Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Jakub Varíni

Vzdelanie:

Mgr.- odbor verejná politika Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 2015
Bc.- odbor politológia na Katedre politológie Trnavská univerzita v Trnave 2012

Pedagogická činnosť:

Spolupráca na predmetoch vedených doc. Katarínou Staroňovou, Analýza verejnej politiky, Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe.

Vedecko- výskumná činnosť:

Vo svojej dizeratačnej práci sa venuje úlohe prenosu poznania členov poradných komisií mestských a obecných zastupiteľstiev na konečné prijaté rozhodnutia.