Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Výskumné projekty a výstupy pracovníkov Ústavu nájdete v ich osobných profiloch.

Ukončené projekty

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0547/12: Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Suma prostriedkov: 3.972,- EUR
Rok schválenia: 2011 (2012-2014)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0497/10 „Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov“
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Suma prostriedkov: EUR
Rok schválenia: 2009 (2010 – 2011)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.