Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky študentov/ študentiek

Uchádzanie sa o štúdium

Môžem sa na magisterský stupeň hlásiť po absolvovanom bakalárskom stupni s iným odborom než psychológia? Napr. sociálna práca alebo pedagogika, manažment...?

Podľa Podmienok prijímacieho konania o štúdium v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa môžu uchádzať iba uchádzačky a uchádzači, ktoré/í ukončili štúdium výhradne v študijnom odbore psychológia.

Aké sú podmienky pre prestup z inej školy?

Vnútorný predpis FSEV UK, ktorý sa zaoberá podmienkami prestupu, nájdete tu.

Ako sa uzná diplom zo zahraničia?

Informácie o uznávaní dokladov zo zahraničia nájdete tu. Alebo v anglickej verzii tu.  

Predmety

V akom jazyku sú vyučované predmety?

Predmety na bakalárskom aj magisterskom štúdiu sú vyučované v slovenskom a v anglickom jazyku. Od študentov sa očakáva, že im ich úroveň anglického jazyka umožní čítať odbornú psychologickú literatúru a rozumieť prednáškam v anglickom jazyku. Predmety anglického štúdia sú vyučované iba v anglickom jazyku.

Ako si zvolím predmety do svojho študijného plánu?

Predmety si môžete navoliť podľa Odporúčaného študijného plánu pre váš stupeň štúdia, ktorý je zverejnený na webe. Vyberáte si povinne voliteľné, prípadne výberové predmety tak, aby ste splnili počet kreditov potrebných pre daný stupeň štúdia a mohli ste ísť ku štátniciam. Podrobný opis pre voľbu a zápis predmetov v AIS nájdete tu.  

Ako prebieha zápis predmetov?

Zápis predmetov je iný pre 1.ročník štúdia (Bc) ako pre ostatné ročníky. Odporúčame sa preto riadiť podrobnými inštrukciami zverejnenými na webe pod názvom „Návod špeciálne pre študentky a študentov 1.ročníka bc na FSEVke.
V prípade potreby môžete použiť všeobecný návod pre študentské zobrazenie AIS2.

Študentky a študenti si zapisujú predmety NA CELÝ AKADEMICKÝ ROK - teda aj na zimný AJ na letný semester. Odporúčame si zapísať všetky povinné predmety podľa odporúčaného študijného plánu. 

Chcem absolvovať iný predmet, ako som si zapísal/-a na začiatku akademického roka. Dá sa to?

Áno, predmety je možné počas prvých dvoch týždňov semestra meniť. Presná doba, kedy je možné predmety meniť, je uvedená v AIS2. Keď sa z predmetu odhlasujete, musíte sa odhlásiť na dvakrát: z rozvrhu a z predmetu samotného. Ak sa odhlásite iba z rozvrhu, predmet budete mať stále zapísaný.

Môžem si zapísať predmety z inej fakulty UK? Nahrádzajú povinne voliteľné (PV) alebo výberové (V) predmety?

Predmety z inej fakulty je možné si zapísať do študijného plánu, avšak budú vždy uznané len ako VÝBEROVÉ (hoci na inej fakulte sú napr. aj povinné). Na to, aby ste absolvovali predmet z inej fakulty si musíte vypísať žiadosť, ktorú nájdete tu. Žiadosť je následne spracovaná študijným oddelením. Študent si sám vyberá aj kontaktuje vyučujúcich daných kurzov.

Môžem si nahradiť výberový predmet (V) povinne voliteľným (PV)?

Áno, v študijnom pláne je uvedené,  že 2 výberové (V) predmety možno nahradiť 1 povinne voliteľným (PV) predmetom, POZOR, NIE NAOPAK! Výberové predmety nenahrádzajú povinne voliteľné, V je o stupeň nižší predmet v skladbe predmetov, preto nemôže nahradiť o stupeň vyšší PV predmet. Treba tiež brať na vedomie, že predmety z inej fakulty budú vždy brané ako V predmety,  a preto treba dať pozor, aby ste za celý stupeň štúdia splnili počet kreditov za PV predmety určených študijným plánom.

Nespravil/a som predmet. Čo teraz?

Ak nesplníte podmienky absolvovania predmetu, z predmetu dostanete Fx a nezarátajú sa vám zaň kredity. Ak nespravíte povinný predmet, musíte si ten istý predmet zapísať a absolvovať ho znovu, keď bude vyučovaný, tzn. v ďalšom akademickom roku. Ak nespravíte povinne voliteľný predmet, môžete 1) absolvovať ten istý predmet, keď bude opäť vyučovaný, tzn. v ďalšom akademickom roku alebo 2) vybrať si nejaký iný PV predmet, ktorým si nespravený predmet nahradíte v ďalšom/inom semestri.

Ak si nespravený predmet nahradím alebo zopakujem, zaráta sa mi Fx do študijného priemeru?

Áno, známka Fx sa Vám z AIS-u nevymaže.

Priebeh štúdia

Záverečnú prácu nestíham odovzdať v riadnom termíne. Čo teraz?

Ak prácu nedokážete odovzdať do riadneho termínu (spravidla 30.4.), je nutné podať si žiadosť o odovzdanie práce v neskoršom termíne – odovzdanie v tomto termíne je povolené len zo špecifických dôvodov na základe individuálnej žiadosti. Zároveň zdôrazňujeme, že na odpoveď je lehota 30 dní, preto prosíme, aby ste nepodávajte žiadosti tesne pred koncom apríla. Žiadosť nájdete na študijnom oddelení alebo si ju stiahnete tu (pod názvom Žiadosť všeobecná).

