Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

PhD konferencia FSEV UK - 19. máj 2022


04. 05. 2022 13.58 hod.

Pozývame vás na našu PhD konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. mája. Príďte, bude to stáť za to!

Program:

9.00 – 9.10 OTVORENIE

Miestnosť: B120 - AULA

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK

Sekcia: PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA

Miestnosť: B120  Aula

Moderátor/ka: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

9.15 – 9.45

Karin Černickaja

Porucha učenia/pozornosti v životných príbehoch mladých dospelých

Learning/Attention Disorder in the Life Stories of Young Adults

 

9.45 – 10.15

Andrea Čierna

Transformácia a transmutácia intimity a jej vzťah ku kapacite pre zdravý sex

Transformation and Transmutation of Intimacy: How Do They Relate to the Capacity for Healthy Sex

10.15 – 10.45

Bianka Karlíková

Kvalita života pacientov s onkologickým ochorením  - skúmanie prejavov neskorej toxicity v dôsledku rôznych typov podstúpenej liečby na úrovni kognitívnych funkcií

Quality of Life of Cancer Patients - Investigation of Manifestations of Late Toxicity Due to Different Types of Treatment at the Level of Cognitive Functions

10.45 – 11.15

Veronika Korim

Od tekutých čipov ku kolektívnej imunite: vnímanie vakcinácie proti SARS-CoV-2 na Slovensku

From Liquid Chips to Collective Immunity: Perception of SARS-CoV-2 Vaccination in Slovakia

11.15 – 11.45

Miroslava Šudila Žilinská

Hľadanie a konštruovanie hranice medzi chceným a nechceným v sexe v kontexte naratívneho prežívania vlastného ja a sebavedomia mladých žien

11.45 – 12.15

Michaela Valachová

Prosociálne a antisociálne črty osobnosti ako prediktory vnímaného zdravia a zdravotného správania

Prosocial and AntisocialPersonalityTraits as Predictors of PerceivedHealth and HealthBehavior

12.15 – 12.45

Martin Výboh

Väzba na pracovisko a otvorenosť voči zmene

WorkplaceAttachment and theOpenness to Change

13.00 Záverečné zhrnutie

Sekcia: EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY

Miestnosť: B132

Moderátorka: L. Mokrá

9.15 – 9.45

Ivana Gondášová

The Impact of Crude Oil and Natural Gas Supplies from the Russian Federation on EU Energy Security

Vplyv dodavok ropy a zemného plynu z Ruskej Federácie na energetickú bezpečnosť EU

9.45 – 10.15

Monika Michalcová

Rytieri, žoldnieri, kráľovné a pešiaci v slovenskej sociálnej politike. Behaviorálna štúdia kvality sociálnych služieb vo vybraných oblastiach sociálnej rodinnej politiky na Slovensku

Knights, Mercenaries, Queens and Infantry in Slovak SocialPolicy. Behavioral Study of theQuality of SocialServices in SelectedAreas of SocialFamilyPolicy in Slovakia

10.15 – 10.45

Miroslav Pažma

“What Happens when the Anti-Elitist Populists Become the Elite? A Study of Populist Parties in Slovakia”

“Čo sa stane, keď sa antielitárski populisti stanú elitou? Štúdia o populistických stranách na Slovensku”

10.45 – 11.15

Kristína Rankovová

Postcolonial Analysis of the Slovak Global Education Discourse

Postkoloniálna analýza slovenského diskurzu globálneho vzdelávania

11.15 – 11.45

Lucia Wirthová

Modern Warfare in International Humanitarian Law: The War on Terrorism and Human Rights Protection

Nové typy vojen a medzinárodné humanitárne právo: vojna proti terorizmu a ochrana ľudských práv

11.45 – 12.15

Nina Šťastná

Kvalita regulačného procesu na Slovensku počas pandémie COVID-19

Quality of the Regulatory Process in Slovakia during the COVID-19 Pandemic

13.00 Záverečné zhrnutie

13.00 – 14.00 OBED (formou bufetu)

Sekcia: SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA

Miestnosť: C040

Moderátor: doc. Juraj Podoba, PhD.

14.00 – 14.30 

Ines Hercan

Social transformations in times of global crises

Sociálne transformácie v čase globálnych kríz

14.30 – 15.00

Miroslava Kinczer

Assisted Aging – Design for all and Modern Technologies as an Opportunity

Starnutie (staroba) s asistenciou – dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť

15.00 Záverečné zhrnutie

15.00 ukončenie konferencie