Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Galina Jasečková

Vzdelanie:

1999: Získanie vedecko-pedagogického titulu docent, v odbore matematika na

Moskovskej štátnej univerzite M.V. Lomonosova v Moskve.

1986: Obhajoba kandidátskej dizertácie na tému: „Metódy projektovania expertných systémov, založených na reprezentácii poznatkov systémami alternatív“ v Centrálnom výpočtovom stredisku Akadémie vied ZSSR v Moskve a získanie vedeckého titulu kandidát matematicko-fyzikálnych vied.

1977 – 1980: Štúdium v internej ašpirantúre pri Centrálnom výpočtovom stredisku Akadémie vied ZSSR v Moskve.

1972 – 1977: Štúdium na Moskovskej Štátnej Univerzite M.V. Lomonosova v Moskve,  Fakulta aplikovanej matematiky a kybernetiky. Po ukončení vysokoškolského štúdia bola doporučená k štúdiu v internej ašpirantúre pri Centrálnom výpočtovom stredisku Akadémie vied ZSSR v Moskve.

 

Odborná prax :

2017 – do dnešného dňa:  docentka FSEV UK v Bratislave.

2011 – 2017: Docentka na Katedre mediamatiky  a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

1999 – 2011: Docentka na Katedre matematiky na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v  Žiline.

1995 – 1999: Odborná asistentka na Katedre matematických metód na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline.

1990 – 1995: Odborná asistentka na Katedre matematiky na Fakulte PEDaS, VŠDS v Žiline.

1987 – 1990: Samostatný matematik - analytik na ÚVT VŠDS v Žiline.

1984 – 1987: Vedecká pracovníčka v Ústave matematiky Akadémie vied Moldavska

v Kišineve, Moldavsko (ZSSR).

1980 – 1984: Vedecká pracovníčka v Ústave plánovania Národného Hospodárstva v Kišineve, Moldavsko (ZSSR).

 

Výskumné projekty od r. 2000 :

·         2015 – 2017 : Vedúca projektu KEGA „Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií“, Projekt č. 010ŽU-4/2015..

·        2010 – 2012 : Vedúca projektu KEGA „Tvorba učebných textov pre e-vzdelávanie v predmete Logika v študijnom programe Mediamatika a dokumentácia kultúrneho dedičstva“ v roku 2012, Projekt č. 079ŽU-4/2011.

·         2013 – 2015 : Projekt ADAMIS „Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti“ 2013- 2015. Spoluriešiteľ štyroch aktivít (1.1, 2.1, 3.1, 4.1).

 

 Odborná činnosť :

·        Na žiadosť grantovej agentúry KEGA posudzovanie projektu KEGA „Inovácia výučby skupiny predmetov zameraných na analýzu a spracovanie vedeckých údajov s využitím platforiem pre e-vzdelávanie“, Číslo projektu: 047STU-4/2016.

·        Na žiadosť grantovej agentúry KEGA posudzovanie projektu KEGA „Podpora výučby metód analýzy a prezentácie vedeckých údajov a informácií“, Číslo projektu: 004STU-4/2014.

·         Členstvo vo Vedeckej rade FPV ŽU 2001 – 2004.

·         Členstvo v Akademickom  Senáte FPV ŽU 2001 -2004, 2008.

·         Členstvo vo Vedeckej rade FHV ŽU 2015 – 2017.

 

Pedagogická prax:           

Výučba predmetov:

·         Logika(Bc.)

·         Logika(Mgr.)

·         Teória argumentácie

·         Úvod do umelej inteligencie a expertné systémy

 

OBHÁJENÍ A SÚČASNÍ DOKTORANDI:

·         Plevková Lenka, 2015

„OBJEKTOVÝ PRÍSTUP K PREZENTÁCII KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V DIGITÁLNOM PRIESTORE“

·         Guttenová Olga, 2013

„KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE KULTÚRNEHO A VEDECKÉHO DEDIČSTVA“

·         Súčasná doktorandka Erika Vojtová (nástup 2016)

„INFORMAČNÉ VOJNY“

 

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ A VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI ZA POSLEDNÝCH 5 rokov:

1.      Theory of argumentation in the education process / Galina Jasečková, Naďa Krivoňáková, Erika Vojtová, 9th EDULEARN conference 3-5 July, 2017.

Indexovaný v databáze  WEB OF SCIENCE.

2.      The Share of Knowledge Management Subjects within Study Programmes in the Library and Information Sciences / Marcela Katuščáková and Galina Jasečková. In: Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management : 1-2 September 2016 Ulster University, Northern Ireland, UK. - ISSN 2048-0963. - Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. - ISBN 978-1-911218-02-9. - S. 420-428.

Indexovaný v databáze  WEB OF SCIENCE.

3.      Logic as a key tool in education / Jasečková Galina, Krivoňáková Naďa. In: Aplimat [elektronický zdroj] : 15th conference on aplplied mathematics 2016, February 2-4, 2016 Bratislava, Slovak Republic : proceedings. - Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016. - ISBN 978-80-227-4531-4. - DVD-ROM, s. 614-620.

Indexovaný v databáze SCOPUS.

4.      Logika / Galina Jasečková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 150 s. - ISBN 978-80-89832-10-1. Učebnica.

