Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Eva Letovancová

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia.

 Vzdelanie

 • 2009 - doc. v odbore sociálna a pracovná psychológia, FSEV UK v Bratislave
 • 1994 - CSc./ekvivalent PhD. v odbore psychológia, FF UK v Bratislave
 • 1992 - kurz Negotiation and Conflict Resolution, organizovaný Center for Conflict Prevention and Resolution a UK v Bratislave
 • 1988 - 1991 - postgraduálne štúdium "Metódy aplikovanej sociálnej psychológie" na Univerzite Karlovej v Prahe - spôsobilosť pre vedenie skupín
 • 1987 - absolvované Špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy na FF UK v Bratislave
 • 1982 - PhDr. odbor psychológia, FF UK v Bratislave
 • 1981 - Mgr. v odbore psychológia, FF UK v Bratislave

 

Akademická prax

 • od 2009 - docentka na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave
 • 2004 - 2009  odborná asistentka na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave
 • 1984 - 2004 odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK v Bratislave
 • 1983 - 1984 asistentka na Katedre psychológie FF UK v Bratislave
 • Na FF UK v Bratislave realizácia predmetov: Psychológia v manažmente, Organizačná psychológia, Psychológia trhu, Psychológia reklamy, Rozhodovanie a teória hier, sociálno - psychologické výcviky Komunikačné zručnosti pri predaji, Prezentačné zručnosti.

Výskumné projekty od r. 2000

 • 2015 – 2018 VEGA 1/0578/15, názov projektu: Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií (vedúca projektu: doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD.) zástupkyňa vedúcej projektu
 • 2015-2017 VEGA 1/0899/15, názov projektu: Kariérové cesty absolventov vzdelávacích programov pre intelektovo nadané deti: voľba štúdia a povolania  (vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.), zástupkyňa vedúceho projektu
 • 2012 - 2014 VEGA 1/0547/12, názov projektu: „Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika“  (zodpovedný riešiteľ Prof. Dr. T. Kollárik, DrSc.), spoluriešiteľka
 • 2010 - 2011 VEGA 1/0497/10,  názov projektu: „Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov“ (zodpovedný riešiteľ Prof. Dr. T. Kollárik, DrSc.), spoluriešiteľka
 • 2007 - 2009  Carcouit. Project for Career Counsellors Training Programme Comenius 2. (Multilateral project), p.n. 134005-2007-GR-COMENIUS-CMP - spoluriešiteľka
 • 2007 - 2009 VEGA 1/4528/07 - názov projektu: "Mladý nadaný - "High Potentials" manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie" (zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. T. Kollárik, DrSc.), zástupkyňa vedúceho projektu
 • 2006 - 2007 ESF "Profesijné poradenské centrum pre študentov VŠ v regióne BSK", MŠ SR - vedúca expertného tímu
 • 2003 - 2005 KEGA 3/119003, grantová úloha "Koncepcia nového študijného odboru aplikovaná psychológia na FSEV UK Bratislava" (zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. T. Kollárik, DrSc.), spoluriešiteľka
 • 2002 - 2003 NÚP, výskumná úloha "Systém diagnostikovania zamestnanosti, tvorba diagnostických nástrojov a pilotné overenia v podmienkach Národného úradu práce", spoluriešiteľka
 • 2000 - 2002 VEGA 1/7259/20, názov projektu:  "Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní" (zodpovedný riešiteľ Prof. Dr. T. Kollárik, DrSc.), spoluriešiteľka

