Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostná promócia pre absolventky a absolventov 2019


10. 06. 2019 09.32 hod.

Magisterské slávnostné promócie sa uskutočnia dňa 01.07.2019, miesto konania promócie: AULA UK, Šafárikovo nám. 6
Bakalárske slávnostné promócie sa uskutočnia dňa 08.07.2019, miesto konania promócie: Moyzesová sieň FiF UK

Študenti sa na promócie prihlasujú sami cez systém AIS.

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Informácia o vstupenkách - magisterské promócie:

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK) pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní.

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).