Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. AAA Medzi dopytom a ponukou : Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách a obchodovania s ľuďmi. / Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík
  Budapešť : Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007
 2. AAB Kognitívne interview / Miroslav Popper
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 3. AAB Iná realita: chudoba, sociálna deprivácia a užívanie inhalantov v rómskych osídleniach na východnom Slovensku / Miroslav Popper... [et al.]
  Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, 2011
 4. AAB Interakcia sexuálnych a drogových rizík zdravia vojakov základnej vojenskej služby : Výsledky výskumu a odporúčania pre Armádu SR. / Gabriel Bianchi... [et al.]
  Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2000
 5. ABB Kultúrna evolúcia z rôznych perspektív darvinizmu / Miroslav Popper
  In: Predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie. - ISBN 80-89018-93-9. - Bratislava : IRIS, 2005. - S. 95-164 [3,3 AH]
 6. ABD Pozitívne aspekty prekračovania noriem / Miroslav Popper
  In: Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970234-6-1. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2015. - S. 10-27 [1,15 AH] [CD-ROM]
 7. ABD Partnerské vzťahy a rodičovstvo: sociálne normy a demografické trendy v oblasti reprodukcie / Miroslav Popper
  In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970234-5-4. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie, 2013. - S. 58-71 [CD-ROM] [1,1 AH]
 8. ABD Vplyv morálnych intuícií na rozhodovanie o vzťahu občana a štátu / Miroslav Popper
  In: Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. - ISBN 978-80-224-1173-8. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 213-233
 9. ABD Základné typy diskurzov o mysli / Miroslav Popper
  In: Príbehy o hľadaní mysle. - ISBN 80-224-0679-1. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 71-105
 10. ABD Morálne úsudky, cnosti a normy: deskriptívne a preskriptívne súvislosti / Miroslav Popper
  In: Ekológia ľudských kognícií. - ISBN 978-80-224-1222-3. - Bratislava : Veda, 2011. - S. 125-155
 11. ACB Psychológia morálky : sociálne normy a morálne mysle. / Miroslav Popper
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 12. ADC Patterns and Universals of Mate Poaching Across 53 Nations The Effects of Sex, Culture, and Personality on Romantically Attracting Another Person´s Partner / David P. Schmitt ... [ et al. ]
  In: Journal of Personality and Social Psychology. - Roč. 86, č. 4 (2004), s. 560-584
 13. ADC Občianstvo a Európska identita u mladých l'udí: Sociálno-psychologické a politicko-psychologické aspekty / Sandra Štichová, Miroslav Popper
  In: Československá psychologie. - Roč. 48, č. 4 (2004), s. 351-363
 14. ADC Pokus o konštruovanie stratégií mladých ľudí v oblasti sexuality / Gabriel Bianchi ... [et. al]
  In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 3 (1999), s. 231-252
 15. ADC The Geographic distribution of big five personality traits patterns and profiles of human self-description across 56 nations / Dávid P. Schmitt... [et al.]
  In: Journal of Cross-cultural Psychology. - Vol. 38, No. 2 (2007), s. 173-212
 16. ADC Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions - Are models of self and of other pancultural constructs? / David P. Schmitt ... [ et al. ]
  In: Journal of Cross-cultural Psychology. - Roč. 35, č. 4 (2004), s. 367-402
 17. ADC Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions / David P. Schmitt ... [ et al. ]
  In: Personal Relationships. - Roč. 10, č. 3 (2003), s. 307-331
 18. ADC Interaction of substance use and risks to sexual health in the Slovak army: general, sociocultural and individual behaviour patterns / Gabriel Bianchi, Miroslav Popper
  In: AIDS Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV. - Vol. 12, No. 6 (2000), s. 757-766
 19. ADC Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety: Tests from 52 Nations, 6 Continents and 13 Islands / David P. Schmitt ... [et al.]
  In: Journal of Personality and Social Psychology. - Roč. 85, č. 1 (2003), s. 85-104
 20. ADC Možnosti a obmedzenia formalizácie verbálnej komunikácie posun od reprezentácii k interpretácii komunikovaného / Miroslav Popper
  In: Československá psychologie. - Roč. 37, č. 1 (1993), s. 47-58
 21. ADC Suspended transitions and affective orderings: From troubled monogamy to liminal polyamory / Giazú Ensico Domínguez... [et al.]
