Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Miroslav Popper

Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Vzdelanie:

1994                získanie CSc. (PhD.), psychológia, SAV, Bratislava

1984 - 1988    učebný odbor: psychológia, Filozofická fakulta UK Bratislava  

Profesionálne postavenie:

od roku 2014  odborný asistent na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava

od roku 2002   samostatný vedecký pracovník (stupeň II a), Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Bratislava

1994 - 2001    vedecký pracovník, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, SAV, Bratislava

1990 - 1994    interná ašpirantúra, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, SAV, Bratislava

1988 - 1990    študijný pobyt, Ústav  experimentálnej psychológie, SAV, Bratislava  

Ocenenia:       Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) zaradený do zoznamu špičkových pracovníkov SAV  

Riešené vedecké projekty (VEGA):

2012 - 2015     vedúci projektu: Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti

2009 - 2011     vedúci projektu: Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite

2006 - 2008     zástupca projektu: Intimita a normativita v kontexte občianstva

2003 - 2005     zástupca projektu: Ľudská podstata a kultúrna identita

2003 - 2005     zástupca projektu: Individuálna, komunitná a európska identita z pohľadu zdravia

2001 - 2002     vedúci projektu: Myseľ a kultúra: Osobná identita a jej sociokultúrne pozadie

2000 - 2002     zástupca projektu: Význam konštrukcií mužskosti – ženskosti (gender) v sexuálnom zdraví

1997 - 1999     zástupca projektu: Problém  mentálneho: Filozofické a psychologické skúmania

1996 - 1999     vedúci  projektu:  Sexualita mladých ľudí: riziká a zdravie

1993 - 1997     zástupca projektu: AIDS: Sociálne reprezentácie, riziká a prevencia na Slovensku

1990 - 1994     výskum  a   kandidátska  dizertačná  práca: Komunikácia ako vzájomná interpretácia mentálnych modelov. Úloha modálnych slovies v tomto procese  

Riešené vedecké projekty (APVV):

2013 –            člen projektu: Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vzhľadom na vylepšovanie človeka

2011 – 2014     člen projektu: Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie  

Centrum excelentnosti SAV

2007 – 2010      člen projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie  

Riešené zahraničné projekty:  

Bilaterálne projekty na základe MAD:

2000 – 2003      člen projektu: Sexual Health of Young People in Europe – a comparative study between UK and Slovakia, uzatvoreného medzi: Dr. Paulom Stennerom, Department of Psychology, University College London, UK a G. Bianchim, KVSBK SAV, SK  

1999 – 2001      člen projektu: Comparative study of the sexual health of young people in the UK and Slovakia, uzatvoreného medzi: Dr. Rogerom Inghamom, Centre for Sexual Health Research, University of Southampton, UK a G. Bianchim, KVSBK SAV, SK.  

Projekt WHO:

1998 – 2000     člen projektu: Rýchle hodnotenie situácie používania návykových látok a rizikové sexuálne správanie na Slovensku (Rapid Situation Assessment of Substance Use and Sexual Risk Behaviour in Slovakia). Projekt Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), riešený na Slovensku.  

Riešené projekty Equal/ESF:

2005 – 2008       v rámci KVSBK SAV vedúci projektu „Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce a do spoločnost i“ (Migration Information Centre to Assist Migrants and Trafficked Persons in Integration in the Labour Market and the Society).    

2005 – 2008       člen projektu  „Gender mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia“ (Gender Mainstreaming in the Reproductive Health Services).  

Publikácie a ohlasy:

Štatistika: kategória publikačnej činnosti (vrátane spoluautorstiev)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 5
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných 10
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných 1
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných 5
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných  časopisoch neimpaktovaných 1
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných 10
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných 10
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 9
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 6
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 AFH AFH 1 AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR 1 BAB Odborné  monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných 1
DAI Dizertačné a habilitačné práce 1
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií. 2
Súčet   79  

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science 289

1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus 25

2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science 5

3.   Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7

4.    Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38

6.    Recenzie v domácich publikáciách 1

Súčet   365

Pedagogická činnosť:  

Vyžiadané celouniverzitné prednášky:

2004         Dva uhly pohľadu na prirodzenosť človeka. Mat-Fyz. F UK – 11. 11.    

Vyžiadané prednášky na univerzitách v zahraničí:

1997          Kvalitatívne ukazovatele rizikového sexuálneho správania na Slovensku a HIV/AIDS. University of Southampton, UK, marec  

1999          Porovnanie kvalitatívnych indikátorov sexuálnej kompetencie mladých ľudí v Holandsku, UK a na Slovensku. University of Southampton, UK, 21.7.  

2000          Interakcia drogových a sexuálnych rizík u vojakov základnej vojenskej služby na Slovensku. University College Northampton, UK, 5.12.  

2001          Komparatívne kvalitatívne údaje o sexuálnom správaní a riziku HIV medzi UK, NL a Slovenskom, vrátane gender rozdielov. University of Edinburg, UK, 29.08.  

Semestrálne prednášky a semináre

Od akad. r. 2010/11    výučba predmetu Evolučná psychológia na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK  

Od akad. r. 2014/15    výučba predmetov: Psychológia minoritných skupín, Diplomový seminár, Sociálne postoje, Sociálna motivácia a správanie, Psychológia morálky na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK

    Lektorská činnosť:

Od roku 1996      vykonávanie lektorskej činnosti zameranej na nácvik a zlepšenie sociálnych a komunikačných schopností najmä v oblasti sexuálneho zdravia, ako napríklad: tréning učiteľov sexuálnej výchovy, tréningy osvetových pracovníkov, zdravotných sestier, zamestnancov domovov sociálnych služieb pracujúcich s mentálne a telesne postihnutou populáciou, vojakov ZVS, pracovníkov zapojených do programu prevencie obchodovania s ľuďmi (v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu) a i.  

  • Tréningy riaditeľov a zástupcov stredných škôl v oblasti riešenia konfliktov
  • Tréningy pracovníkov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti komunikačných zručností
  • Tréningy pracovníkov slovenských poisťovní v oblasti komunikačných zručností a riešenia konfliktov
  • Tréningy pracovníkov ANF DATA v Českej republike a Siemens v Slovenskej republike v oblastiach riadenia seba a času, asertivity.  

Od roku 2004      Externý lektor Nadácie otvorenej spoločnosti – tréningy zamerané na preventívnu prácu s Rómami v oblasti sexuálneho zdravia.