Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FSEV UK 2023 - 2027 do študentskej aj zamestnaneckej časti


24. 05. 2023 10.28 hod.

Akademický senát FSEV UK vyhlasuje:

Riadne voľby do Akademického senátu FSEV UK 2023 – 2027 do študentskej aj zamestnaneckej časti.

a) voľby sa uskutočnia dňa 14.06.2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod., elektronicky

b) návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú v termíne do 06.06. 2023, do 16:00 hod., 

c) návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú predsedovi Volebnej komisie AS FSEV UK Jakubovi Novotnému prostredníctvom formulára „Návrh kandidáta do AS FSEV“  (v prílohe) a podateľne FSEV UK alebo e-mailom do podateľne (podatelnafses.uniba.sk), 

d) študenti/ky končiacich ročníkov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb v súlade s Čl. 4 odsek 1 Zásad volieb AS FSEV UK a AS UK (Vnútorný predpis 13/2023) zúčastniť volieb (kandidovať do AS FSEV alebo voliť) sa musia zaregistrovať do voličského zoznamu cez MS forms do 9.6. 2023 do 16:00: https://forms.office.com/e/L7xPrBjfWR 

  • Kandidátska listina - Riadne voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu AS FSEV UK na funkčné obdobie 2023-2027
  • Kandidátska listina - Riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu FSEV UK na funkčné obdobie 2023-2027

                                                                       Jakub Novotný 
                                                        Predseda Volebnej komisie AS FSEV UK