Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

1. Študijný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis 8/2013
Študijný poriadok UK v Bratislave
Schválený AS UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19.6.2013 a účinnosť 1.9.2013.
Predpis nahrádza Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 14/2008