Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát UK schválil nové vedenie UK a predsedu AS UK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. februára 2019 schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., na vymenovanie nových prorektorov UK. Nové prorektorky a noví prorektori UK nastúpia do funkcií od 20. februára 2019.


Vo vedení UK pokračuje prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. Od roku 2003 – 2007 zastávala pozíciu prodekanky pre legislatívu a v rokoch 2007 – 2011 a následne od marca 2012 bola prodekankou pre legislatívnu oblasť, informačné technológie a vzťahy s verejnosťou na Fakulte managementu UK.

Funkciu prorektora UK pre informačné technológie bude opäť zastávať doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Od ukončenia štúdia pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Bol členom AS FMFI UK, jedno funkčné obdobie bol členom a druhé podpredsedom AS UK.

Oblasť vedy, výskumu a doktorandského štúdia bude riadiť novozvolený prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý doteraz zastával funkciu dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor je popredným slovenským fyzikom, venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike a výskumu vesmíru. Je tiež predsedom APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja).

Prorektorkou UK pre rozvoj a kvalitu bude prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., ktorá doteraz pôsobila ako prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6. ročník v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UK.

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., bude v nasledujúcom funkčnom období vykonávať funkciu prorektora UK pre medzinárodné vzťahy. Pôsobí na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK.

Prorektorkou pre novú oblasť – správa majetku a investícií – bude JUDr. Jana Duračinská, PhD., ktorá doteraz zastávala funkciu prodekanky pre medzinárodné vzťahy Právnickej fakulty UK. Pôsobí na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK a zameriava sa najmä na právo obchodných spoločností a obchodné záväzkové vzťahy so špecializáciou na záväzkové vzťahy.

Novou oblasťou sú aj vonkajšie vzťahy, ktorú ako prorektor zastreší PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pôsobí v oblasti psychológie zdravia a marketingu (PR a reklama).

Akademický senát UK na svojom zasadnutí zároveň schválil nového predsedu AS UK, ktorým sa stal doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. Hneď po zvolení sa ujal svojej novej funkcie.

Podpredsedom AS UK za študentskú časť sa stal Mgr. Viktor Svetský z Filozofickej fakulty UK. Za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol zvolený Mgr. Filip Vincent z Právnickej fakulty UK.