Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

VYHLÁSENIE VOLIEB


12. 06. 2018 11.07 hod.

                                      Kandidáta/ky na dekana/dekanku

                                                 FSEV UK v Bratislave

V zmysle Vnútorného predpisu č. 1/2011 – Štatút FSEV UK a vnútorného predpisu č. 1/2013 – Rokovací poriadok AS FSEV UK z pozície predsedníčky volebnej komisie vyhlasujem

voľby kandidáta/ky na dekana/dekanku FSEV UK

Voľby sa uskutočnia v stredu 12. Septembra 2018 o 12:00.

Návrhy na kadidátov/ky z členov zamestnaneckej časti akademickej obce sa podávajú volebnej komisii AS FSEV UK cez podateľňu do 26. júna 2018 do 12:00 hod.

Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana/dekanky majú podľa čl. 19 Štatútu FSEV UK pracoviská fakulty, členovia akademického senátu fakulty, dekanka a členovia akademickej obce FSEV UK.

Návrh kandidáta/ky

Navrhnutí/é kandidáti/ky musia vyjadriť súhlas s kandidatúrou.

V Bratislave 12. 6. 2018

                                                                    Lucia Gallová,
                                            Predsedníčka volebnej komisie AS FSEV UK, v.r