Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vladimír Dočkal

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Kvalifikácia

 • 2009 ‒ docent v odbore pedagogická psychológia (PdF UK Praha)
 • 1985 ‒ kandidát psychologických vied (VÚDPaP Bratislava)
 • 1978 ‒ PhDr. (FFUK Bratislava)
 • 1977 ‒ absolvent štúdia psychológie (FFUK Bratislava)

Profesionálna dráha

 • Od roku 2013 ‒ vysokoškolský učiteľ v Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK
 • Od roku 1971 doteraz ‒ zamestnanec Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave:
  ‒ od r. 1983 – vedecký pracovník (v rokoch 1990-1995 riaditeľ ústavu)
  ‒ 1978-1983 – odborný pracovník
  ‒ 1971-1977 – asistent

Akademická prax:

 • Od roku 2013 ‒ docent v ÚAP FSEV UK (metodológia psychológie, nadanie a tvorivosť)
 • 2004-2013 – externý pedagóg na FF TU v Trnave (psychológia nadania a tvorivosti, interkultúrna psychológia)
 • 2001-2003 – externý pedagóg na FSS MU v Brne (psychologie nadání a tvořivosti)
 • 2001-2003 – externý pedagóg na FF UCM v Trnave (teória psychodiagnostiky a štatistické metódy)
 • 1994-2004 – externý pedagóg na FFUK v Bratislave (psychológia nadania)
 • od r. 1991 – školiteľ vedeckých ašpirantov (doktorandov) v odbore psychológia
 • od r. 1980 – vedúci diplomových prác z psychológie a pedagogiky

Iná pedagogická prax

 • Od r. 2005 doteraz ‒ Vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov v školstve:
  ‒ 2005-2010 – špecializačné inovačné štúdium Edukácia nadaných detí v ZŠ
  ‒ od r. 2010 – špecializačné vzdelávanie Edukácia nadaných detí v ZŠ
  ‒ od r. 2012 – inovačné vzdelávania Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti a Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov)
 • 1990-2001 ‒ externý pedagóg na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave (psychológia)
 • 1985-1989 ‒ externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (psychológia)

Vedecko-výskumná prax

 • 2015-2017 - vedúci projektu VEGA, Kariérové cesty absolventov vzdelávacích programov pre intelektovo nadané deti: voľba štúdia a povolania
 • od r. 2004 – vývoj, overovanie a štandardizácia psychodiagnostických testov
 • 2001-2005 – overenie a implementácia modelu integrovanej edukácie intelektovo nadaných detí v základnej škole
 • 1990-2005 – vedúci štyroch grantových úloh VEGA zameraných na problematiku nadaných detí a detí so špeciálnymi edukačnými potrebami a viacerých ústavných úloh VÚDPaP-u
 • 1977-1989 – riešiteľ a vedúci riešiteľ čiastkových úloh rezortného a štátneho plánu výskumu (11 záverečných správ)

Editorská prax

 • Od roku 2012 ‒ člen redakčnej rady e-časopisu Svět nadání
 • Od roku 1996 ‒ člen redakčnej rady časopisu Československá psychologie
 • Od roku 1996 ‒ šéfredaktor časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • 1994 - Spolueditor zborníka Psychológia v školstve: 30 rokov inštitucionalizovaného výskumu (Bratislava : VÚDPaP)
 • 1990-1996 ‒ člen redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • 1974-1990 ‒ tajomník redakcie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Publikačná činnosť ‒ súhrn k 31.12.2016

 • 4 monografie (okrem testov)
 • 8 publikovaných psychologických testov (4 samostatne, 4 v časopiseckých štúdiách)
 • 24 knižných kapitol
 • 151 odborných štúdií (z toho 83 časopiseckých, 68 zborníkových)
 • 10 slovníkových hesiel
 • 5 bibliografií (v spoluautorstve)
 • 17 recenzií
 • 11 študijných alebo metodických materiálov
 • 124 populárno-vedeckých článkov

Výber najvýznamnejších publikácií

Monografie

 • DOČKAL, V.: Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Praha : NLN, 2005, 252 str. ISBN 80-7106-840-3.
 • DOČKAL, V. a kol.: Rozvíjanie schopností detí predškolského a mladšieho školského veku. Bratislava : VÚDPaP, 2000, 160 str. ISBN 80-967423-1-0.
 • DOČKAL, V. a kol.: Psychológia nadania. Bratislava : SPN, 1987, 184 str.

Kapitoly v knihách

 • DOČKAL, V.: Odraz kultúry v kognitívnom obraze európskych detí. In: RUISEL, I., PROKOPČÁKOVÁ, A. (Eds.): Kognitívny portrét človeka. Bratislava : SaP, 2010, 71-101. ISBN: 978-80-88910-29-9.
 • DOČKAL, V.: Meranie schopností v interkultúrnom kontexte. In: KOLMAN, L. (Ed.): Komunikace mezi kulturami. Praha : Alfa, 2007, 51-68. ISBN 978-80-87168-04-2.
 • DOČKAL, V.: Tvorivé nadanie – od intelektovej schopnosti po štruktúru osobnosti. In: KUSÁ, D. a kol.: Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava : ÚEPsSAV, 2006, 83-106. ISBN 80-88910-21-8.
 • DOČKAL, V.: Praktická inteligencia a nadanie. In: SARMÁNY SCHULLER, I., RUISEL, I. (red.): Praktická inteligencia IV. Bratislava : ÚEPsSAV, 1997, 31-47. ISBN 80-967228-8-3.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T.: Identifizierung und Förderung des Talents in der Schule. In: OSWALD, F., KLEMENT, K.: Begabungen Entdecken – Begabte Fördern. Wien : Jugend und Volk, 1994, 207-220.

