Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Karol Kováč

Mgr. Karol Kováč, PhD.

Odborné zameranie: stres manažment, syndróm vyhorenia, work-life balance, psychológia zdravia

Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a životných príbehov. Túžba konať ma motivovala vzdelávať sa a odovzdávať poznatky takmer 10 rokov študentom univerzít a viac ako 12 000 klientom.

P R A C O V N É S K Ú S E N O S T I

Psychológ, lektor
Inštitút stresu, s.r.o. | 2015 - súčasnosť

 • Poradenstvo pre vyhorených a chronicky vystresovaných klientov
 • Vzdelávacia a konzultačná činnosť pre firemných klientov v oblasti stresu, nastavovania programov

Vysokoškolský učiteľ, odborný asistent
Univerzita Sv. Cyrila a Metóda | 2017 – 2019

 • Výučba predmetov: Sociálno psychologický výcvik,
 • Prehľad psychologických smerov, Psychológia zdravia, Prosociálne správanie
 • Publikačná činnosť

Zástupca riaditeľa, odborný asistent
Materiálovotechnologická fakulta STU | 2013 – 2014

 • Riadenie 3 pracovísk: Katedra humanitných vied, Katedra telesnej výchovy, Katedra jazykov
 • Tvorba a implementácia projektov pracovísk
 • Výučba psychologických predmetov

Vedecko-výskumný pracovník
Materiálovotechnologická fakulta STU | 2008 – 2013

 • Tvorba a implementácia projektov, správa existujúcich projektov
 • Výučba predmetov so zameraním na psychológiu zdravia a pracovnú psychológiu

V Z D E L A N I E

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK | 2008 – 2011

 • Odbor: Sociálna a pracovná psychológia
 • Profilácia: sociálna psychológia, metodológia, online spotrebiteľské správanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Univerzita Sv. Cyrila a Metóda | 2003 – 2008

 • Odbor: Psychológia
 • Profilácia: sociálna a pracovná psychológia

P R E D N Á Š K O V Á A K O N Z U L T A Č N A Č I N N O S Ť

2020

 • Webinár: Urobme si zo stresu priateľa, O2 Slovakia
 • Webinár: Horieť, ale nevyhorieť, O2 Slovakia
 • Webináre pre 1400 zdravotníkov zo SR a ČR v spolupráci s Convatec konzultačná činnosť pri nastavení zamestnaneckého programu pre Poštová banka, a.s.
 • Webinár: Prečo sa oplatí mať vianočnú náladu, HB Reavis, a.s., koordinátor psychologickej linky Trnavského samosprávneho kraja, 1. kolo pandémie
 • Garant témy stres a vyhorenie pre Dôvera zdravotná poisťovna, a.s. Forbes: Reštart3: Duševné zdravie - hlavný speaker
 • IUVENTA - séria webinár v téme stresu a vyhorenia
 • Forbes - konzultácie pri tvorbe Diáru duševného zdravia

2019

 • Work-life balance, talk so Sajfom pre spoločnosť Asbis
 • Work-life balance, LIDL Slovensko - vzdelávanie manažérov
 • Ako sa v zdraví dožiť dôchodku, Nextéria Leadership Academy
 • Vyhorenie, Merck Sharp & Dohme
 • Zdravý spánok nad zlato, IKEA
 • Význam stresu v živote človeka, OZ Samária – verejná prednáška pre mesto Hlohovec
 • Význam stresu v živote človeka, STREIT Slovakia
 • Urobme si zo stresu priateľa, RedBull CZ/SK
 • Ako pracuje náš mozog v strese, ROCHE Slovensko

2018

 • Dopady stresu vo firemnom prostredí, HB Talks – hlavný speaker
 • Stres náš každodenní, TEDx Trenčín
 • Dopady dlhodobého stresu, VÚB banka, a.s.
 • konzultant pri nastavovaní kultúry na Call centrách pre spoločnost Telekom, a.s.
 • Význam stresu v živote človeka, IKEA
 • Zvládanie stresu a záťaže vo vyššom veku, Magistrát Bratislava
 • Workshop - Worklife balance, spoločnosť Allianz, a.s.
 • Workshop - Horieť, ale nevyhorieť, spoločnosť VÚB banka, a.s.

P R E H Ľ A D P U B L I K A Č N E J Č I N N O S T I

Vedecké články

 • Kováč, K. (2018). Deskripcia základných charakteristík stres faktorov participantov vo vybranom súbore participantov. In: GRANT journal [elektronický zdroj].  ISSN 1805-062X - Vol 7., č.2, s. 30-33 [online].
 • Kováč, K., Baranovská, A. (2017). Stress level comparison of participants according to their age, gender and the region. In: AD ALTA [elektronický zdroj] : Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890. - Vol. 7, iss. 2, s. 20-23 [CD-ROM].
 • Mirdalíková, I., Kováč, K. (2017). Analýza vybraných stresových faktorov v prostredí call centra telekomunikačného operátora = Telecommunications operator call centre as a workplace - a selected stress factors analysis. In: Psychologie práce a organizace 2017 [elektronický zdroj] : pracovní poteciál a jeho promě ny v čase : mezinárodní konference - sborník př íspě vk ̊u. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně . - ISBN 978-80-7454-714-0. - S. 427-439 [online].
 • Bednáriková, M., Kováč, K. (2014). Test tool creation and examination of selected cognitive skills of students at the Slovak University of Technology. In: American Journal of Educational Research [elektronický zdroj]. - ISSN 2327-6150. - Vol. 2, No. 12 (2014), online, s. 1182-1189.
 • Kováč, K., Ritomský, A. (2010). Advancement in the scientific reasoning of online consumer behavior. In: Diversity unifies -Diversity in Egineering Education. - Brusel : SEFI, 2010. - ISBN 978-287352-003-8. - S. 359360.

Granty

 • 2018 - Inštitucionálny grant - FPPV-42-2018 - Prieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska
 • 2017 - Inštitucionálny grant - FPPV-30-2017 - Stresové faktory a index únavy u jednotlivcov vo vybraných regiónoch Slovenska