Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie konania všeobecných volieb do AS UK


25. 01. 2024 16.33 hod.

Akademický senát FSEV UK vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK do študentskej časti na jeho funkčné obdobie od 1.11. 2023 do 31. 10. 2027, ktoré sa uskutočnia v súlade s vnútornými predpismi Zásad volieb do AS UK

a)voľby sa uskutočnia dňa 22.2.2024 v čase od 09:00 do 15:00,

b) voľby prebehnú elektronickým hlasovaním, použitím informačného systému „Volebný systém FSEV UK (https://volby.fmph.uniba.sk/fsev/)“

c) návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú v termíne do 14.2.2024, do 8:00 hod.,

d) návrh kandidáta/ky musí mať listinnú formu a musí obsahovať:

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
3. meno a priezvisko kandidáta,
4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu,
5. e-mailovú adresu kandidáta,
6. e-mailovú adresu navrhovateľa alebo navrhovateľov.

e) návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú predsedovi Volebnej komisie AS FSEV UK Jakubovi Novotnému prostredníctvom formulára „Návrh kandidáta do AS UK“ (v prílohe) prostredníctvom podateľne FSEV UK, v priestoroch FSEV UK na Mlynských luhoch 4 v Bratislave.