Ak prácu neodovzdáte do riadneho termínu a nepodáte si žiadosť o odovzdanie v neskoršom termíne, na štátnice budete môcť ísť až v ďalšom akademickom roku.

Môžem si rozdeliť obhajobu práce a predmety štátnych skúšok na dva termíny?

Tým, ktorým bolo odovzdanie práce v neskoršom termíne povolené, pôjdu na celé štátnice v auguste, čiže aj na obhajobu, aj na predmety. Nemožno si predmety štátnych skúšok a obhajobu rozdeliť na dva termíny.

Ako mám postupovať, keď mám špecifické potreby?

Prosíme, aby ste kontaktovali Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Viac informácií nájdete tu.

Ako si preruším štúdium?

Pre prerušenie štúdia je potrebné vypísať si žiadosť, ktorú nájdete na študijnom oddelení alebo si ju stiahnete tu (pod názvom Žiadosť všeobecná). 

Je možné študovať na Ústave aplikovanej psychológie (ÚAP) externe?

Študovať na ÚAP sa dá len denne, externé štúdium neponúkame. Študenti za jeden semester zvyčajne absolvujú okolo 5 predmetov, preto v prípade záujmu o externé štúdium odporúčame individuálny harmonogram štúdia. Po schválení individuálneho harmonogramu štúdia sa podmienky absolvovania predmetov dohadujú s každým vyučujúcim zvlášť. Zároveň je ale nutné, aby ste niektoré typy predmetov (napr. Sociálno-psychologicky výcvik) absolvovali prezenčne.

Kedy mám nárok na individuálny harmonogram štúdia?

Na základe písomnej žiadosti môže dekanka povoliť študentovi v danom akademickom roku štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia, ak:

·      ide o mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami,

·      ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah špecifických potrieb študenta,

·      má študent dlhotrvajúce zdravotné problémy,

·      je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké alebo športové reprezentačné povinnosti,

·      študent sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo

·      ide o študenta vyslaného fakultou v rámci akademickej mobility.

Viac informácií nájdete tu.

Čo má žiadosť o individuálny harmonogram štúdia obsahovať?

Do žiadosti je potrebné uviesť Vaše okolnosti a zdôvodnenie, prečo individuálny harmonogram štúdia potrebujete. Študenti/ky so špecifickými potrebami môžu využiť informácie a postupy uvedené na stránke Centra podpory študentov so špecifickými potrebami tu. Ak máte iný dôvod ako špecifické potreby, treba vyplniť všeobecnú žiadosť, ktorú si stiahnete tu.

Na aké výnimky a úľavy z harmonogramu štúdia mám nárok na základe žiadosti o individuálny harmonogram štúdia?

Rozsah výnimiek a úľav z fakultného harmonogramu štúdia určuje pri štúdiu podľa individuálneho harmonogramu štúdia dekanka. Študent/ka je povinný/á pred začiatkom výučbovej časti semestra osobne sa dohodnúť s vyučujúcimi príslušných predmetov ohľadom podmienok individuálneho plnenia študijných povinností a spôsobu kontroly študijných výsledkov. Rozsah výnimiek a úľav musí zodpovedať dôvodom, pre ktoré študent/ka žiada o povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia.

Mám na individuálny harmonogram štúdia automaticky právny nárok?

Na povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia v príslušnom akademickom roku nie je právny nárok. Rozhodnutie dekanky o povolení alebo nepovolení štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Študijné poradenstvo

Odborná prax a stáž

Erazmus

Chcem ísť na Erazmus, ako sa prihlásim? https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/2023_2024/Scope_of_advising_SJ_final.pdf Všetky informácie o programe Erazmus+ nájdete tu.

Môžem vycestovať aj v poslednom semestri? Čo bude so štátnymi skúškami?

Áno, vycestovať môžete. Niektorí študenti sa zúčastnia štátnych skúšok v riadnom termíne, ak stíhajú plniť si povinnosti na zahraničnej univerzite a prípravu na štátne skúšky. Niektorí študenti požiadajú o náhradný termín a spravia štátne skúšky v auguste. Upozorňujeme, že náhradný termín je zároveň aj opravným termínom, čiže ak Vám skúšky nevyjdú, dajú sa zopakovať až o rok.

Ako si vyberiem predmety, ktoré mám absolvovať na zahraničnej univerzite?

Po prijatí na konkrétnu zahraničnú univerzitu si musíte na ich webstránke nájsť zoznam predmetov, ktoré ponúkajú. Aké predmety chcete absolvovať je na Vás, predmety by však mali byť 1) psychologické a 2) v počte kreditov, ktorý potrebujete získať za daný semester u nás.

Odporúčame zvoliť si predmety, ktoré sú obsahovo čo najbližšie predmetom, ktoré by ste za daný semester absolvovali u nás. Voľbu predmetov je možné prediskutovať s ústavnou koordinátorkou pre Erazmus, Katarínou Křížovou, PhD.

Ako sa uznávajú kredity z mobility?

Kredity sa uznávajú v pomere 1:1. Kredity sa uznávajú iba za úspešne absolvované predmety na zahraničnej univerzite. To znamená, že ak za semester na mobilite úspešne ukončíte predmety za 30 kreditov, u nás sa Vám zaráta 30 kreditov.

Po štúdiu

Idem študovať do zahraničia. Ako si môžem overiť doklady z UK?

Bližšie informácie nájdete tu.