Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. AAA Erektilná dysfunkcia : príbeh diagnózy. / Radomír Masaryk
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2016
 2. ABC Očkovať či neočkovať? Sociálne vplyvy na rozhodovanie o vakcinácii detí / Radomír Masaryk
  In: Rozhodovanie a usudzovanie 6. : Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. - ISBN 978-80-244-5033-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 100-133
 3. ABD (Trans)formovanie poznania vo vyučovaní psychológie / Radomír Masaryk ...[et al.]
  In: Psychológia v sekundárnom vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3484-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 93-113 [CD-ROM]
 4. ABD Rozhodovanie v kontextoch zdravia / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: Rozhodovanie a usudzovanie 3. : Aspekty, javy, aplikácie. - ISBN 978-80-88910-37-4. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. - S. 213-256
 5. ABD Kvalitatívne prístupy k skúmaniu sociálnych vplyvov na rozhodovanie / Radomír Masaryk
  In: Rozhodovanie a usudzovanie 5. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - ISBN 978-80-88910-46-6. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. - S. 151-169 [1,24 AH]
 6. ABD Stávanie sa profesorkou / Radomír Masaryk
  In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - ISBN 978-80-89256-40-2. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 262-303
 7. ABD Cesty k lepšej vede / Radomír Masaryk
  In: Rozum: Návod na použitie : Psychológia racionálneho myslenia. - ISBN 978-80-89726-57-8. - Bratislava : IRIS, 2016. - S. 131-152
 8. ACB Medzi človekom a ľuďmi : kapitoly zo sociálnej psychológie. / Radomír Masaryk
  Bratislava : Iris, 2010
 9. ADC How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis / Mária Hatoková, Radomír Masaryk, Mária Túnyiová
  In: Československá psychologie. - Roč. 62, č. 1 (2018), s. 101-118
 10. ADC Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede's research / Jana Bašnáková, Ivan Brezina, Radomír Masaryk
  In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 13-25
 11. ADC Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku / Radomír Masaryk... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 61, č. 4 (2017), s. 401-414
 12. ADC A story of great expectations. Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Qualitative Research in Psychology. - Roč. 16, č. 3 (2019), s. 336-353
 13. ADC Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail / Radomír Masaryk, Mária Hatoková
  In: Journal of Health Psychology. - Vol. 22, No. 14 (2017), s. 1880-1888
 14. ADC Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dôsledky pre terapeutickú intervenciu / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: Československá psychologie. - Roč. 49, č. 4 (2005), s. 357-362
 15. ADD Academic self-concept and the use of tablet technologies in Czech and Slovak schools / Radomír Masaryk, Lenka Sokolová, Mária Túnyiová
  In: Studia Psychologica. - Roč. 60, č. 3 (2018), s. 167-182
 16. ADE Assessing the Impact of Policy Changes on Helping and Medical Professionals Preliminary Results from a Focus Group Study / Radomír Masaryk, Silvia Miklíková
  In: Journal of Groups in Addiction & Recovery. - Roč. 4, č. 3 (2009), s.159-177
 17. ADE Technológie vo vyučovacom procese projekt "Notebook pre každého žiaka" / Lenka Sokolová, Radomír Masaryk
  In: Školní psycholog/Školský psychológ. - Roč.12, č. 1-2 (2010), s. 68-74
 18. ADF Making a difference by doing applied qualitative research in education three case studies / Radomír Masaryk, Lenka Sokolová
  In: Human Affairs. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 492-509
 19. ADF Výsledky kvalitatívneho výskumu sociálnych reprezentácií erektilnej (dys)funkcie u mužov v strednom veku / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: Sexuológia. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 21-26
 20. ADF Kvalita života mužov a poruchy erekcie / Rado Masaryk, Róbert Máthé
  In: Sexuológia. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 19-27
 21. ADF Vodcovstvo v sociálnopsychologických teóriách a školskej praxi / Radomír Masaryk
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 37, č. 2 (2002), s. 123-133
 22. ADF Vnímanie erektilnej dysfunkcie mužmi v strednom veku: tretia séria / Radomír Masaryk
  In: Sexuológia. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 6-12
 23. ADN Researching social influences on decision making: The case for qualitative methods / Radomír Masaryk
  In: Human Affairs. - Vol. 24, No. 3 (2014), s. 336-348