Časopisecké štúdie

 • KOHÚT, M. - HALAMA, P. - DOČKAL, V. -ŽITNÝ, P.: Gender differential item functioning in Slovak version of Intelligence Structure Test 2000 - revised. Studia Psychologica, 58, 2016, 3, 238-250.
 • DOČKAL, V.: Lesk a bieda matematických riešení v psychodiagnostike [online]. Testfórum, 5, 2016, 7, 31-40. DOstupné na: www.testforum.cz
 • DOČKAL, V.: Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi [online]. Svět nadání, 5, 2016, 1, 12-22. Dostupné na: www.talentovani.cz
 • DOČKAL, V.: The etics of education for/of gifted children: The Central Europe perspective. Knowledge Cultures, 3, 2015, 2, 146-154
 • DOČKAL, V.: Meranie v psychológii [online]. E-psychologie, 6, 2012, 4, 27-38. [http://e-psycholog.eu]
 • DOČKAL, V: Prístupy k nadaniu v kontexte dejín. Psychologie a její kontexty, 3, 2012, 2, 181-196.
 • DOČKAL, V.: Intercultural differences manifested in European standardizations of the SON-R 2½-7 nonverbal intelligence test. Studia Psychologica, 2009, 51, 1, 35-51.
 • DOČKAL, V.: Intercultural differences in intelligence in the mirror of European WISC-III standardizations. Studia Psychologica, 48, 2006, 3, 213-228.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T.: The research and practical work with gifted handicapped children in Slovakia. Psychology Science, 46, 2004, suppl. I, 141-155.
 • DOČKAL, V.: Deti so špeciálnymi edukačnými potrebami: minority vo výchovno-vzdelávacom procese. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 39, 2004, 2-3, 140-149.
 • DOČKAL, V.: Giftedness, disability and handicap. Studia Psychologica, 43, 2001, 2, 131-136.
 • DOČKAL, V.: Výnimočný talent ťažko viacnásobne postihnutého dievčaťa. Československá psychologie, 43, 1999, 4, 358-368.
 • DOČKAL, V.: Nadanie a tvorivosť: vzťah genetiky a prostredia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 1995, 1, 22-24.
 • DOČKAL, V., KOVÁČ, T., GROMA, M.: Ekologické vedomie rakúskych, slovenských a moravských detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 27, 1992, 4, 291-312.
 • DOČKAL, V.: Vedecké pojmy a termíny: ich tvorba a používanie vo vývinovej psychológii. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 21, 1986, 4, 337-346.
 • DOČKAL, V.: K problémom definovania pojmov nadanie a talent. Československá psychologie, 27, 1983, 2, 120-137.
 • DOČKAL, V.: Pokus o identifikáciu umeleckých schopností žiakov základnej školy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 17, 1982, 1, 3-20.
 • DOČKAL, V.: Štruktúra intelektových schopností žiakov ekonomických a umeleckých stredných škôl. 1. Stredoškoláci a učni. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 13, 1978, 5, 409-423.
 • DOČKAL, V.: Štruktúra inteligencie a jej modely. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 13, 1978, 1, 13-22.

Zborníkové štúdie

 • DOČKAL, V.: Meranie inteligencie [online]. In: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Príloha časopisu Psychológia a patopsychológia diaťaťa, 2014, č. 3, s 6-28. Dostupné na: www.komposyt.sk
 • DOČKAL, V.: Metodologické problémy štandardizácie testov schopností určených pre deti a mládež. In:. FARKAŠOVÁ, E. et al. (Eds.): Dieťa v ohrození. Bratislava : VÚDPaP, 2010, s. 54-64. 
 • DOČKAL, V.: Matematika a zdravý rozum pri tvorbe testových noriem. In: GOLECKÁ, L., GURŇÁKOVÁ, J., RUISEL, I. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2008. CD. Bratislava : ÚEPsSAV, 2009, 45-56. 
 • DOČKAL, V.: Diagnostika nadania a inteligencie v kontexte ontogenézy. In: HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (Eds).: Psychologické dny 2004. „Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování.“ CD. Olomouc : UP, 2005.
 • DOČKAL, V.: Všeobecné a špeciálne aspekty ľudského nadania. In: TESAŘ, M. (Ed.): 40 rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe. CD. Bratislava : VÚDPaP, 2004.
 • DOČKAL, V.: Inteligencia a nadanie v štruktúre osobnosti. In: POTAŠOVÁ, A. (Ed.): Inteligencia a osobnosť. Bratislava : ÚEPsSAV, 2001, 12-24.
 • DOČKAL, V.: Pokus o zisťovanie sociability semiprojektívnou screeningovou metodikou. In: SARMÁNY SCHULLER, I., KOŠČ, M., JAŠŠOVÁ, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava : SPS, 1998, 57-59.

Študijné texty

 • DOČKAL, V.: Optimalizace výuky nadaných žáků. Brno : CDVMU, 2001. 2. vyd. 2005.

Populárno-vedecká kniha

 • DOČKAL,V.: Talent nie je dar. Bratislava : Smena, 1983, 116 str., 2. vyd. 198ž, 144 str.