Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum psychologických expertíz a poradenstva

Centrum psychologických expertíz a poradenstva je vytvorené pri Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Základom činnosti Centra je poskytovanie psychologických služieb organizáciám a jednotlivcom, na základe objednávky a uzavretej zmluvy. Vami vybranú službu vieme poskytnúť individuálne aj skupinovo, v priestoroch nášho centra ako aj realizáciou na kľúč u klienta.

Naše Centrum zameriava svoju činnosť v oblasti služieb:

 • vzdelávacích programov
 • výcvikových programov a kurzov
 • psychodiagnostiku
 • analýzu sociálnych javov
 • profesionálne expertízy
 • kariérové poradenstvo
 • tvorbu psychodiagnostických metód a ich distribúciu

Využite spoluprácu pri:

 • výbere pracovníkov a psychodiagnostike
 • rozvoji pracovníkov, tréningoch a vzdelávacích programoch
 • kariérovom poradenstve a plánovaní osobného rozvoja
 • zlepšovaní komunikácie a zvyšovaní motivácie
 • efektívnom zvládaní záťaže
 • ľahšom a efektívnejšom rozhodovaní
 • profesionálnych expertízach
 • špecializačnom vzdelávaní

Prečo s nami spolupracovať?

 • Sme tvorcami viacerých psychodiagnostických metód a tréningových programov, výskumne pracujeme na existujúcich a vznikajúcich diagnostických metódach špecializovaných pre oblasť práce, organizácie a marketingu.
 • Nie sme len používatelia, poznáme prednosti metód, ktoré sú na trhu i mimo neho.
 • Pripravujeme tých, ktorí pre Vás budú pracovať ako konzultanti, manažéri, odborníci.

Služby poskytuje naše Centrum na základe individuálnej dohody alebo na základe aktuálnej ponuky kurzov a aktivít.

Tešíme sa na spoluprácu!