5.      Logic for mediamatics / Galina Jasečková. - 1. vyd. - Žilina : University of Žilina, Faculty of Humanities, Department of Mediamatics and Cultural heritage, 2015. - 123 s. - ISBN 978-80-89832-12-5. Učebnica.

6.      Logika vedeckého poznania / Galina Jasečková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 111 s. - ISBN 978-80-89832-02-6. Monografia.

7.      Need of multidimensional critical thiking in the media competence development [Potreba multidimenzionálneho kritického myslenia vo vývoji mediálnych kompetencií] / Galina Jasečková, Eva Augustínová. In: IISES [elektronický zdroj] : proceedings of the 20th international academic conference : all papers/abstracts have been peer-reviewed : 06 - 09 October 2015. - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2015. - ISBN 978-80-87927-17-5. - E-book, s. 196-201.

8.      Logika I. [elektronický zdroj] / Galina Jasečková. - 1. vyd. - Žilina : Poradca, 2013. - CD-ROM, 150 s. - ISBN 978-80-971031-2-5. Učebnica.

9.      E-learning for logic / G. Jaseckova, N. Krivonakova, M. Langerova. In: Journal of international scientific publications: Educations alternatives [elektronický zdroj]. - ISSN 1313-2571. - Vol. 10, Part 2 (2012), online, s. 58-64.

10.  Logic for mediamatics and cultural heritage / Galina Jasečková, Naďa Krivoňáková, Martina Langerová. In: EDULEARN12 [elektronický zdroj] : 4th international conference on education and new learning technologies : July 2nd-4th, 2012, Barcelona, Spain : conference proceedings. - [S.l.]: IATED, 2012. - ISBN 978-84-695- 3491-5. - CD-ROM, s. 2159-2162.

Indexovaný v databáze  WEB OF SCIENCE.

11.  Potreba vytvorenia e-kurzu pre logiku / Galina Jasečková - Naďa Krivoňáková - Martina Langerová. In: MARVI [elektronický zdroj] = Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2012 : 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice, 15.-16. november 2012 : zborník prednášok a príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0598-8. - DVD-ROM, s. 84-90.

 

OHLASY ZA POSLEDNÝCH 5 rokov:

1.       ACB - Logika I. [elektronický zdroj] / Galina Jasečková. - 1. vyd. - Žilina : Poradca, 2013. - CD-ROM, 150 s. - ISBN 978-80-971031-2-5

 

2015

[3] KATUŠČÁKOVÁ, M. Sharing scientific knowledge through telling stories and digital storytelling. In: ECKM : the proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910810-46-0, s. 408-415.

 

2.      AEC - Metody otladki baz znanij v sisteme FIAKR / S. Ju. Soloviev, G. M. Jasečková. In: Avtomatizacija i rabotizacija proizvodstva s primenenijem mikroprocessornych sredstv. - Kišinev: [s.n.], 1986. - S. 36-37.

2015

[3] KLEŠČEV, A.S., ČERNJACHOVSKAJA, M.Ju., ŠALFEJEVA, E.A. Osobennosti avtomatizacii intellektuaľnoj dejateľnosti. In: Naučno-techničeskaja informacija. Seria 2. Informacionnyje processy i sistemy. ISSN 2548-0027, 2015, no. 1, s. 10-20.

2014

[3] KLEŠČEV, A.S., ŠALFEJEVA, E.A. Podderžka upravlenija bazami znanij pri avtomatizaciji intellektuaľnoj proffesionaľnoj dejateľnosti. In: Trudy konferenciji KII-2014 [online]. Tom 3. [S.l. : s.n., 2014], s. 128-136 [cit. 2016.02.23]. Dostupné na: <http://www.raai.org/resurs/papers/kii-2014/cai2014-vol3.pdf>.

2013

[3] KLEŠČEV, A.S., ČERNJACHOVSKAJA, M.Ju., ŠALFEJEVA, E.A. Paradigma avtomatizaciji intelektuaľnoj proffesionaľnoj dejateľnosti. Časť 1. Osobennosti intellektuaľnoj proffesionaľnoj dejateľnosti. In: Ontologija projektirovanija. ISSN 2223-9537, 2013, no. 3 (9), s. 53-69.

 

3.      ADC - The principles of expert recognition systems design / J. N. Pechersky, S. J. Solowiev and G. M. Solowieva. In: International journal of pattern recognition and artificial intelligence. - ISSN 0218-0014. - Vol. 3, no. 1 (1989), s. 113-119.

Indexovaný v databáze Web OF SCIENCE

2013

[3] STELMAŠENKO, D. Extraction of rules from the process of merging formal contexts. In: Intelligent Information Systems : proceedings. Kišinev : Institute of Mathenatics and Computer Science, 2013. ISBN 978-9975-4237-1-7, s. 231-234.

 

4.      AEC - Vchodnoj jazyk sistemy FIAKR / S. Ju. Soloviev, G. M.Jasečková. In: Programmhoje obespečenije vyčisliteľnych komplexov : matematičeskije issledovanija. Vypusk 194. - Kišinev: [Akademija nauk Moldavskoj SSR], 1988. - S. 111-128.

2012

[3] KOTOV, I.A. Semantični mereži jak komponent unifikovannoji modeli podannja znaň v intelektuaľnych sistemach. In: Technology Audit and Production Reserves. ISSN 2226-3780, 2012, no. 5/2(7), s. 21-22.