 24. AFC Vertikálna difúzia expertného poznania v súvislosti s erektilnou (dys)funkciou fókusové skupiny so slovenskými mužmi stredného veku / Magda Petrjánošová, Radomír Masaryk
  In: Sociální procesy a osobnost 2007 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7392-016-6. - Brno : MSD, spol. s r.o., 2007. - S. 321-326 [CD-ROM]
 25. AFC "Keď si zobral silu, zober aj chuť" výskum reprezentácií erektilnej dysfunkcie, 2000-2012 / Radomír Masaryk
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 12 : hranice normality [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-3917-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. - S. 53-65 [CD-ROM]
 26. AFC Kvalitatívny výskum sociálnych reprezentácií erektilnej (dys)funkcie u mužov v strednom veku: prezentácia výsledkov a porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 3. - ISBN 80-244-0909-7. - Olomouc : FF Univerzity Palackého, 2004. - S. 135-145
 27. AFC Hodnotová orientácia učiteliek/ov výchovy k manželstvu a rodičovstvu / Radomír Masaryk
  In: 12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. - ISBN 80-86559-31-9. - Praha : Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2004. - S. 82-91
 28. AFC Je emancipácia väčší problém ako impotencia ? o interpretácii výskumov v oblasti sexuality / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 8 : kvalitatívní přístup pro praxi. - ISBN 978-80-244-2374-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - S. 111-120
 29. AFC Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: druhý pilot / Mária Lesičková ... [et al.]
  In: PHD existence 2019 [elektronický dokument] : "Tělo a mysl". - ISBN 978-80-244-5544-0. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. - S. 250-259 [online]
 30. AFC Výchova k manželstvu a rodičovstvu na Slovensku - témy, diskurzy a názory učiteliek/učiteľov / Radomír Masaryk
  In: Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování [elektronický zdroj]. - ISBN 80-244-1059-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 31. AFC Výchova k manželstvu a rodičovstvu na Slovensku vybrané témy z kvalitatívnej analýzy celkovej situácie / Radomír Masaryk
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 4 : vybrané aspekty teorie a praxe. - ISBN 80-244-1159-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 277-290
 32. AFC Príbeh Viagry: proces a dôsledky medikalizovania mužskej sexuality / Radomír Masaryk
  In: Láska ve 21. století. - ISBN 978-80-263-1025-9. - Olomouc : Tribun EU, 2016. - S. 68-71
 33. AFC "Ešte je na to skoro a aj tak nemám čas": Intervencia zameraná na zvýšenie záujmu stredoškolákov o školu a ďalšie štúdium / Radomír Masaryk, Dominika Vajdová, Mária Tunyiová
  In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8298-4. - Brno : Masaryková univerzita, 2016. - S. 239-244 [online]
 34. AFC Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie: príklad vakcinácie / Radomír Masaryk
  In: PhD existence 2016 : Výzkum +/vs./- praxe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4963-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 253-259 [DVD-ROM]
 35. AFC Reprezentácie úspechu a postihnutia fókusové skupiny / Radomír Masaryk
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 9 : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-17-4. - Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2010. - S. 80-86 [CD-ROM]
 36. AFC Prínosy projektu "Notebook pre každého žiaka" kvantitatívne vs. kvalitatívne dáta / Radomír Masaryk, Lenka Sokolová
  In: Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-15-0. - Brno : PsÚ AV ČR, 2010. - S. 230-237 [CD-ROM]
 37. AFC Rodové rozdiely v čase vnímanie sexuality a rodovosti slovenskými mužmi v horizonte 8 rokov / Radomír Masaryk
  In: Sex ... o nás, vás, i vás .... - ISBN 978-80-904523-1-2. - Olomouc : Česká asociace studentů psychologie, 2010. - S. 57-63
 38. AFC Dobrou náladou k sexu, či sexom k lepšej nálade: dotazník MSQ-R na slovenskej vzorke / Radomír Masaryk, Ivana Hudecová, Mária Túnyiová
  In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - ISBN 978-80-244-5164-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 188-204
 39. AFC Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov / Dominika Vajdová, Radomír Masaryk, Lenka Valuš
  In: PhD Existence 2018 [elektronický dokument] : nekonečno v psychologii. - ISBN 978-80-244-5339-2. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 87-96 [online]
 40. AFC Kto zabil Kitty Genovese ? alebo možnosť nových komunikačných médií korigovať mýty v spoločenských vedách / Radomír Masaryk
