Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Študijný program:
PP1 - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.9. - psychológia
garant:
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
 
garant:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - UAP - A1 - 1. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-880/18  Akademické spôsobilosti   6 2P + 2S    L. Kostovičová, R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-870/18  Všeobecná psychológia 1   6 2P + 2S    P. Broniš
FSEV.ÚAP/1-UAP-030/10  História psychológie   6 2P + 2S    B. Uhrecký, B. Strnádelová
FSEV.ÚAP/1-ÚAP-700/15  Vývinová psychológia   6 2P + 2S    J. Bašnáková
FSEV.ÚAP/1-UAP-520/15  Základy neurofyziológie   6 2P + 2S    M. Baránková


Blok - UAP - A2 - 1. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-890/18  Všeobecná psychológia 2   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-870/18   R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12  Sociálna psychológia   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10   R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-060/10  Psychológia osobnosti   6 2P + 2S    E. Lisá
FSEV.ÚAP/1-UAP-530/15  Základy psychologickej metodológie   6 2P + 2C    B. Strnádelová
FSEV.ÚAP/1-UAP-540/15  Sociálnopsychologický výcvik I.   6 2S + 2C    J. Kanovská Halamová


Blok - UAP - A3 - 2. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-090/10  Organizačná a pracovná psychológia   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   Z. Lazišťanová, D. Strachanová
FSEV.ÚAP/1-UAP-550/16  Základy pedagogickej a školskej psychológie   6 2P + 2C    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-580/16  Metodológia a metódy psychológie - kvantitatívne metódy   6 2P + 2C  FSEV.ÚAP/1-UAP-530/15   L. Kostovičová, M. Galasová


Blok - UAP - A4 - 2. ročník ZS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-560/16  Základy klinickej psychológie   3 1P + 1C    B. Strnádelová
FSEV.ÚAP/1-UAP-570/16  Základy poradenskej psychológie   3 1P + 1C    J. Kanovská Halamová


Blok - UAP - A5 - 2. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-150/10  Psychológia marketingovej komunikácie   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10   M. Baránková
FSEV.ÚAP/1-UAP-610/16  Evolučná psychológia   6 2P + 2S    M. Popper
FSEV.ÚAP/1-ÚAP- 660/16  Štatistika   6 2P + 2C    L. Kostovičová


Blok - UAP - A6 - 3. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-190/12  Seminár k záverečnej práci   6 2P + 2S    B. Strnádelová
FSEV.ÚAP/1-UAP-620/16  Metodológia a metódy psychológie - kvalitatívne metódy   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-580/16   P. Broniš


Blok - UAP - A7 - 3. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-780/17  Seminár k záverečnej práci II. - realizácia VP   6 4D    P. Broniš, J. Kanovská Halamová, R. Masaryk, M. Popper, L. Kostovičová, Z. Lazišťanová, J. Plichtová
FSEV.ÚAP/1-UAP-790/17  Sociálne poznávanie   6 2P + 2S    M. Popper

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - UAP - B1 - 2. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-590/16  Úvod do sociológie   6 2P + 2S   
FSEV.ÚSA/1-USA-010/10  Úvod do antropológie   6 2P + 1S    M. Kanovský
FSEV.ÚE/1-AE-020/14  Úvod do ekonómie   6 2P + 2S    V. Miťková, V. Miťková


Blok - UAP - B2 - 2. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-900/18  Psychodiagnostika a psychometria   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-580/16   B. Strnádelová
FSEV.ÚAP/1-UAP-910/18  Experimentálne metódy   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   P. Broniš
FSEV.ÚAP/1-UAP-130/16  Kognitívna psychológia   6 2P + 2S    J. Rybár


Blok - UAP - B3 - 3. ročník ZS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-770/17  Psychológia minoritných skupín   6 2P + 2S    M. Popper
FSEV.ÚAP/1-UAP-160/16  Konflikty a ich riešenie   6 2P + 2S    B. Strnádelová


Blok - UAP - B4 - 3. ročník LS min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-640/16  Podnikateľské správanie   6 2P + 2C    P. Broniš
FSEV.ÚAP/1-UAP-230/10  Riadenie ľudských zdrojov   6 2P + 2S    Z. Lazišťanová
FSEV.ÚAP/1-UAP-200/10  Tvorba a rozvoj tímov   6 2P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-090/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   Z. Lazišťanová

 
Výberové predmety

Blok - UAP - C1 - 2. ročník LS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-830/17  Zážitkové metodiky kariérového poradenstva   3 2PS    M. Martinkovič, T. Šprlák
FSEV.ÚAP/1-UAP-950/18  Human Resource Sourcing   3 2PS    J. Petrík
FSEV.ÚAP/1-UAP-960/18  Predsudky a stereotypy v sociálnej kognícii a neurovede   3 2PS    D. Michalko
FSEV.ÚAP/1-UAP-970/18  Public Relations v praxi   3 2PS    M. Mášiková


Blok - UAP - C2 - 3. ročník ZS min. 3 kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-800/17  Prax vo výskume 3 2PS    B. Lášticová
FSEV.ÚAP/1-UAP-920/18  Základy individuálnej psychológie   3 2PS    A. Zelienková
FSEV.ÚAP/1-UAP-930/18  Kompetenčný prístup k riadeniu ľudských zdrojov   3 2PS    Z. Kaššaiová
FSEV.ÚAP/1-UAP-940/18  Public Relations v praxi   3 2PS    M. Mášiková

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - UAP - SS - Štátna záverečná skúška
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-SS5/17  Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce   6   OB       
FSEV.ÚAP/1-UAP-SS6/17  Psychológia   6   SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov