Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrea Madarasová Gecková

Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Odborné zameranie: psychológia zdravia

Vzdelanie

 • 2015 Inagurácia v odbore Sociálna psychológia, Masarykova Univerzita v Brne, Česká republika
 • 2011 CRICH Survey Research Unit, St. Michael s Hospital, Toronto, Canada, „3 Day Concept Mapping Workshop“, Nov 7-9, 2011
 • 2010 Habilitácia v odbore Sociálna psychológia, Masarykova Univerzita v Brne, Česká republika
 • 2008 University College of London Summer School „Epidemiological Methods and Analysis“ June 23-27, 2008, Krakow, Poland
 • 2008 Kurz regresnej analýzy a faktorovej analýzy organizovaný SPSS, 9-10. júna 2008, Bratislava
 • 2004 stupeň IIa - samostatný vedecký pracovník, SPV SAV
 • 1998 The Scranton-Slovakia Health Management Education, Health Management School, Bratislava a University of Scranton, Nursing Management Workshop Series Model I., II., III. (80 tréningových hodín)
 • 1997 ESHMS Summer schol „Chronic disease and Quality of Life“, Northern Centre for Health Care Research, University of Groningen, European Society of Health and Medical Sociology,August 4-15, 1997
 • 1997- 2002 Doktorandské štúdium v odbore Medical Sciences, University of Groningen, Holandsko
 • 1995-1996 Základný a pokročilý výcvik v Schultzovej relaxácii, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • 1995-1997 Základný a pokročilý výcvik v Katatýmno-imaginatívnej terapii, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • 1994-1995 Doplňujúce pedagogické štúdium, FF UPJŠ v Košiciach
 • 1990-1995 Magisterské štúdium v odbore psychológia, FF UPJŠ v Košiciach

Prax

2021-2024 Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, vysokoškolská učiteľka - profesorka na Ústave  aplikovanej psychológie FSEV UK.
2015-2023 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, vysokoškolská učiteľka - profesorka na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu LF UPJŠ
1997- 2023 Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, The Netherlands, 0% úväzok v pozícii universitair docent
2011-2021 Cyrilomedotejská teologická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci, Česká republika, vysokoškolská učiteľka – profesorka na OUSHI
2013-2018 Fakulta telesné kultúry, Palackého Univerzity v Olomouci, Česká republika, vedecko-výskumná pracovníčka, školiteľka doktorandského štúdia v odbore kinantropológia na FTK UPOL
2009-2015 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika, vedecko-výskumná pracovníčka
2007 – 2009 Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika, vedecko-výskumná pracovníčka
* materská a rodičovská dovolenka: máj-aug 2003, mar 2004 - jan 2005, mar 2006 - nov 2006
1999-2006 Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika, vedecko-výskumná pracovníčka
1997-1999 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika
1995-1997 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika, vysokoškolská učiteľka Ústavu sociálnej medicíny LF UPJŠ
1996-1997 Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach Slovenská republika, vysokoškolská učiteľka Katedry psychológie
1995-1997 Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca, psychologička

Výskumné projekty

2020-2025 Horizon 2020 Framework Programme; Call: H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD; Proposal: 964353 — RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region - Engaging Underserved communities;  Consortium: UMCG Netherlands, DH – PHE United Kingdom, Prolepsis Greece, EuroHealth-Net Belgium, Connaxis Spain, Vienna Vaccine Safety Initiative e.V. Germany, Universiteit Maastricht Netherlands, Rijksuniversiteit Groningen Netherlands, European Academy of Paediatrics AISBL Belgium, Uniwersytet Zielongogorski Poland, UPJS Slovakia, London School of Hygiene and Tropical Medicine Royal Charter UK, Bar Ilan University Israel,
2020–2024 COST CA19113 The European Researchers´ Network Working on Second Victims, národný delegát 
2019 – 2023 APVV-18-0070 Generation Z – New challenges in youth development, hlavný riešiteľ
2002-2023 Bilaterálne zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou v Groningene, Holandsko a Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach: 2002-2004, 2006-2010, 2010-2014, 2015-2018, 2020-2023
2020-2022 ERASMUS+ EAC/A02/2019 PARIPRE Physical activity-related injuries prevention in adolescents, riešiteľ
2017-2020 ERASMUS+ IMPACCT IMproving PAtient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in medical and nursing education, riešiteľ
2019-2020 German funds: Health Behavior in School-aged Children study
od roku 2008 Hlavný riešiteľ (principal investigator) slovenského národného tímu projektu Health Behavior in School-aged Children (HBSC), medzinárodný projekt v spolupráci s WHO, ktorý má viac ako 30 ročnú tradíciu, participuje na ňom viac ako 40 krajín a je mienkotvorným zdrojom v oblasti podpory zdravia dospievajúcich.
publikované štyri Národné správy o zdraví školákov: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018 a realizované tri vlny zberu údajov: 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018
Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos Finland, European Public Health Association Netherlands, riešiteľ
2016 – 2020 APVV-15-0012 Psychosocial development of children with emotional and behavioural disorders in the system of care – longitudinal study hlavný riešiteľ/ riešiteľ
2017 – 2020 VEGA 1/0427/17 Health literacy in a school-aged children as a part of education process in schools and the outcome of school based health education, hlavný riešiteľ/ riešiteľ
2014-2016 VEGA 1/0895/14 Psycho-social development of school-aged children with health disadvantage, hlavný riešiteľ
2019-2020 GAČR 19-18964S The association of stressful life events across life span, insecure attachment following childhood trauma, and resilience with health, vedúca riešiteľka
2017–2019 GACR 17-12579 S trends in behaviour among Czech adolescents in the context of school and family environment: HBSC study between the years 2002-2018, riešiteľ
2015-2016 GACR 15-19968S Spirituality and Health among Adolescents and Adults in the Czech Republic, riešiteľka projektu
2020-2021 VVGS 2020-1444 PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie, hlavný riešiteľ
2018-2019 VVGS UPJŠ - IPPH2020 Šírenie vedeckej excelencie s cieľom zlepšiť životné šance zraniteľných skupín dospievajúcich, hlavný riešiteľ
2011-2015 Work-package leader in SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173 Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change, 2011-2015, 7FP, HEALTH.2011.3.3-1 Developing methodologies to reduce inequities in the determinants of health. The coordinating institution is Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Spain. The project is coordinated by Dr. C. Borrel and the consortium consists of representatives of 12 institutions from 8 countries www.sophie-project.eu
2012-2015 APVV-003211 Social determinants of health of school-aged children, hlavný riešiteľ
2012-2015 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice), ITMS 26220220185, Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky, Operačný program Výskum a vývoj, riešiteľka výskumného tímu Aktivity č. 3.2. Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti metabolizmu, aterosklerózy a starnutia
2009-2014 Biennial Collaborative Agreements (BCA) medzi MZ SR  and Regionálnou kanceláriou WHO
2011-2014 HepaMeta Prevalence of viral hepatitis B/C and metabolic syndrome and its risk factors in population living in Roma settlements. Institutional grant, 2011, spolukoordinátor
2011-2014 SODEZZ Social determinants of health in social and health disadvantaged and other groups of populations European social fund, ESF OP Vzdelání pro konkurenceschopnosť, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, riešieľ
2011-2012 International Visegrad Fund: Health Behaviour in School-aged Children Study: Supporting the Visegrad countries research network, No.21110275
2010-2013 CEMIO – Centre of excellence for researching factors affecting health, with a focus on groups of marginalised and immunocompromised persons, European fund for regional development EFRD, OP Výskum a vývoj, UPJŠ. www.lf.upjs.sk/cemio/index.html
2010-2013 CHANCE - ERASMUS Curriculum Development project 511371-LLP-1-2010-1-HU-ERASMUS-ECDSP “MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe” with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. The aim of the consortium is to develop and implement master degree programme on Migrant Health. The coordinating institution is the University of Pecs, Hungary, and the consortium consists of representatives of 8 institutions from 6 countries. www.mighealth-unipecs.hu/chance, riešiteľ
2009-2011 INEQiCITIES Socioeconomic inequalities in mortality: evidence and policies in the cities of Europe, Call of the European Commission DG Health and Consumer Protection, Public Health. The coordinating institution was Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Spain. The project was coordinated by Dr. C. Borrel and the consortium consisted of representatives from 19 institutions from 16 European cities.  https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/atlas/cities/kosice
2005-2007 EUROTHINE Tackling health inequalities in Europe: an integrated approach, DG Health and Consumer Protection, Public Health. The coordinating institution was Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands. The project was coordinated by prof. J.P.Mackenbach and the consortium consisted of representatives from 26 countries. survey.erasmusmc.nl/eurothine/
2006-2008 APVV-20-038205, Individual, interpersonal, social and societal factors of risk behaviour in adolescence and early adulthood, riešiteľ
2004-2007 APVV-20-028802 Kosice Institute for Society and Health, hlavný riešiteľ
2002-2006 APVV-20-003602 Socioeconomic inequalities in health, hlavný riešiteľ

Členstvo v profesijných organizáciách

 • European Health Psychology Society

Členstvo v odborných výboroch

 • členka Vedeckej rady VUDPaP Bratislava (od roku 2019)
 • členka Vedeckej rady CMFT UPOL od roku 2014
 • členka odborovej rady a školiteľka doktorandského štúdia na UPJŠ LF v študijnom odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo
 • členka Odborovej komisie v študijnom odbore psychológia, študijný program všeobecná psychológia: Inštitút psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove
 • členka odborovej rady doktorandského štúdia v odbore Spirituálne a sociálne aspekty zdravia od roku 2015
 • členka komisie pre obhajoby PhD v odbore „medical sciences“, Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, The Netherlands
 • členka editorial board International Journal of Public Health od roku 2007(SSCI časopis), a jedna z troch editor-in-chief od roku 2011
 • členka vedeckej rady FTK UPOL (2014-2020)

Výučba

Psychológia zdravia
Health Psychology
Klinická prax z perspektívy pacienta
Semináre z psychológie zdravia/ Health Psychology Seminars

Publikačná činnosť

https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Madarasova-Geckova-2
https://orcid.org/0000-0003-2993-3798

 • Karchynskaya V., Kopcakova J., Madarasova Geckova A., Klein D., de Winter A. Reijneveld S.A.: Body image, body composition and environment: do they affect adolescents’ physical activity? European Journal of Public Health 2022, ckac022.
 • Horanicova S., Husarova D., Madarasova Geckova A., De Winter A., Rejneveld S.: Family socioeconomic status and adolescent school satisfaction: does schoolwork support affect this association? Frontiers in Psychology – Educational Psychology 2022
 • ORCID: 0000-0003-2993-3798