Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Rigorózne konanie

Fakulta sociálnych a ekonomických vied ponúka rigorózne konanie v nasledujúcich odboroch: verejná politika, európske štúdiá, aplikovaná psychológia.

Zásady a podmienky rigorózneho konania sú uvedené v dokumente: Vnútorný predpis č. 15/2016 (Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisuč. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1). Predpis bol vydaný 20. júla 2016

Poplatky za rigorózne konanie sa riadia nasledovnými predpismi:

Predpis nadobudol platnosť 26. januára 2016 a nadobudne účinnosť 1. septembra 2016

  • Vnútorný predpis č. 15/2015 - Smernica rektora, Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernici rektora Uk, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 v súlade s Prílohami 1 - 13

Tento dodatok nadobudol platnosť a účinnosť 12. júna 2015

Informácia o základných náležitostiach záverečných prác sa riadi predpisom:

  • Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
    Predpis je platny od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013

Otázky na rigorózne skúšky:

Ohľadne bližších informácií k zvolenej téme rigoróznej práce je potrebné kontaktovať príslušných predsedov rigoróznych komisií:

  • doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. (emilia.beblavafses.uniba.sk ,tel.: 02/206 69 856) - Verejná politika (Ústav verejnej politiky)
  • doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (olga.gyarfasovafses.uniba.sk , tel.: 02/206 69 833) - Európske štúdiá (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov)
  • doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. (eva.letovancovafses.uniba.sk , tel.: 02/206 69 836) - Aplikovaná psychológia (Ústav aplikovanej psychológie)

Tlačivo prihlášky na rigoróznu skúšku

Aktuálne:

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 2.2.2017 (Mgr. Eduard Jambor)

Oznámenie o konaní opravnej obhajoby rigoróznej práce 9. 12. 2016 (Mgr. Denisa Šedá)

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 23.8.2016 (Mgr. Robert Krause

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 1. 6. 2016 (Mgr. Denisa Šedá)