Odborná činnosť

 • r. 2012 - expert evaluator of call FP7 for  REA, European Commission
 • od 2011 - oponentka a členka habilitačnej komisie v odbore psychológia na FF KU v Prahe
 • od 2007 -Testcentrum - Hogrefe, Praha, ČR - externá spolupráca na úprave a štandardizácii  psychodiagnostických testov pre podmienky SR (GPOP – osobnostný inventár, LMI - motivácia k výkonu,  LJI - testovanie rozhodovacieho úsudku manažérov pri riadení), certifikovaná školiteľka pre používanie Dotazníka typológie osobnosti GPOP
 • od 1997 - externá spolupracovníčka viacerých firiem a inštitúcií, pôsobiacich v oblasti rozvoja pracovníkov - lektorská činnosť, realizácia tréningov, assessmenty v oblastiach: aplikácia psychológie v manažmente (najmä komunikácia, rozhodovanie, skupiny a tímová práca, vedenie ľudí, organizačné správanie), predaj, lektorské zručnosti, aplikácia psychológie v marketingu - spotrebiteľské správanie, zákaznícka orientácia.
 • 1981 - 1983 - Generálne riaditeľstvo VHJ AGROKOMPLEX SCPV Nitra - personálna práca, metodické vedenie riadených podnikov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Posudzovanie návrhov výskumných projektov pre domáce a zahraničné výskumné grantové agentúry.  
 • Posudzovanie monografií pre domáce a zahraničné vydavateľstvá, posudzovanie  dizertačných a rigoróznych prác; príspevkov do odborných psychologických časopisov.

Spolupráca na projektoch a vzdelávaní:

Národný úrad práce

·         Systém diagnostikovania faktorov zamestnateľnosti, tvorba diagnostických nástrojov a pilotné overenie v podmienkach Národného úradu práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (2002 - 2003)

ÚPSV a R SR

·         Vzdelávanie zamestnancov v dočasnej štátnej službe - príprava a realizácia kurzov Organizačné schopnosti, Komunikačné schopnosti (2004)

·         Vzdelávanie zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny k efektívnej tímovej práci - manažéri a výkonní pracovníci - tvorba programu, realizácia kurzov (2005)

Členstvo v profesijných organizáciách

 • od r. 1983 - členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
 • 2003 - 2005 členka Akreditačnej komisie Slovenskej komory psychológov
 • 1999 - 2005 členka výboru Sekcie psychológov práce, organizácie a personálneho rozvoja Slovenskej komory psychológov
 • 1998 - 2005 členka Slovenskej komory psychológov - Sekcia psychológov práce, organizácie a personálneho rozvoja

Výučba – kurzy:

 • Organizačná a pracovná psychológia
 • Psychológia marketingovej komunikácie
 • Tvorba a rozvoj tímov
 • Metódy psychológie práce a organizácie
 • Psychodiagnostika dospelých
 • Odborná prax v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie
 • Stáž v oblasti ľudských zdrojov
 • súčasná organizačná a pracovná psychológia

 

PUBLIKÁCIE

Monografie

 • LETOVANCOVÁ, E. (2002, 2007, 2010, 2015). Psychológia v manažmente. Bratislava : UK. 164 s.
 • KOLLÁROVÁ, E. (1989). Psychológia v oblasti služieb. Bratislava : UK.

Knižné publikácie v spoluautorstve

 • HRADISKÁ, E., LETOVANCOVÁ, E. (2005, 2007, 2010). Psychológia v marketingovej komunikácii. Bratislava : UK. 172 s.
 • HRADISKÁ, E, LETOVANCOVÁ, E., (1999). Psychologie marketingových komunikací. Brno : VUT. 140 s.
 • KOLLÁRIK,  T., KOLLÁROVÁ, E. (1990). Pracovná skupina z pohľadu sociálnej psychológie. Bratislava: Práca.

Kapitoly a heslá v knižných publikáciách

 • KOLLÁRIK, T., LETOVANCOVÁ, E., VÝROST, J. (2011). Psychológia práce a organizácie. Bratislava : UK. Kapitoly: Psychológ práce (s. 39 – 53), Metódy psychológie práce a organizácie (s. 54 – 72), Rozvoj pracovníkov (s. 191 – 206)
 • BAŠTECKÁ, B. (2009). Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. Praha : Portál. Heslá: Psychologie práce a organizace, Pracovní psycholog, Volba povolání a výběr lidí, Vedení lidí – management, leadership, Pracovní výkon a jeho hodnocení.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2004): Používanie situačných metód pri výbere pracovníkov, in. Kollárik, T., Sollárová, E.: Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar. s. 155-174
 • BURČÍK, V., HERETIK, A., KOLLÁROVÁ, E., KOLLÁRIK, T. (1991): Využitie psychologických vied v praxi. Bratislava: DT ZSVTS.

