Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Harmonogram štúdia a akademického roka

Akademický rok 2014/2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015: 22. 09. 2014 o 11.00 hod. v Aule UK
23. 09. 2014 o 13.00 hod. v Aule FSEV UK
Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc. štúdia: október-november 2014
Deň otvorených dverí: 11.12. 2014 od 14.00 hod. (štvrtok)

Zimný semester

Výučba: 22. 09. 2014 - 19. 12. 2013
Skúškové obdobie: 05. 01. 2015 - 13. 02. 2015

Letný semester

Výučba: 16. 02. 2015 - 22. 05. 2015
Skúškové obdobie: 25. 05. 2015 - 03. 07.2015
Skúškové obdobie
pre 3. ročník I. stupňa (Bc.) a 2. ročník II. stupňa (Mgr.):
04. 05. 2015 - 22. 05. 2015
Zadania bakalárskych a magisterských prác:
- vypísanie tém učiteľom
- schválenie tém garantom
- prihlásenie a akceptácia študentov na témy


do 17.04.2015
do 24.04.2015
do 28.08.2015
Odovzdanie bakalárskych a magisterských prác: do 24. 04. 2015 - júnový termín
do 03. 07. 2015 - augustový termín

Štátne skúšky

01. 06. 2015 - 12. 06. 2015
17. 08. 2015 - 28. 08. 2015

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta.
Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku.

V akademickom roku 2015/2016 nie je plánovaný januárový termín štátnych skúšok.

Slávnostná promócia

júl 2015

Prijímacie konanie 2015/2016

Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium bakalárskych a magisterských študijných programov na ak. rok 2015/2016 sa uskutoční v období
16. 6. 2015 - 17. 6. 2015

 

Schválené vedením FSEV UK dňa 17.-18. júna 2014.