  In: Prožívání sebe a měnícího se světa [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7308-185-0. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007. - Nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 41. AFC Výskum postojov študentov a študentiek rôznych škôl k rôznym témam súvisiacim s výchovou k manželstvu a rodičovstvu / Radomír Masaryk
  In: Prožívání sebe a měnícího se světa [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7308-185-0. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 42. AFD "Notebook pre každého žiaka" čo sa zmenilo po roku / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89524-01-3. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. - S. 227-235 [CD-ROM]
 43. AFD Ako overovať dosah technológií v triedach? / Radomír Masaryk
  In: Diverzita v spoločenských vedách. - ISBN 978-80-970234-2-3. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. - S. 89-95
 44. AFD Hodnotenie projektu Notebook pre každého žiaka / Gabriela Kvasničková ... [et al.]
  In: Diverzita v spoločenských vedách. - ISBN 978-80-970234-2-3. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. - S. 97-104
 45. AFD Kolektívny zisk alebo individuálna sloboda? Reflexia diskusie virtuálnej komunity o vakcinácii detí / Radomír Masaryk, Kristína Foltánová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3992-6. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomikých vied UK, 2015. - S. 113-120 [online]
 46. AFD Niektoré otázky kvality života pri epilepsii / Radomír Masaryk
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-40-4. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. - S. 151-155 [CD-ROM]
 47. AFD Magické čísla 7-38-55 porovnanie práce s informáciami v akademickom a komerčnom sektore / Radomír Masaryk, Darina Bartková
  In: Metanoia - harmónia človeka. - ISBN 978-80-89236-39-8. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 151-154
 48. AFD Láska ako koncept v psychológii / Radomír Masaryk
  In: Sexuality 5. - ISBN 978-80-557-0379-4. - Banská Bystrica : UMB, 2012. - S. 274-296
 49. AFD S nami prišiel zákon Ako predstavitelia liečebných a pomáhajúcich profesií vnímajú otázku drogovej legislatívy / Radomír Masaryk, Silvia Miklíková
  In: Drogy v spoločnosti - politika a poznanie. - ISBN 978-80-8106-001-4. - Bratislava : ŠEVT, 2008. - S. 26-38
 50. AFD Expertný a laický diskurz predbežné pozorovania z fókusových skupín s predstaviteľmi liečebných a pomáhajúcich profesií / Radomír Masaryk, Silvia Miklíková
  In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore, vol. 10. - ISBN 978-80-900981-9-0. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2008. - S. 75-80
 51. AFD Mýty v psychológii: reflexia nad povahou poznania v psychologických textoch / Radomír Masaryk
  In: Cesty k múdrosti = Ways to wisdom. - ISBN 978-80-8127-046-8. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 370-377
 52. AFD Tri podoby epilepsie - tri tváre stigmy / Radomír Masaryk
  In: Patopsychológia - vznik, vývin a ... [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3325-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 67-72 [CD-ROM]
 53. AFD Vyučovanie výchovy k manželstvu a rodičovstvu výskum názorov / Radomír Masaryk
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2004 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88910-16-1. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. - S. 301-304 [CD-ROM]
 54. AFD Používanie technológií vo vzdelávacom procese: úvahy, výsledky a možnosti skúmania / Radomír Masaryk
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3748-9. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2014. - S. 81-95 [online]
 55. AFD Hodnotenie kvality života slovenskými mužmi v strednom veku metóda fókusových skupín v praxi / Magda Petrjánošová, Radomír Masaryk
  In: Psychologické dimenzie kvality života [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-282-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004. - S. 417-425 [online]
 56. AFD Možnosti využitia kvalitatívnych metód pri skúmaní rozhodovania / Radomír Masaryk
  In: Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. - ISBN 978-80-8127-086-4. - Bratislava : Stimul, 2013. - S. 225-228
 57. AFD So vzorcami alebo bez? Efekt nezmyselnej matematiky / Lenka Kostovičová, Radomír Masaryk, Denisa Beňová
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-55-8. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV, 2017. - S. 269-276 [online]
 58. AFD Erektilná dysfunkcia jej obraz a jej publikum / Radomír Masaryk
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-26-8. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. - S. 501-508 [CD-ROM]
 59. AFD Psychologické rozdiely medzi mužmi a ženami expertné vs. laické poznanie / Radomír Masaryk
  In: Sexualities 2. - ISBN 978-80-8094-555-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - S. 373-383
 60. AFD Hodnotenie efektívnosti projektu "Notebook pre každého žiaka" / Radomír Masaryk, Lenka Sokolová
  In: Premeny psychológie v európskom priestore. - ISBN 978-80-89236-74-9. - Bratislava : Stimul, 2009. - S. 130-134
 61. AFD Keď číslo nestačí o (ne)uchopiteľnosti sexuality metódou / Radomír Masaryk
  In: Sexualities 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-745-3. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. - S. 63-73 [CD-ROM]
 62. AFD Predmet psychológia manažmentu ako nástroj rozvíjania manažérskych spôsobilostí a súčasne inštitucionálnej sebareflexie / Radomír Masaryk
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 108-115
 63. AFG Perceptions of erectile dysfunction in Slovak men: Focus groups /
  In: Psychology and Health. - Roč. 28, suppl. 1(2013), s. 123
 64. AFG Exploring quality of life in Slovak epilepsy patients a focus group study / Vladimír Donáth, Radomír Masaryk
  In: Epilepsia. - Vol. 53, Suppl. 5 (2012), s. 146
 65. AFG Quality of life in epilepsy: social and psychological aspects / Radomír Masaryk
  In: Psychology and Health. - Roč. 27, suppl. 1. (2012), s. 272
 66. AFG Argumenty oponentov vakcinácie: příběh nedověry / Radomír Masaryk, Andrea Čunderlíková
  In: Sborník abstrakt sdělení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-827-4. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2016. - S. 25 [CD-ROM]
 67. AFH Budovanie kompetencií študentov stredných škôl: voľba budúceho štúdia a vedecká gramotnosť / Radomír Masaryk, Dominika Vajdová
  In: Psychológia práce a organizácie 2018 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-8152-607-7. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 14-14
 68. AFH Skúsenosti s tabletmi v slovenských a českých školách / Radomír Masaryk, Aleš Neusar, Ján Machaj
  In: Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: "Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu". - ISBN 978-80-223-4011-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 58
 69. AFH "37 who saw murder didn`t call the police" the role of psychology teachers in fighting misinformation / Radomír Masaryk
  In: Teaching Psychology in Europe Beyond University. Sharing good practice, learn from experts : book of abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2805-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 22 [CD-ROM]
 70. AGI Testovanie digitálnych učebníc - Planéta vedomostí : správa z výskumu. / Radomír Masaryk
  Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2011
 71. AGI Hodnotenie edukačného dosahu projektu "Notebook pre každého žiaka" : Bošany 2012. / Radomír Masaryk
  Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
 72. BDF Conceptualizing love: is it all we need? / Radomír Masaryk
  In: Human Affairs. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 263-269
 73. BDF Hodnotenie edukačného dosahu projektu Notebook pre každého žiaka / Radomír Masaryk
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 57, č. 14 (2009), s. 26-28
 74. BEE Diffusion of expert language related to erectile (dys)function focus group study of Slovak middle aged men / Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová
  In: I.C.S.R. Proceedings [elektronický zdroj]. - Rím : So.Re.Com. THEmatic NETwork, 2006. - Nestr. [21 s.] [CD-ROM]
 75. BEF Technológie vo vyučovaní pre a proti, optikou psychológie a didaktiky / Radomír Masaryk, Lenka Sokolová
  In: Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra. Zborník z konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8140-046-9. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2012. - S. 333-342
 76. BEF Vnímanie dopadu pracovnej záťaže na erektilnú funkciu u mužov v strednom veku / Radomír Masaryk
  In: Práca a jej kontexty. - ISBN 80-88982-75-8. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 521-524
 77. BFA The hidden qualitative data in quantitative research / Wendy Stainton Rogers, Radomír Masaryk, Peter Banister
  In: Qualitative Methods in Psychology Section. - Aberystwyth : Aberystwyth University, 2017. - S. 70-71
 78. BFA "Lieky sú chémia, farmácia je biznis a ľudia sú ovce": Fókusové skupiny vo výskume vakcinácie detí / Radomír Masaryk, M. Hatoková, M. Tunyiová
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků". - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - Nestr. [1 s.]
 79. BFA Deconstructing erectile dysfunction / Radomír Masaryk
  In: ISCHP 2017 [elektronický zdroj]. - Loughborough : Loughborough University, 2017. - S. 50 [online]
 80. BFA Failure of vaccination messages: how mothers perceive vaccination messages and make decisions about child vaccination / Radomír Masaryk, M. Hatoková
  In: Principles of behavior change in health and illness [elektronický zdroj]. - Limassol : EHPS, 2015. - S. 238 [online]
 81. BFA How students and mothers view child vaccination: focus group analysis / Radomír Masaryk, M. Hatoková, Mária Tunyiová
  In: Principles of behavior change in health and illness [elektronický zdroj]. - Limassol : EHPS, 2015. - S. 338 [online]
 82. BFA An educational intervention to reduce epilepsy related stigma / Ivana Hudecová, Radomír Masaryk
  In: 32nd Conference of the EHPS [elektronický dokument] : health psychology across the lifespan: uniting research, practice and policy. - Galway : European Health Psychology Society, 2018. - S. 495-495 [online]
 83. BFA Exploring narratives of erectile dysfunction / Radomír Masaryk
  In: Innovative ideas in health psychology [elektronický zdroj]. - Padova : EHPS, 2017. - S. 298 [online]
 84. BFB Prečo a ako skúmať sociálne vplyvy na rozhodovanie? / Radomír Masaryk
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. - S. 32
 85. BFB Kultúra ako zdroj sociálnych vplyvov: Hofstedeho dimenzie na Slovensku, v Čechách a v Holandsku / Ivan Brezina, Jana Bašnáková, Radomír Masaryk
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. - S. 34
 86. EDJ A voice from heaven cried out who has revealed to my children this secret of angels? / Pavol Sucharek ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Affectivity, agency and intersubjectivity. - ISBN 978-963-236-587-9. - Budapest : L`Harmattan, 2012. - S. 153-172
 87. EDJ Phenomenology in communication and interdisciplinary relations mutual interconnections and tensions from the point of view of the phenomenological methodology of the Sixth Cartesian Meditation / Jaroslava Vydrová ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Affectivity, agency and intersubjectivity. - ISBN 978-963-236-587-9. - Budapest : L`Harmattan, 2012. - S. 58-73
 88. EDJ On the way to "The things themselves" on Heidegger`s interpretation of Husserl`s phenomenology / Martin Muránsky ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Affectivity, agency and intersubjectivity. - ISBN 978-963-236-587-9. - Budapest : L`Harmattan, 2012. - S. 74-95
 89. EDJ The post-communist manifesto / Václav Bělohradský ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Human Affairs. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 63-69
 90. EDJ Existential analytics and the social sciences / Jana Tomašovičová ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Affectivity, agency and intersubjectivity. - ISBN 978-963-236-587-9. - Budapest : L`Harmattan, 2012. - S. 96-110
 91. EDJ Joe Cocker: psychológovia môžu ďakovať motýľom / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 3 (2011), s. 30-31
 92. EDJ "Najlepší boli geografi" reflexia psychológov o spoločenskovednej konferencii v sociologickom časopise / Magda Petrjánošová ... [et al.]