  In: Theory & Psychology. - Vol. 27, No. 2 (2017), s. 183-197
 22. ADC Constructions of Sexual Relationships A Study of the Views of Young people in Catalunia, England and Slovakia and their Health Implications / Paul Stenner ... [ et al. ]
  In: Journal of Health Psychology. - Roč. 11, č. 5 (2006), s. 669-684
 23. ADD Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy / Miroslav Popper
  In: Filozofia. - Roč. 64, č. 7 (2009), s. 634-645
 24. ADD Evolučná psychológia a štandardný model sociálnych vied / Miroslav Popper
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 1 (2003), s. 10-22
 25. ADD Diskurzívna koncepcia mentálneho / Miroslav Popper
  In: Filozofia. - Roč. 52, č. 9 (1997), s. 618-623
 26. ADD Polarizované diskurzy týkajúce sa aktuálnych spoločenských tém / Miroslav Popper
  In: Sociológia. - Roč. 42, č. 5 (2010), s. 564-583
 27. ADD Univerzalita a jedinečnosť diskurzu / Miroslav Popper
  In: Filozofia. - Roč. 51, č. 12 (1996), s. 830-834
 28. ADD Metodologické väzby medzi filozofiou a psychológiou z hľadiska ich terapeutickej funkcie / Miroslav Popper
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 3 (1999), s. 139-151
 29. ADE Vymedzenie noriem, prvopočiatky morálky a vzájomná dôvera / Miroslav Popper
  In: Filosofie dnes [elektronický zdroj]. - Vol. 7, No. 1 (2015), s. 22-38 [online]
 30. ADE Jednodetnosť: pre a proti / Miroslav Popper
  In: Anthropologia Integra. - Vol. 7, No. 1 (2016), s. 53-60
 31. ADF Cartesian psychology / Emil Višňovský, Miroslav Popper
  In: Human Affairs. - Roč. 6, č. 2 (1996), s. 121-134
 32. ADF Context underlying decision-making on parenthood and reproduction / Miroslav Popper
  In: Human Affairs. - Vol 22, No. 2 (2012), s. 214-226
 33. ADF Moral judgments, moral virtues, and moral norms / Miroslav Popper
  In: Human Affairs. - Vol. 20, No. 4 (2010), s. 308-326
 34. ADF Constructions of Gender in Partnership Narratives / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Human Affairs. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 144-159
 35. ADM Factors affecting decisions to have a second child exploiting the theory of planned bahaviour / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: Polish psychological bulletin. - Roč. 47, č. 4 (2016), s. 421-430
 36. ADM Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: Universal links across 11 world regions of the international sexuality description project-2 / David P. Schmitt... [et al.]
  In: Psychological Topics. - Vol. 26, No. 1 (2017), s. 89-137
 37. ADN Testing SCM questionnaire instructions using cognitive interviews / Miroslav Popper, Veronika Kollárová
  In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 3 (2018), s. 297-311
 38. ADN Social trust, norms and morality / Miroslav Poper
  In: Human Affairs. - Vol. 23, No. 3 (2013), s. 443-457
 39. ADN Do we know what we are asking? Individual and group cognitive interviews / Miroslav Popper, Magda Petrjánošová
  In: Human Affairs. - Vol. 26, No. 3 (2016), s. 253-287
 40. AED Konceptuálny rámec / Gabriel Bianchi... [et.al]
  In: Re/produkcia rodovej ne/rovnosti. - ISBN 978-80-88720-13-3. - [Bratislava] : Okat Plus, 2008. - S. 9-20
 41. AED Ciele a metóda výskumu / Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Miroslav Popper
  In: Re/produkcia rodovej ne/rovnosti. - ISBN 978-80-88720-13-3. - [Bratislava]: Okat Plus, 2008. - S. 21-24
 42. AED Rodina a zosúladenie rodinného a pracovného života / Miroslav Popper
  In: Re/produkcia rodovej ne/rovnosti. - ISBN 978-80-88720-13-3. - [Bratislava] : Okat Plus, 2008. - S. 61-78
 43. AEE The Subjective Meanings of Sex and Sexual Satisfaction Among More Active Young Adults in Slovakia / Marianna Supeková ... [ et al. ]
  In: Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia. - ISBN 0-7890-2293-1. - New York-London-Oxford : The Haworth Press, 2005. - S. 263-296
 44. AEE The Social Context of Sexual Health Among Young People in Slovakia: Comparisons with the United Kingdom and the Netherlands / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia. - ISBN 0-7890-2293-1. - New York-London-Oxford : The Haworth Press, 2005. - S. 365-390
