emocionálna inteligencia u adolescentov v kontexte rolových rozdielov. In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 23-45. - ISBN 978-80-244-5164-0
 • Baránková, M., Gablíková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2017). Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study. In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 28-39 [online]. - ISBN 978-80-7454-714-0

[Psychologie práce a organizace 2017 : mezinárodní konference. 16., Zlín, 24.-25.5.2017]

URL: ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2016/02/sbornik_ppao_2017_v6_mh_final.pdf

 • Baránková, M., & Halamová, J. (2018). Validating video stimulus for eliciting compassion: a pilot study In: Psychology in and around us. - NIš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 283-292. - ISBN 978-86-7379-481-5
 • Baránková, M., & Halamová, J. (2019). Czech and Slovak differences of compassion-qualitative research analysis of the three associations. In: Modern age and competenciens of psychologists . - niš: Faculty of philosophy, 2019. - S. 127-138. - ISBN 978-86-7379-508-9
 • Gablíková, M., & Baránková, M. (2017).  Sledujeme tvár človeka pri sledovaní reklamy. Výhody a výzvy softvérovej detekcie emócií. In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 56-68. - ISBN 978-80-244-5164-0
 • Gablíková, M., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2018). Human and artificial intelligence: time related performance of emotion. In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 155-163 [online]. - ISBN 978-80-7454-714-0

[Psychologie práce a organizace 2017 : mezinárodní konference. 16., Zlín, 24.-25.5.2017]

URL: ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2016/02/sbornik_ppao_2017_v6_mh_final.pdf

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Baránková, M., & Koróniová, J. (2016). Ako súvisí psychologický zážitok komunity v rodine so schopnosťou rozpoznať tvárový výraz súcitu? In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 90-99 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-4204-9
 • Baránková, M. (2016). Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi. In: Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. - Prešov : Prešovská univerzita, 2016. - S. 191-206. - ISBN 978-80-555-1652-3
 • Strnádelová, B., Koróniová, J., & Baránková, M. (2017).  Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov. In: Komunitná psychlógia na Slovensku 2017 [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 65-80 [online]. - ISBN 978-80-223-4418-0