Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby do Akademického senátu FSEV UK


23. 10. 2018 16.29 hod.

Vážení členovia akademickej obce Fakulty sociálnych ekonomických vied UK,

Akademický senát FSEV UK na základe hlasovania zo dňa 23.10.2018 vyhlásuje riadne voľby na 4 členov do študentskej časti AS FSEV UK na volebné obdobie 2018 – 2020, ako aj riadne voľby na 8 členov do zamestnaneckej časti AS FSEV UK na volebné obdobie 2018 – 2022.

Riadne voľby zástupcov študentov fakulty do študentskej časti AS FSEV UK a zástupcov zamestnancov do zamestnaneckej časti AS FSEV UK sa budú konať dňa 27. novembra 2018 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00 hod. vedľa vrátnice v budove fakulty FSEV UK.

Kandidovať do študenstkej časti AS FSEV UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta na zástupcu študentov v AS FSEV UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Kandidovať do zamestnaneckej časti AS FSEV UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta na zástupcu zamestnancov v AS FSEV UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej podobe na nižšie priloženom tlačive do podateľne fakulty adresovanom predsedníčke volebnej komisie AS FSEV UK Lucii Gallovej. Pre študenstkú časť aj zamestnaneckú časť AS FSEV UK v lehote do 19. novembra 2018 (pondelok) do 12.00 hod.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. Volebná komisia po ukončení podávania návrhov kandidátov vyhodnotí súlad návrhov s vnútornými predpismi a bezodkladne zverejní kandidátov na webovej stránke fakulty.

Pre navrhovanie kandidátov musia členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

V Bratislave, dňa 23.10.2018

                                                                   Lucia Gallová
                                                 predsedníčka Volebnej komisie AS FSEV UK