 45. AFC Analýza zdrojov diskurzu: prečo a ako / Gabriel Bianchi, Gabriel ... [et al.]
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 4 : vybrané aspekty teorie a praxe. - ISBN 80-244-1159-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 227-240
 46. AFC Zneužívanie inhalantov v rómskych osídleniach na východnom Slovensku / Miroslav Popper, Petra Szeghy
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 10 : vybrané aspekty teorie a praxe. - ISBN 978-80-244-2906-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 51-58
 47. AFD Partnerské vzťahy, rodičovstvo a reprodukcia: je normou opustenie noriem? / Miroslav Popper
  In: Sexuality 5. - ISBN 978-80-557-0379-4. - Banská Bystrica : UMB, 2012. - S. 101-113
 48. AFD Podobné problémy a potreby odlišných sociálne znevýhodnených komunít / Miroslav Popper
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3748-9. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2014. - S. 43-52 [online]
 49. AFD Sexuálne správanie mládeže a prevencia HIV/AIDS na Slovensku / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: Zdravie sa začína v rodine. - ISBN 80-7159-054-1. - Bratislava : Ústav zdravotnej výchovy, 1994. - S. 87-92
 50. AFD Projekt rovesníckeho vzdelávania v oblasti sexuality, AIDS a drog na Slovensku / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: Medacta 95 : Technológie vzdelávania tretieho tisícročia - Zborník 1. - ISBN 80-967339-1-5. - Nitra : SLOVDIDAC, 1995. - S. 93-98
 51. AFD Rodičovstvo v manželstve vs. v kohabitácii na Slovensku / Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Gabriel Bianchi
  In: Sexuality 7 : Rod, rodina, rodičovstvo - scénare udržateľnej reprodukcie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970234-4-7. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2013 [elektronický zdroj]. - S. 7-16 [CD-ROM]
 52. AFD Hodnotová (svetonázorová) a hodnotiaca ("objektívna") koncepcia sexuality v sexuálnej výchove, v prevencii rizikového sexuálneho správania a na ceste k sexuálnemu zdraviu / Gabriel Bianchi ... [ et al. ]
  In: Medacta '97 - Vzdelávanie v meniacom sa svete : Zborník, 4. - ISBN 80-967339-9-0. - Nitra : Slovdidac, 1997. - S. 845-847
 53. AFD Konceptualizácia pojmov láska, súcit a súcitná láska / Miroslav Popper
  In: Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4839-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 38-46 [online]
 54. AFD Aktuálne kultúrne aspekty sexuality v prevencii HIV/AIDS na Slovensku. (Duchovná a technická intervencia : versus či plus?) / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Dieťa v ohrození 4. - Bratislava : Detský fond Slovenskej republiky, 1996. - S. 139-144
 55. AFD Interakcia drogových a sexuálnych rizík mladých ľudí na Slovensku / Ivan Lukšík
  In: Prevencia HIV/AIDS : Nové príklady a rozhodovacie faktory. - ISBN 80-967983-3-2. - Bratislava : Liga proti AIDS, 1998. - S. 89-95
 56. AFD Sexuálne správanie sa mládeže na Slovensku - rizikové aspekty / Gabriel Bianchi ... [ et al. ]
  In: Mladý človek a infekcia HIV. - ISBN 80-967983-6-7. - Bratislava : Liga proti AIDS na Slovensku, 1999. - S. 64-67
