Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

FSEV UK na prahu „dospelosti“

Dekanka dnes slávnostne otvorila náš 18. akademický rok a odovzdala pamätné medaily UK.


25. 09. 2019 20.49 hod.

Akademický rok 2019/2020 je pre našu fakultu výnimočný. V prenesenom slova zmysle „dospeli sme“. V stredu 25. septembra 2019 v Aule FSEV UK otvorila dekanka Lucia Mokrá osemnásty akademický rok. Napriek relatívne krátkej histórii sa FSEV UK podarilo niekoľko rokov v rade obsadiť priečku najlepšej spoločenskovednej fakulty (ARRA, 2015), vychovala mnoho špičkových odborníkov a vedkýň, ovplyvnila životy tisícok mladých ľudí.

Slávnostné otvorenie akademického roka však bolo výnimočné najmä vďaka vzácnym hosťom a hostkám, ktorým dekanka odovzdala pamätné medaily Univerzity Komenského vydané pri príležitosti 100. výročia jej založenia.

Medaily sme udelili siedmim osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju fakulty, budovaniu sociálnych a ekonomických vied a špičkových pracovísk našej fakulty:

Oľga Danglová, CSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)

Za významný prínos k budovaniu sociálnych vied a rozvoju etnológie a antropológie na Slovensku

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV)

Za významný prínos k budovaniu fakulty, jej medzinárodnej reprezentácii a rozvoju európskych štúdií v slovenskom kontexte

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (Univerzita Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie)

Za podieľanie sa na vytvorení fakulty, jej rozvoji v začiatkoch a vytvoreniu Centra európskych štúdií

doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. (Úrad vlády SR, Centrum vzdelávania a hodnotenia)

Za za podieľanie sa na vytvorení Ústavu aplikovanej psychológie, jeho personálnom budovaní a udržateľnosti s reputáciou v medzinárodnom priestore

Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. (Národná rada Slovenskej republik)

Za podiel na vzniku Ústavu verejnej politiky a posilnenie medzinárodného výskumného potenciálu pracoviska

Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav ekonómie)

Za podiel na vzniku Ústavu ekonómie a vytvorenie nových študijných programov prepojených s praxou

Egon Gál (Projekt Fórum)

Za podieľanie sa na vzniku fakulty a posilnenia idey inovatívneho spoločenského výskumu pre potreby slovenskej praxe

 

Slávnostný príhovor dekanky FSEV UK Lucie Mokrej

Honorabiles, vážená akademická obec, vážené študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

rok 2019 je symbolickým rokom pre Slovensko, aj pre Univerzitu Komenského, ktorá tento rok oslávila 100 rokov svojej existencie. Významné okrúhle výročia slávia aj jej jednotlivé fakulty, ako 100 rokov Lekárskej fakulty v Bratislave, 50 rokov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine či ďalších fakúlt. Dnes na našej fakulte otvárame už osemnásty akademický rok a míľovými krokmi sa blížime k pomyselnej dospelosti, ako aj ďalšiemu okrúhlemu výročiu.

Na prahu tohto okamihu, dovoľte mi povedať, že naša fakulta je stabilnou a hodnotnou súčasťou univerzity a už dávno prispieva k šíreniu jej dobrého mena doma i v zahraničí.

Dobré meno univerzity šíria jej študentky a študenti, ktorých dnes rovnako vítam na začiatku akademického roka. Pre mnohých to bude prvý akademický rok na univerzite, a preto Vám želám, aby ste v ústrety tejto novej i keď náročnej skúsenosti vykročili tou správnou nohou. V 1.ročníku bakalárskeho a magisterského štúdia vítame viac ako 350 nových študentiek a študentov.  Hovoriac za vedenie tejto fakulty, vážime si, že v konkurencii 35 verejných vysokých škôl na Slovensku a v rámci medzinárodnej konkurencie v podobe českých a rakúskych univerzít, ste si vybrali práve našu fakultu. Počas nadchádzajúcich mesiacov budeme s Vami spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami zdieľať vedomosti, trénovať zručnosti a učiť Vás kriticky hodnotiť fakty, aplikovať teoretické koncepty do praxe, navrhovať a verifikovať riešenia, modelovať situácie. V tomto období pred Vami stoja nové výzvy – nové témy, nové priestory, nové kolegyne a kolegovia.

Želám Vám, aby ste v nich obstáli a aby Vaše štúdium sprevádzalo potrebné šťastie, motivácia a Váš  hlad po vedomostiach neustával. U nás na fakulte sa snažíme vytvárať prostredie, kde poznatky, výsledky medzinárodných výskumov a národných projektov plynulo prechádzajú do pedagogického procesu – využite preto každú možnosť takéto informácie získať – na prednáškach, seminároch, diskusných podujatiach, jour-fixoch, book kluboch alebo konferenciách.

Rovnaké šťastie a pokračujúci entuziazmus na ceste za vedomosťami, ale aj akademickými titulmi, želám aj Vašim starším kolegom a kolegyniam.

Tvorivé a motivujúce prostredie nie je automatické, treba za ním vidieť úsilie mnohých pracovníkov fakulty, pedagogických, výskumných, ale aj administratívnych. Naším zámerom je naďalej sa rozvíjať, ukázať, že aj na Slovensku a v našich podmienkach máme kvalitných vedcov a vynikajúcich pedagógov.  Na našej fakulte pracujú ľudia, ktorí si uvedomujú poslanie, náročnosť svojho povolania a tímového ducha, ktorý je nevyhnutným predpokladom úspechu.

Som hrdá, že aj v súčasnom nastavení pravidiel fungovania vysokých škôl, v meniacom sa prostredí a legislatívnej úprave, naďalej pracujeme aktívne na akvizícii nových projektov v oblasti vedy, inovatívne poznatky pretavujeme do študijných programov, a to aj v cudzom jazyku. Za to všetko patrí mojim kolegyniam a kolegom veľké ďakujem a pevne verím, že aj my v rámci manažmentu fakulty budeme naďalej vytvárať prostredie, ktoré ich bude k takýmto výkonom motivovať.

Verím, že pred nami sú ciele, na ktorých môžeme naďalej pracovať a zlepšovať sa.  Aj preto pevne verím, že aktivity, ktoré sme pre Vás a v spolupráci s Vami nachystali v nadchádzajúcom akademickom roku 2019/2020, prinesú priestor pre vzájomné stretnutie sa, diskusiu a posilnia ducha tímovej spolupráce. A preto, aj pri tejto príležitosti, Vás všetkých vyzývam – prichádzajte s nápadmi, vytvárajte vlastné projekty, iniciujte diskusiu – povedzte nám, kam sa chcete posunúť a aký je ďalší pohľad. Realizujte študentské projekty, zapájajte sa do diskusií a aplikačných projektov svojich ústavov. Všetci sme spolutvorcami smerovania tejto fakulty a preto nám všetkým želám, aby nadchádzajúci akademický rok bol o kúsok úspešnejší ako predošlý, ale stále ponechával priestor na zlepšenie v tom nasledujúcom!