Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláste sa na kurz Designing Research on Different Dimensions of Equity


01. 08. 2022 13.33 hod.

MÔŽE BYŤ ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE S ĽUĎMI ZDROJOM NEROVNOSTI?

Myslíte si, že rovný neznamená vždy rovnoprávny? Alebo – povedané inak – že rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi môže byť zdrojom nerovnosti? Poďme sa preto pozrieť na koncept rovnosti, podľa ktorého ľudia dostanú to, čo potrebujú a čo si zaslúžia. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako merať rovnosť? Zaujímate sa o rôzne aspekty života, kde často ide o rovnosť a rovnocennosť? Alebo o tie oblasti, kde chýbajú? Spomenúť môžeme napríklad kultúrnu rozmanitosť, ekonomickú nerovnosť alebo nerovnosťou v ochrane zdravia.

O KURZE

Kurz poskytne analýzu výziev spojených so spravodlivosťou, diverzitou a inklúziou v regionálnom kontexte piatich ENLIGHT partnerských univerzít z rôznych disciplinárnych uhlov, vrátane psychológie, pedagogických vied, ekonómie, politológie a medicíny. Študentky a študenti sa naučia, ako navrhnúť výskum k téme týkajúcej sa rovnosti podľa vlastného výberu.

Študentky a študentov budú sprevádzať skúsené/í vyučujúce a vyučujúci, ktoré/í sa venujú téme rovnosti a rovnorodosti v rôznych vedeckých disciplínach. Sú pripravené prednášky o kvantitatívnych a kvalitatívnych metódach výskumu, ktoré sú potrebné pri dizajnovaní výskumných projektov súvisiacich s rovnosťou. Tieto budú (okrem iných tém) zahŕňať prednášky o ekonomickej nerovnosti a/alebo rozdieloch v zdravotnej starostlivosti, sociálno-psychologických pohľadoch na spravodlivosť, diverzitu, inklúziu a o tom, ako realizovať medzikultúrny výskum. Cieľom kurzu je zapojiť študentky a študentov do celého procesu navrhovania výskumu, čo im pomôže ďalej rozvíjať ich disciplinárne a prierezové zručnosti.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študentky a študenti schopné/í:
• pochopiť rôzne dimenzie rovnosti a jej determinanty v rôznych kontextoch,
• identifikovať a opísať mnohé výzvy, ktorým ľudia čelia v rôznych prostrediach,
• popísať a porovnať vybrané kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy,
• zvoliť vhodnú metódu výskumu, vyvinúť návrh výskumu a nástroj merania, • vypracovať výskumnú tému a otázku v primeranom rozsahu,
• navrhnúť výskum zvolenej dimenzie rovnosti,
• pochopiť úlohu a význam procesov marginalizácie v ich vlastnom lokálnom kontexte, ako aj v ďalších európskych súvislostiach,
• citlivo pristupovať k problematike prispôsobenia výskumného projektu rôznorodým kultúrnym kontextom,
• uplatňovať a ďalej rozvíjať svoje medzikultúrne komunikačné a vyjednávacie kompetencie prostredníctvom spolupráce v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch,
• zlepšiť svoje zručnosti pri riadení projektov a riešení problémov, ako výsledok samostatnej organizácie a práce v rámci skupiny a na skupinových stretnutiach.

PROGRAM

Kurz sa začne spoločným stretnutím v Bratislave v dňoch 12. až 16. septembra 2022.

Obsah:

• počas rôznych úvodných aktivít sa študentky a študenti navzájom lepšie spoznajú a preskúmajú svoju motiváciu zúčastniť sa na kurze,

• vyučujúce a vyučujúci predstavia seba a svoj výskum týkajúci sa rovnosti a rovnoprávnosti,

• študentky a študenti sa budú navzájom spájať do skupín a vymieňať si nápady a skúsenosti,

• študentky a študenti si vo svojich skupinách vyberú tému/výskumnú otázku. Na konci týždňa si budú skupiny môcť navzájom prezentovať svoje prvé nápady a zvolené témy.

Program týždňa bude zahŕňať:

• Prednášky o rôznych kvalitatívnych (fokusové skupiny, pološtruktúrované rozhovory) a kvantitatívnych (prieskumy, experimenty) metódach, po ktorých bude nasledovať diskusia a/alebo reflexia

• Prednášky poskytujúce rôzne disciplinárne pohľady na rovnosť a rovnoprávnosť v rôznych spoločenských kontextoch

• Prednášky partnerov z praxe týkajúce sa rovnosti Virtuálna časť bude prebiehať od 16. septembra 2022 do 16. decembra 2022.

Obsah:

• Študentky a študenti budú pracovať v skupinách na výskumných témach, rozpracujú svoju výskumnú otázku a dizajn výskumu. Bude ich viesť a podporovať vyučujúca alebo vyučujúci (s ohľadom na tému, ktorú si zvolili). Bude im ponúknutá dodatočná podpora (napr. viac vstupov do kvalitatívnych alebo kvantitatívnych výskumných metód, v závislosti od ich potrieb). Očakáva sa, že študentky a študenti sa budú pravidelne stretávať každý týždeň v rámci svojho tímu a raz za dva týždne so svojou vyučujúcou alebo vyučujúcim.

• Prezentácia práce na výskumnom projekte a poskytnutie/získanie spätnej väzby od kolegýň/ kolegov dvakrát počas virtuálnej časti kurzu.

• Záverečná prezentácia všetkých skupinových projektov.

Pri registrácii budú študentky a študenti požiadané/í, aby zdieľali svoje predchádzajúce skúsenosti a výskumné záujmy. Tieto budú zohľadnené pri konečnom návrhu programu kurzu.

HODNOTENIE

•prezentácia výskumného projektu (max. 20 minút)

•portfolio výskumného projektu (max. 10 strán plus prílohy, napr. dotazník)

VYUČUJÚCI

Dr. Andrej Findor, PhD., Comenius University, Associate Professor at the Institute of European Studies and International Relations

Prof. Dr. Sebastian Vollmer, University of Göttingen, Professor of Development Economics

Prof. Dr. Sabine Otten, University of Groningen, Professor of Intergroup Relations and Social Integration

Prof. Patricia Campelo, University of the Basque Country, Professor of Sociology

Prof. Dr. Piet Van Avermaet, Ghent University, Head of the Centre for Diversity and Learning at the Linguistics Department of Ghent University

Katrien De Bruyn, Ghent University, Diversity Policy Officer and Educational Developer

Prof. Jan de Mets, Ghent University, Department of Linguistics

Prof. Dr. Wendelien Ventieghem, Ghent Unviversity, Assistant Professor at the Centre for Diversity & Learning, Department of Linguistics, Faculty of Arts & Philosophy

PRAKTICKÉ INFORMÁCE

Oblasť záujmu: Rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave
Formát: Hybridný (kombinácia online a štandardnej výučby)
Termín: 12.9.2022-16.12.2022
Online výučba bude prebiehať od 12.9. do 16.12. 2022
Naživo sa kurz uskutoční 12. 9.- 16. 9. 2022 na FSEV UK v Bratislave
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku (mali by obsahovať prečo Vás kurz zaujal a ktoré témy z oblasti rovnosti Vás zaujímajú), ktoré zašlú do 7.9.2022 na e-mailovú adresu andrej.findor@fses.uniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 7.9.2022
ECTS - kredity: 6


Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity