Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FSEV UK a výzva na podávanie kandidátov/-ok


25. 04. 2019 15.16 hod.

Akademický senát FSEV UK na základe elektronického hlasovania zo dňa 25. 4. 2019 vyhlasuje doplňujúce voľby na 1 delegáta do zamestnaneckej časti AS FSEV UK na volebné obdobie 2018 – 2022.
Doplňujúce voľby zástupcu/zástupkyne zamestnancov do zamestnaneckej časti AS FSEV UK sa budú konať dňa 15. 5. 2019 (streda) v čase od 8:30 do 14:30 vedľa vrátnice v budove fakulty FSEV UK.

Kandidovať do zamestnaneckej časti AS FSEV UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta na zástupcu zamestnancov v AS FSEV UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Návrhy kandidátov/kandidátok je potrebné odovzdať v listinnej podobe na nižšie priloženom tlačive do podateľne fakulty adresovanom predsedovi volebnej komisie AS FSEV UK Mgr. Matúšovi Slobodovi, a to v lehote do 7. mája 2019 (utorok) do 12.00 hod.

 

                                                                     Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
                                                               Predseda volebnej komisie AS FSEV UK