Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radomír Masaryk

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Odborné zameranie: sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

2011-2016 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Výskumné projekty

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) (člen výboru)

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) (akreditovaný člen)

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) (člen)

European Health Psychology Society (člen)

Výučba

História psychológie 

Akademické spôsobilosti (pripravujeme)

Základy psychológie 2

Sociálna psychológia

Pedagogická a školská psychológia

Psychológia marketingu v praxi

Súčasná sociálna psychológia

Psychologické aspekty sexuálneho správania (predmet v súčasnosti nie je v ponuke)

Fókusové skupiny ako výskumná metóda (predmet v súčasnosti nie je v ponuke)

Výber z publikačnej činnosti

MASARYK, R., HATOKOVÁ, M. (2017). Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. Journal of Health Psychology, 22, 14, 1880–1888.

MASARYK, R. (2016). Erektilná dysfunkcia : príbeh diagnózy. Olomouc : Univerzita Palackého.

BAŠNÁKOVÁ, J., BREZINA, I., MASARYK, R. (2016). Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede's research. Československá psychologie, 60, 1, 13-25.

MASARYK, R., BAŠNÁKOVÁ, J. (Eds.) (2016). Rozhodovanie a usudzovanie 6.: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. Olomouc : Univerzita Palackého.

MASARYK, R. (2014). Researching Social Influences On Decision Making: The Case For Qualitative Methods. Human Affairs, 24, 336–348.

MASARYK, R. (2013). Medzi človekom a ľuďmi: Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava : IRIS.

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L. (2012). Making A Difference By Doing Applied Qualitative Research In Education: Three Case Studies. Human Affairs, 22, 4, 492-509.

MASARYK, R. (2012). Conceptualizing Love: Is It All We Need? Human Affairs, 22, 263–269.

MASARYK, R., MIKLÍKOVÁ, S. (2009). Assessing the Impact of Policy Changes on Helping and Medical Professionals: Preliminary Results from a Focus Group Study. Journal Of Groups In Addiction & Recovery, 4, 3, 159-177.

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M. (2005). Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dôsledky pre terapeutickú intervenciu. Československá psychologie, 49, 4, 357-362.