Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Študijný program:
mPP1 - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.9. - psychológia
garant:
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
 
garant:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
garant:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - UAP - A2 - 1. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-690/18  Súčasná sociálna psychológia   6 2P + 2S    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/2-UAP-450/15  Metódy sociálnej psychológie   6 2P + 2C    P. Broniš
FSEV.ÚAP/2-UAP-460/15  Sociálnopsychologický výcvik II.   6 2S + 2C    J. Kanovská Halamová


Blok - UAP - A3 - 1. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-060/10  Metódy psychológie práce a organizácie   6 2P + 2S    Z. Lazišťanová
FSEV.ÚAP/2-UAP-070/11  Spotrebiteľské správanie   6 2P + 2S    L. Kostovičová


Blok - UAP - A4 - 2. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-110/10  Psychodiagnostika dospelých   6 2P + 2S    E. Lisá
FSEV.ÚAP/2-UAP-120/11  Diplomový seminár   6 4S    M. Popper


Blok - UAP - A5 - 2. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-640/16  Diplomový seminár II.   6 4S    P. Broniš, J. Kanovská Halamová, R. Masaryk, M. Popper, L. Kostovičová, Z. Lazišťanová, J. Plichtová


Blok - UAP - A6 - 2. ročník LS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-600/16  Klinická psychológia v pracovnej sfére   3 1P + 1C    J. Kanovská Halamová
FSEV.ÚAP/2-UAP-610/16  Nácvik poradenského procesu   3 2C    J. Kanovská Halamová

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - UAP - B1 - 1. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-580/16  Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry   6 2P + 2S    L. Martinkovičová, M. Martinkovič, T. Šprlák
FSEV.ÚAP/2-UAP-350/12  Psychológia posudzovania a rozhodovania   6 2P + 2S    L. Kostovičová, Z. Kaššaiová
FSEV.ÚAP/2-UAP-030/10  Politická psychológia   6 2P + 2S    B. Lášticová


Blok - UAP - B2 - 1. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-100/10  Ekonomická psychológia   6 2P + 2S    L. Kostovičová
FSEV.ÚAP/2-UAP-490/15  Psychológia morálky   6 2P + 2S    M. Popper
FSEV.ÚAP/2-UAP-510/16  Komunitná psychológia   6 1P + 3C    J. Kanovská Halamová


Blok - UAP - B3 - 2. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-500/16  Psychológia marketingu v praxi   6 2P + 2C    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/2-UAP-010/11  Manažment sociálnych systémov   6 2P + 2S    Z. Lazišťanová
FSEV.ÚAP/2-UAP-480/16  Odborná prax v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie   6 100sZ  FSEV.ÚAP/2-UAP-440/15 a FSEV.ÚAP/2-UAP-540/15   Z. Lazišťanová


Blok - UAP - B4 - 2. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-170/11  Psychológia v nezamestnanosti   6 2P + 2S    E. Kopcová
FSEV.ÚAP/2-UAP-320/11  Human Resource Akademia/Riadenie ľudských zdrojov   6 2PS + 2S    J. Uriga

 
Výberové predmety

Blok - UAP - C2 - 1. ročník LS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-710/18  Organizačná kultúra   3 2PS    P. Broniš
FSEV.ÚAP/2-UAP-560/15  Modely kognitívneho vývinu   3 2P    J. Rybár
FSEV.ÚAP/2-UAP-570/16  Základy práva pre psychológov   3 2P    I. Budayová Kuklišová
FSEV.ÚAP/2-UAP-700/18  Šťastie v práci a harmónia v živote   3 2PS    L. Sirotová


Blok - UAP - C1 - 2. ročník ZS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-650/16  Štatistika II.   3 2PS    L. Kostovičová
FSEV.ÚAP/2-UAP-630/16  Riadenie zmeny   3 2PS    P. Broniš
FSEV.ÚAP/2-UAP-620/16  Mediácia   3 2PS    M. Remišová
FSEV.ÚAP/2-UAP-720/18  Psychológia pracovného prostredia   3 2PS    E. Vavráková

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - UAP - SS - Štátna záverečná skúška
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-SS5/16  Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce   6   OB       
FSEV.ÚAP/2-UAP-SS6/16  Sociálna a pracovná psychológia   6   SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov