Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Školné a poplatky spojené so štúdiom

  • Vnútorný predpis č. 9/2016, úplné znenie predpisu č. 1/2016, smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1.
  • Vnútorný predpis č. 8/2016 , Spôsob platby školného a poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na FSEV UK v ak. roku 2016/2017

Tí študenti, ktorí podľa vnútorného predpisu spĺňajú kritéria na zníženie alebo odpustenie školného, oň môžu požiadať rektora UK na tlačive "Žiadosť o odpustenie alebo zníženie školného" a to v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. Žiadosť študent adresuje na Študijné oddelenie, príslušnej študijnej referentke.