  In: Biograf. - Č. 45 (2008), s. 145-153
 93. EDJ K postmodernej psychológii / Kenneth Gergen ; prekl. Radomír Masaryk
  In: Biograf. - Č. 31 (2003), s. 55-67
 94. FAI Diverzita v spoločenských vedách / zost. Lášticová, Barbara ... [et al.]
  Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012
 95. FAI Sociálne procesy a osobnosť 2012 [elektronický zdroj] : . / ed. Peter, Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk
  Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012
 96. FAI Psychológia (v) škole : kniha abstraktov. / zost. Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 97. FAI Psychológia (v) škole [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. / zost. Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 98. FAI Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore / ed. Magda Petrjánošová, Radomír Masaryk, Barbara Lášticová
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2008
 99. FAI Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: "Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu" / ed. Radomír Masaryk, Barbara Lášticová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 100. FAI Rozhodovanie a usudzovanie 5. / ed. Radomír Masaryk
  Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013
 101. FAI Teaching Psychology in Europe Beyond University [elektronický zdroj] : sharing good practice, learn from experts. / ed. Lenka Sokolová, Radomír Masaryk
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 102. FAI Rozhodovanie a usudzovanie 6. : Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch / ed. Radomír Masaryk, Jana Bašnáková
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2016
 103. FAI The 11th Biennial conference of the International society of critical health psychology : book of abstracts. / Radomír Masaryk, Lenka Valuš
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 104. GHG Mapování vnímaní a dopadů projektu Škola dotykem?: Zpráva z výskumu [elektronický zdroj] : . / Radomír Masaryk... [et al.]
  Praha : EDUkační LABoratoř, 2015
 105. GHG Mapovanie vnímania a dosahu projektu Škola na dotyk? Správa z výskumu [elektronický zdroj] : . / Radomír Masaryk... [et al.]
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 106. GII Som psychológ/psychologička a chcem robiť výskum. Ako na to? A má to vôbec zmysel? / Radomír Masaryk
  In: Som psychológ - a čo teraz?. - Košice : Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, 2017. - S. 10
 107. GII Future-focused peer tutoring program in secondary and tertiary education / Radomír Masaryk, Dominika Vajdová
  In: EFPTA 2018 : conference. - Reykjavik : EFPTA, 2018. - S. 9-9
 108. GII Študenti učiteľstva psychológie na jarnej škole o nových médiách v Dortmunde / Radomír Masaryk
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 9 (2011), s. 20-21
 109. GII VII. ročník konferencie kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2008), s. 14-15
 110. GII Vedec - pozorovateľ vs. aktivista / Radomír Masaryk
  In: Naša univerzita. - Roč. 54, č. 5-6 (2008), s. 4
 111. GII Gever Tulley: Stačí vytvoriť zmysluplný zážitok a učenie sa dostaví / Radomír Masaryk
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 10 (2012), s. 26
 112. GII Správa zo VII. ročníka konferencie "Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku" / Radomír Masaryk, Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová
  In: Československá psychologie. - Roč. 52, č. 5 (2008), s. 532-533
 113. GII Otázniky rozhodovania : teória, empíria, život. / ed. Radomír Masaryk
  Bratislava : Stimul, 2013
 114. GII Odborníci zo spoločenských vied sa podelili o rozdielne pohľady na kvalitatívny výskum / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 6 (2012), s. 25
 115. GII Konceptualizovanie sociálnych a kultúrnych vplyvov pri rozhodovaní: nástrahy, problémy a otázky / Jana Bašnáková, Radomír Masaryk, Ivan Brezina
  In: Social processes and personality 2013 : Book of abstracts. - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2013. - S. 30
 116. GII V Bratislave prebehol jedenásty ročník konferencie "Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku" - tentokrát na tému diverzita / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Adiktologie. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 69-72
 117. GII Diverzita v spoločenských vedách / Radomír Masaryk ... [et al.]
  In: Diverzita v spoločenských vedách. - ISBN 978-80-970234-2-3. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. - S. 9-10
 118. GII Otázniky rozhodvania: teória, empíria, život : program konferencie a kniha abstraktov. / ed. Radomír Masaryk
  Bratislava : Stimul, 2013
 119. GII V Bratislave sa stretli učiteľky a učitelia psychológie z celej Európy / Lenka Sokolová ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 1 (2010), s. 24

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava