Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Júlia Kanovská Halamová

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Odborné zameranie

poradenská psychológia, psychoterapia, emócie, sebasúcit, sebakritickosť, komunitná psychológia,

Vzdelanie

2019 – 2020 Cultivating Emotional Balance Certified Practitioner Program

2019 UK Inaugurácia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce

2012 - 2019 Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy individuálnej, párovej, rodinnej (Čína - The Shanghai Care Corner, Nórsko - The Norwegian Institute of Emotion Focused Therapy, Kanada -The Emotion focused clinic, Írsko - Institute for Emotion-Focused Therapy, Taliansko - Instituto di scienze cognitive, Nemecko - vfkv - Ausbildungsinstitut München gGmbH, Nemecko – SIA - Systemisches Institut für Achtsamkeit)

2018 Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy advanced skills a Compassion focused therapy basic skills na Slovensku

2014 FSEV UK Habilitácia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce

2007 Zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť

2007 Licencia v Slovenskej komore psychológov

2004-2007 Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice

2001 FFUK PhD. v odbore Psychológia

1998 FFUK Mgr. v odbore Psychológia

Prax

od roku 2013 Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava 821 05

od roku 2017 Výcviky v Párovej terapii zameranej na emócie Inštitút integratívnej psychoterapie, Jeseník, Česko

2012-2013 Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Moskovská 3, Bratislava 811 08

2013 Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 949 74

2010 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 918 43

od roku 2009 Súkromná prax (Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia)

od roku 2007 Súkromná prax (Licencia z pracovnej a organizačnej psychológie)

2003-2006 Slovak Telecom, Odbor tréningov a vzdelávania, Oddelenie osobnostného rozvoja, Borinská 10, Bratislava 841 03

2000-2005 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 918 43

1998-2003 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Gondova 2, Bratislava 818 01

2001-2003 Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni (CVPP pri KPPP), Fedákova 3, Bratislava 841 02

Výskumné projekty

 • Spolupráca na grante The geography of philosophy z The John Templeton Foundation 2018-2021.
 • Hlavná riešiteľka Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania VEGA 1/0075/19.
 • Vlastný zahraničný grant Community psychology conference in Bratislava in Slovakia for more networking within Europe 2019 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
 • Vlastný zahraničný grant Broadening Community psychology networking through organizing multiregional conference, workshop and publishing conference proceedings 2018 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
 • Komunitná záhrada na FSEV UK v BA Ružinov mestská časť 2017.
 • Spolupráca na grante Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych. VEGA 1/0955/17.
 • Vlastný zahraničný grant Broadening Community psychology networking through organizing multiregional conference, workshop and publishing conference almanac 2017 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
 • Vlastný zahraničný grant Maintaining Community psychology networking through organizing regional conference, workshop and publishing conference almanac 2016 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
 • Vlastný zahraničný grant Developing and maintaining Community psychology support networking through organizing regional conference and creating webpage 2015 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
 • Study trip to learn Emotion Focused Family Therapy in Norway. Norway grants 2015 Bilateral Funds in National Level.
 • Hlavná riešiteľka Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15.
 • Spolupráca na grante "Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A." KEGA 067UK-4/2014
 • Spolupráca na grante „Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve.“ Vedecký projekt r.č. VEGA 1/0250/12.
 • Spolupráca na grante „Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/0252/10.
 • Spolupráca na grante „Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/3657/06.
 • Spolupráca na grante Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave/ Austrian Science and Research Liason Office „Multidimensional approach towards sense of place, possibilities of its cultivation and consequences for environmentally responsible behaviour“ 2002/2003.
 • Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.
 • Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“
 • Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“
 • Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.
 • Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.
 • Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“
 • Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“
 • Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.

Členstvo v profesijných organizáciách

 • ECPA European Community Psychology Association.
 • SCRA APA Society for Community Research and Action American Psychological Association Division 27.
 • The International Society for Emotion focused therapy.
 • Slovenská psychologická spoločnosť.
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť.

Člennstvo v odborných výboroch

 • Členka Vedeckej rady FSEV UK v BA, Slovensko.
 • Členka Odborovej rady študijného programu „Klinická psychologia – doktorandské štúdium“ FSS MU Brno, Česká republika.

Výučba

Súčastná pracovná a organizačná psychológie.
Poradenská psychológia.
Nácvik poradenského procesu.
Sociálnopsychologický výcvik I.
Sociálnopsychologický výcvik II.

Výber z publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • Halamová, J. (2014). Psychologický zážitok komunity. Olomouc: Univerzita Palackého.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Halamová, J. (2018). Sebasúcit a sebakritickosť: tvorba a meranie efektu intervencie. -Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Halamová, J., & Kanovský, M. (2017). Sebasúcit a sebakritickosť: psychometrická analýza meracích nástrojov. Bratislava: Univerzita Komenského. URL: stella.uniba.sk/texty/Sebasucit_sebakritickost.pdf

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie I. Učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK.
 • Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie II. Cvičebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK.

