Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eva Capková

Odborné zameranie: štatistické spracovanie dát, vizualizácia dát a informácií, datamining, vyhľadávanie informácií, geometria historických krovov

Vzdelanie

1993 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – deskriptívna geometria (Mgr.)

2000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – Špeciálne triedy splajnových kriviek (RNDr.)

20012 Filozofická fakulta UK – Geometria informačného priestoru (PhD.)

Prax

1993 – 1998 Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline: odborný asistent

1998 – 2009 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita v Žiline: odborný asistent

2009 – 2017 Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline: odborný asistent

 

Výskumné projekty

Operačný programu Vzdelávanie, projekt „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti“

Operačný program Výskum a vývoj, projekt „Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“

VEGA: Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR

Operačný program Vzdelávanie, projekt „Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti“

 

Výber z publikačnej činnosti

Capková, E., Krušinský, P., Augustinková, L., Korenková, R. (2016) Proportions - disposition relationship analysis of a historical truss in a rural house in Vápenná village, Czech Republic  In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 111-115.

Capková, E., Krušinský, P., Gocál, J.(2015). Geometric and static analysis of the historical truss above presbytery of the Saint Peter of Alcantara monastery church in Okolicne / Peter Kručinský, Jozef Gocál, Eva Capková. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj] : XXIV R-S-P seminar : Theoretical foundation of civil engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 111 (2015), online, s. 485-490.

Capková, E., Krušinský, P., Gocál, J., Kekeliak, M. (2014). Geometric and static analysis of the historical truss in village Belá Dulice  In: Advanced materials research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 969 (2014), s. 199-207.

Capková, E., Juchová Jurošková Z.,Tornáryová, I. (2013)  Laboratórium testovania použiteľnosti v projekte Pamäť Slovenska : Digitálne výskumné pomôcky /
In: Ikaros : Elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - 2013. - Roč.17, č.6 (2013), s. 6.

Capková, E. (2012). Geometry in information science. In: SVU and its role in the era of globalisation: transatlantic collaboration, innovation and preservation [elektronický zdroj] : July 1-6, 2012 in Žilina, Slovakia : 26the SVU world congress of the Czechoslovak society of arts and sciences : book of papers. - Žilina: Faculty of Humanities, University in Žilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0619-0.