Psychodiagnostika

 • Dotazník typológie osobnosti – GPOP.  LISÁ, E., LETOVANCOVÁ, E., Praha : Hogrefe - Testcentrum, 2011
 • Dotazník motivácie k výkonu - LMI . Heinz Schuler, Michael Prochaska; preklad LETOVANCOVÁ, E., Praha : Hogrefe - Testcentrum, 2011
 • KOLLÁRIK, T., POLIAKOVÁ, E., RITOMSKÝ, A., KOLLÁROVÁ, E. (1990). Škála sociálnej atmosféry v skupine. Bratislava: Psychodiagnostika.

Vybrané príspevky na konferenciách a v časopisoch od r. 2005

 • M. A. Źemojtel-Piotrowska et al. (2015). Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries. European Journal of Psychological Assessment. Hogrefe Publishing.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2015). Psychologicky zdravé pracovisko. Psychologie práce a organizace 2015 : Kvalita pracovního života. Praha : MATFYZPRESS
 • LETOVANCOVÁ, E. (2014). Štýl vedenia ako významný faktor ovplyvňujúci angažovanosť/engagement pracovníkov. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV
 • M. A. Źemojtel-Piotrowska et al. (2014). Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych. Psychologia Spoleczna.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2013). Kontext rozhodovania o kariére u vysokoškolákov. Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. Bratislava : Stimul.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2013). Možnosti využitia diagnostiky dimenzií a faktorov motivácie k výkonu dotazníkom LMI . Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc : Univerzita Palackého.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2013). Engagement a motivácia k výkonu študentov. Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc : Univerzita Palackého
 • LETOVANCOVÁ, E. (2011). Kritériá používané pri výbere zamestnávateľa ako predpoklad pracovnej spokojnosti v zamestnaní u VŠ študentov. Konference pychologie práce a organizace 2011. Brno : Masarykova univerzita.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2010). Motivácia k výkonu a jej súvislosti s osobnostnými dimenziami NEO FFI u študentov IT. Psychológia práce a organizácie 2010 (CD ROM). - Bratislava : Univerzita Komenského
 • LETOVANCOVÁ, E., LISÁ, E.  (2009). Aplikácia situačných prístupov k vedeniu vo výbere a rozvoji mladých manažérov. Psychologie práce a organizace 2009, Praha : Univerzita Karlova.
 • LETOVANCOVÁ, E., LISÁ, E. (2008).  Professional orientation of university students and comparing them with requirements of vocational positions in labor market in Bratislava In: Kairos, No. 2. - Köln : Verlag für Angewandte Managementforschung.
 • LISÁ, E.,  LETOVANCOVÁ, E.(2008).  Some issues of decision-making efficiency in Leadership : Found on the sample of Slovak managers. In: Kairos, No. 2. - Köln : Verlag für Angewandte Managementforschung.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2008). Faktory používané študentmi pri výbere budúceho zamestnávateľa. Psychológia práce a organizácie 2008 (CD ROM). Košice : Spoločenskovedný ústav SAV.
 • LETOVANCOVÁ, E.(2007).  Projekt profesijného poradenského centra pre študentov VŠ v regióne BSK.  In: Psychológia práce a organizácie 2007. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2006). Efektívna tímová práca - požiadavky na kompetencie manažérov. Psychológia práce a organizácie 2006. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV.
 • LETOVANCOVÁ, E. - HRADISKÁ, E. (2005). Systém diagnostikovania faktorov zamestnanosti. In: Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do Európskej únie. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV
 • HRADISKÁ, E. - LETOVANCOVÁ, E. (2005). Predstavy uchádzačov o štúdium aplikovanej psychológie a možnosti uplatnenia absolventov. In: Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do Európskej únie. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2005). Projektovanie tréningového programu : budovanie efektívnych tímov v organizácii . In: Psychológia pre život, alebo, ako je potrebná metanoia. - Dunajská Streda : Pelikán.
 • LETOVANCOVÁ, E. (2005). The factors of employability. 30th Annual Congress IAREP, Prague, Czech Republic. Sept. 21 - 24 "Absurdity in the Economy" - zborník z kongresu. ISBN: 80 - 7064-016-2 (CAPA, a.s.)