Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôležité upozornenie - Korona vírus a dopad na realizáciu Erasmus+ projektov


11. 03. 2020 10.09 hod.

V súvislosti s Usmernením od MŠVVaŠ SR sa všetky plánované mobility na najbližšie obdobie rušia a to v čase trvania platnosti tohto usmernenia. Prípadné ďalšie otázky je potrebné adresovať ministerstvu ako autorovi tohto vyhlásenia.

Z dôvodu rýchleho vývoja situácie, nástupu preventívnych opatrení a veľkého množstva žiadostí o posúdenie vyššej moci Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Individuálne žiadosti už nie je potrebné posielať do národnej agentúry. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je už v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Žiadosť o posúdenie vyššej moci posielajte, prosím, do NA iba v nejednoznačných prípadoch.

Odporúčame postupovať nasledovne:

    1. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. Takéto prípady zaznačíte do Mobility tool, uvediete vyššiu moc, trvanie mobility nastavíte na jeden deň a do kolónky individuálna podpora prepíšete súčet reálnych nákladov, ktoré účastníkom vznikli (napr. letenka, storno poplatok za ubytovanie, záloha za internát a pod.). Do poznámky tiež napíšete dôvod vyššej moci.
    1. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje škola ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. V Mobility tool uvediete vyššiu moc a ponecháte iba skutočné trvanie mobility. Súčet alikvótnej sumy grantu na toto obdobie so sumou cestovných nákladov uvediete v kolónke individuálna podpora. Zvyšnú čiastku už vyplateného grantu budú musieť účastníci vrátiť. Do poznámky napíšete dôvod vyššej moci.