Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Júlia Kanovská Halamová

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Odborné zameranie

poradenská psychológia, komunitná psychológia, psychológia emócii, psychoterapia

Vzdelanie

 • 2012 - 2017 Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy individuálnej, párovej, rodinnej (Čína, The Shanghai Care Corner, Nórsko, The Norwegian Institute of Emotion Focused Therapy, Kanada, The Emotion focused clinic, Írsko, Institute for Emotion-Focused Therapy, Taliansko, Instituto di scienze cognitive)
 • 2014 FSEV UK Habilitácia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce
 • 2007 Zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť
 • 2007 Licencia v Slovenskej komore psychológov
 • 2004-2007 Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice
 • 2001 FFUK PhD. v odbore Psychológia 1998 FFUK Mgr. v odbore Psychológia

Prax

 • od roku 2013 Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava 821 05
 • 2012-2013 Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Moskovská 3, Bratislava 811 08
 • 2013 Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 949 74
 • 2010 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 91843
 • od roku 2009 Súkromná prax (Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia)
 • od roku 2007 Súkromná prax (Licencia z pracovnej a organizačnej psychológie)
 • 2003-2006 Slovak Telecom, Odbor tréningov a vzdelávania, Oddelenie osobnostného rozvoja, Borinská 10, Bratislava 841 03
 • 2000-2005 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 91843
 • 1998-2003 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Gondova 2, Bratislava 818 01
 • 2001-2003 Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni (CVPP pri KPPP), Fedákova 3, Bratislava 841 02

Výskumné projekty

Spolupráca na grante „The geography of philosophy“ The John Templeton Foundation 2018-2021.

Komunitná záhrada na FSEV UK v BA Ružinov mestská časť 2017.

Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych. VEGA 1/0955/17 2017-2020.

Vlastný zahraničný grant Vlastný zahraničný grant Broadening Community psychology networking through organizing multiregional conference, workshop and publishing conference almanac 2017 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.

Vlastný zahraničný grant Vlastný zahraničný grant Maintaining Community psychology networking through organizing regional conference, workshop and publishing conference almanac 2016 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.

Vlastný zahraničný grant Developing and maintaining Community psychology support networking through organizing regional conference and creating webpage 2015 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.

Study trip to learn Emotion Focused Family Therapy in Norway. Norway grants 2015 Bilateral Funds in National Level.

Hlavný riešiteľ "Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií." VEGA 1/0578/15 2015-2018.

Spolupráca na grante "Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A." KEGA 067UK-4/2014

Spolupráca na grante „Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve.“ Vedecký projekt r.č. VEGA 1/0250/12.

Spolupráca na grante „Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/0252/10.

Spolupráca na grante „Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/3657/06 (2006-2008).

Spolupráca na grante Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave/ Austrian Science and Research Liason Office „Multidimensional approach towards sense of place, possibilities of its cultivation and consequences for environmentally responsible behaviour“ 2002/2003.

Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.

Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“

Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“

Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.

Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.

Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“

Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“

Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.

Členstvo v profesijných organizáciách

Medzinárodný koordinátor The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 American Psychological Association

Regionálny koordinátor European Community Association

Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výučba

Klinická psychológia v pracovnej sfére

Poradenská psychológia

Nácvik poradenského procesu

Konflikty a ich riešenie

Praktikum sociálnej interakcie

Komunitná psychológia

Sociálnopsychologický výcvik I. a II.

Výber z publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Halamová, J.: Terapia zameraná na emócie I. Učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2013.

Halamová, J.: Terapia zameraná na emócie II. Cvičebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2013.

ADC Publikácie v karentovaných časopisoch zahraničných
Halamová, J., Kanovský, M., Pacúchová M.: Robust Psychometric Analysis and Factor Structure of The Self-Compassion Scale – Slovak version. Psychologica Belgica. Forthcoming.

Halamová, J., Kanovský, M., Pacúchová M.: Robust psychometric analysis and factor structure of the Forms of Self–criticizing/Attacking and Self–reassuring Scale. Československá psychologie. 61, 2017, 4, 331-349.

Halamová, J.: Paradoxes of psychological sense of community. Československá psychologie. 60, 2016, 1, 51-60.

Halamová, J.: Emočne zameraná párová psychoterapia. Československá psychologie. 57, 2013, 5. 430-446.

Halamová, J., Timuľák, L., Adamovová, L.: Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov workshopov o prežívaní budovania komunity. Československá psychologie. 57, 2013, 1, 15-29.

Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity II.: Československá psychologie. 46, 2002, 6, 560-572.

Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky. Československá psychologie. 46, 2002, 5, 420-431.

Halamová, J.: Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály vnímaného zážitku komunity. Československá psychologie. 45, 2001, 3, 259-269.

Sadovská, J.: Fenomén komunity Scotta Pecka. Československá psychologie, 43, 1999, 6, 490-496.

ADD Publikácie v karentovaných časopisoch domácich
Halamová, J.: Psychological sense of community: Examining McMillan- Chavis‘ and Peck‘s concepts. Studia psychologica. 43, 2001, 2, 137-148.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Rojka, Ľ., Halamová, J.: Divine justice and the problem of evil. Gregorianum, 97, 2016, 3, 565-578.