 57. AFD Spôsoby predchádzania riziku HIV v sexuálnych interakciách u mládeže na Slovensku / Marianna Supeková ... [ et al. ]
  In: Mladý človek a infekcia HIV. - ISBN 80-967983-6-7. - Bratislava : Liga proti AIDS na Slovensku, 1999. - S. 75-79
 58. AFD Kvalitatívne údaje o vnímaní rizika HIV/AIDS slovenskou populáciou / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Buď tolerantný. Zdravotná výchova v roku tolerancie. - ISBN 80-7159-070-3. - Bratislava : ÚZV, 1996. - S. 65-69
 59. AFD Kvalitatívny výskum ako poistka pred kvantitatívnymi inštitucionálnymi očakávaniami / Miroslav Popper
  In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore, vol. 10. - ISBN 978-80-900981-9-0. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a bilologickej komunikácie SAV, 2008. - S. 21-25
 60. AFD Niektoré medzigeneračné súvislosti v problematike HIV/AIDS / Ivan Lukšík ... [ et al. ]
  In: HIV/AIDS 1995. "Diferencovaný obraz pandémie a prevencie. - Bratislava : Liga proti AIDS, 1996. - S. 58-67
 61. AFD Niektoré zmeny v postojoch k problematike HIV/AIDS na Slovensku v rokoch 1994 - 1995 / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: HIV/AIDS 1995. "Diferencovaný obraz pandémie a prevencie. - Bratislava : Liga proti AIDS, 1996. - S. 68-78
 62. AFD Intervencia ne/priameho kontaktu na zlepšenie spolužitia medzi Rómami a majoritou: prvotné testovanie v prostredí strednej a vysokej školy / Miroslav Popper, Peter Dráľ
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4204-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 47-52 [CD-ROM]
 63. AFD Sú rozdiely v kvalite života v manželstve a kohabitácii? / Nikola Boldišová, Miroslav Popper
  In: Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4839-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 6-14 [online]
 64. AFD Zosúladenie práce s rodinou v zdravotníctve / Miroslav Popper
  In: Sexualities 2. - ISBN 978-80-8094-555-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - S. 364-372
 65. AFD Ambivalencia v rodičovských rolách a reprodukcia / Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík
  In: Sexuality 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0479-1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. - S. 21-29 [CD-ROM]
 66. AFD Identifikácia životných podmienok vybraných minoritných skupín na Slovensku / Miroslav Popper
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3992-6. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2015. - S. 79-89 [online]
 67. AFG Some risk of HIV/AIDS spread in Slovakia and possibilities for intervention / Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Miroslav Popper
  In: Wspólne prawa - Wspólne obowiązki. - Warszawa, 1995. - S. [2]
 68. BAB Q-Metodológia - alternatívny spôsob skúmania sexuálneho zdravia [elektronický zdroj] : . / Gabriel Bianchi... [et al.]
  Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1999
 69. BAB Potreby migrantov na Slovensku : výskumné správy. / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  Bratislava : Veda, IOM - KVSBK SAV, 2006
