Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Úprava študijného plánu


07. 02. 2018 14.43 hod.

Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti letného semestra (19 .2. – 4.3.2018) vykonať úpravy svojho študijného plánu v AISe (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu neabsolvovania prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období, pri dodržaní pravidiel daných ŠPF). Úpravu študijného plánu vykoná študent osobne v AISe a na ŠO podpíše Protokol o zmene študijného plánu na príslušný semester, resp. akademický rok.