ADC Publikácie v karentovaných časopisoch zahraničných

 • Kanovský, M., Baránková, M., Halamová, J., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2020). Analysis of Facial Expressions Made While Watching a Video Eliciting Compassion. Perceptual and Motor Skills.  Online First Publication. Doi: 10.1177/0031512519897512.
 • Halamová, J., Kanovský, M., Gilbert, P., Troop, N., Zuroff, D.,  Hermanto, N., Petrocchi, N., Sommers-Spijkerman, M., Kirby, J., Krieger, T., Matos, M., Asano, K., Yu, F., Shahar, B., Basran, J., Kupeli, N. (2019). Multiple group IRT measurement invariance analysis of the forms of self-criticising/attacking andself-reassuring scale in thirteen international samples. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 37(4), 411-444.
 • Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019): Identification of primary facial emotions in relation to level of self-criticism. Perception, 48(10), 948-967.
 • Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019): Eye-tracking of facial emotions in relation to self-criticism and self-reassurance. Applied Artificial Intelligence, 33(10), 839-862.
 • Halamová, J., Kanovský, M., Gilbert, P., Troop, N., Zuroff, D.,  Hermanto, N., Petrocchi, N., Sommers-Spijkerman, M., Kirby, J., Shahar, B., Krieger, T., Matos, M., Asano, K., Yu, F., Basran, J., Kupeli, N. (2018). The factor structure of the forms of self-criticising/attacking & self-reassuring scale in thirteen distinct populations. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(4), 736-751. https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-018-9686-2
 • Baránková, M., Halamová, J., Gablíková, M., Koróniová, J., & Strnádelová, B. (2019). Analysis of spontaneous facial expression of compassion elicited by the video stimulus. Československá psychologie, 63(1), 75-89.
 • Halamová, J., Kanovský, M., Varšová, K., & Kupeli, N. (2018). Randomised Controlled Trial of the New Short-Term Online Emotion Focused Training for Self-compassion and Self-Protection in a Nonclinical Sample. Current psychology. Online first publication. https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-018-9933-4
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2018). Item-response theory psychometric analysis and factor structure of the self-compassion and self-criticism scales. Swiss journal of psychology, 77(4), 137-147.
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Naništová E. (2018). Development and psychometric analysis of the sense of community descriptors scale. Psychosocial Intervention. 27(1), 44-55. scielo.isciii.es/scielo.php
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2017). Robust Psychometric Analysis and Factor Structure of The Self-Compassion Scale – Slovak version. Psychologica Belgica, 57(4), 190-209. https://www.psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.398/
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2017). Robust psychometric analysis and factor structure of the Forms of Self–criticizing/Attacking and Self–reassuring Scale. Československá psychologie, 61(4), 331-349.
 • Halamová, J. (2016). Paradoxes of psychological sense of community. Československá psychologie, 60(1), 51-60.
 • Halamová, J. (2013). Emočne zameraná párová psychoterapia. Československá psychologie, 57(5). 430-446.
 • Halamová, J., Timuľák, L., & Adamovová, L. (2013). Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov workshopov o prežívaní budovania komunity. Československá psychologie, 57(1), 15-29.
 • Halamová, J. (2003). Psychologický zážitok komunity II.: Československá psychologie, 47(1), 65-77.
 • Halamová, J. (2002). Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky. Československá psychologie, 46(5), 420-429.
 • Halamová, J. (2001). Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály vnímaného zážitku komunity. Československá psychologie, 45(3), 259-269.
 • Sadovská, J. (1999). Fenomén komunity Scotta Pecka. Československá psychologie, 43(6), 490-496.

ADD Publikácie v karentovaných časopisoch domácich

 • Strnádelová, B., Halamová, J., & Mentel, A. (2019): Self-reassurance, self-criticism, and eye-tracking of happy faces. Studia Psychologica, 61(3), 189-202.
 • Halamová, J., Kanovský, M., Jurková, V. & Kupeli, N. (2018). Effect of a Short-Term Online Version of a Mindfulness-Based Intervention on Self-criticism and Self-compassion in a Nonclinical Sample. Studia psychologica, 60(4), 532-541.
 • Halamová, J. (2001). Psychological sense of community: Examining McMillan- Chavis‘ and Peck‘s concepts. Studia psychologica, 43(2), 137-148.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • Halamová, J., Koróniová, J., & Baránková, M. (2019): Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis. The Qualitative Report, 24(12), 2977-2996. URL: https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3891&context=tqr
 • Halamová, J., Koróniová, J., Kanovský, M., Kénesy Túniyová, M. & Kupeli, N. (2019): Psychological and physiological effects of emotion focused training for self-compassion andself -protection. Research in psychotherapy, 22(2), 265-280. URL: https://researchinpsychotherapy.org/index.php/rpsy/article/view/358/352
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Koróniová, J. (2019): Heart rate variability differences among participants with different levels of self-criticism during exposure to a guided imagery. Adaptive human behavior and physiology, 5(4), 371-381. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40750-019-00122-3.pdf
 • Halamová, J., Heligmanová, M., & Strnádelová, B. (2019): Depresia a efekt krátkodobého online Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu. Psychoterapie. 13(3), 1-10.
 • Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2018). Slovak validation of the levels of self-criticism scale: an item response theory analysis. Psihološka Obzorja, 27, 155-166.
 • Rojka, Ľ., & Halamová, J. (2016). Divine justice and the problem of evil. Gregorianum, 97(3), 565-578.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • Halamová, J., & Kanovský, M. (2019). Emotion focused training for emotion coaching – the intervention decreasing the level of self-criticism. Human Affairs, 29(1), 4-15.
 • Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 58-69.
 • Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., Koróniová, J. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270.