 70. BAB Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku / Miroslav Popper, Petra Szeghy, Štefan Šarkozy
  Bratislava : Partners for Democratic Change Slovakia, 2008
 71. BDF Špecifiká sexuálnej výchovy u mentálne postihnutých osôb / Miroslav Popper
  In: Informácie. - Roč. 10, č. 52 (2002), s. 12-14
 72. BDF Subjektívne hodnotenie panenstva / Ivan Lukšík ... [ et al. ]
  In: Empatia. - Roč. 4, č. 13 (1997), s. 36-40
 73. BDF Štýly sexuálnej ochrany vo vzťahu k subjektívnemu významu sexu / Gabriel Bianchi ... [ et al.]
  In: Empatia. - Roč. 6, č. 3 (1999), s. 39-44
 74. BED Hodnoty v pozadí sexuality Intímne občianstvo a sexuálne zdravie / Gabriel Bianchi ... [et al.]
  In: Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. - ISBN 80-224-0744-5. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 99-104
 75. BED Sociálne ospravedlnenia rizikového sexuálneho správania / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Človek na počiatku nového tisícročia. - ISBN 80-967228-9-1. - Bratislava : SPS pri SAV, 1998. - S. 109-111
 76. BEE Dôvody príchodu migrantov na Slovensko a ich reflexie zo strany majority / Ivan Lukšík ... [et al. ]
  In: Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-1665-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 275-280 [CD-ROM]
 77. BEE Sexuálne správanie a postoje mládeže Pohľad v rámci prevencie HIV/AIDS na Slovensku / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: AIDS a my - Čas činů. - Praha : Česko-Slovensko-Švajčiarska zdravotnícka Spoločnosť, 1994. - S. 70-72
 78. BEE Voľný čas z pohľadu detí a ich rodičov / Viera Uhrová, Miroslav Popper
  In: Rodina ako predmet vedy. - Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 1994. - S. 87-88
 79. BEE Sociálne riziká šírenia HIV/AIDS a užívania drog na Slovensku / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: AIDS a my - AIDS a drogy. - Praha : Česko-slovensko-švýcarská zdravotnická společnost, 1996. - S. 33-38
 80. BEE Current issues of AIDS and sexual behaviour in Slovakia: Focus discussion / Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Gabriel Bianchi
  In: Aids in Europe - The behavioural aspect, vol. 3. - ISBN 3-89404-678-3. - Berlin : Sigma, 1995. - S. 207-213
 81. BEF Plánované rodičovstvo, antikoncepcia a ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami a HIV/AIDS / Miroslav Popper
  In: Alkohol-drogy-sexualita v ozbrojených silách SR : Príručka pre veliteľov - pomôcka pre prácu s ľuďmi. - ISBN 80-900981-8-5. - Bratislava : KVSBK SAV, 2004. - S. 59-65
 82. BEF Interakcia sexuálnych a drogových rizík / Miroslav Popper
  In: Alkohol-drogy-sexualita v ozbrojených silách SR : Príručka pre veliteľov - pomôcka pre prácu s ľuďmi. - ISBN 80-900981-8-5. - Bratislava : KVSBK SAV, 2004. - S. 47-50
 83. BEF K explanačným modelom sexuality mladých ľudí / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku. - ISBN 80-88982-15-4. - Bratislava : Stimul, 1999. - S. 111-115
 84. BEF Kvalitatívna analýza vzorcov rizikového sexuálneho správania na Slovensku / Miroslav Popper ... [ et al. ]
  In: Zvládanie psychickej záťaže a stresu. - ISBN 80-88842-31-X. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR. - S. 175-178
 85. BEF Kontakt s drogou v súvislosti s niektorými rizikami šírenia HIV/AIDS na Slovensku / Ivan Lukšík ... [ et al. ]
  In: HIV/AIDS 1996. " HIV, drogy a sociálne faktory v epidémii AIDS v Európe. ". - Bratislava : Liga proti AIDS ,1996. - S. 96-101
 86. BEF Konštrukcia rodovosti a sexuálne zdravie / Gabriel Bianchi ... [ et al. ]
  In: Psychológia na rázcestí. - ISBN 80-85697-88-2. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 263-265
 87. BEF Sexuálne správanie na Slovensku - kvalita versus kvantita / Gabriel Bianchi ... [ et al. ]
  In: Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. - ISBN 80-85697-50-5. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 146-149
 88. EAJ Čin, myseľ, jazyk / Donald Davidson ; prel. Emil Višňovský ...[et al.]
  Bratislava : ARCHA, 1997
 89. FAI Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti [elektronický zdroj] : . / ed. Miroslav Popper
  Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie, 2015
 90. FAI Príbehy o hľadaní mysle / ed. Emil Višňovský ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2001
 91. GAI Prevencia obchodovania s ľuďmi : Manuál pre reedukačné zariadenie. / Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Miroslav Popper
  Bratislava : Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), 2007
 92. GII Ako skúmať intimitu? / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: 19. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku "Poznaj sám seba". - ISBN 978-80-223-4883-6. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. - S. 26-26
 93. GII Premena Ja v dobe tekutej lásky / Ivan Lukšík ... [et al.]
  In: 19. konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku "Poznaj sám seba". - ISBN 978-80-223-4883-6. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. - S. 27-27
 94. GII Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní / Peter Dráľ ... [et al.]
  Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie, 2019
 95. GII Analysis of social and language representations of parenthooh at web portal Modrý koník / Jana Fusková, Kristína Blažeková, Miroslav Popper
  In: Conference Community Psychology in Slovakia 2018 : Book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4618-4. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2018. - S. 25-25

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava