Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Eva Rublíková

Vzdelanie a kvalifikácia:

Mgr. – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komnenského v Bratislave, odbor matematická štatistika a ekonometria, 1970

Csc. – Vysoká škola ekonomická v Bratislave, odbor Teória riadenia a plánovania, 1982

PhD. – udelené osvedčenie, 1997

RNDr. – Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor pravdepodobnosť a matematická štatistika, 1985

Doc. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní so zameraním na štatistiku, 1999

Mimoriadna profesorka – odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii

prof. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii

Absolvovanie 2-semestrálneho postgraduálneho štúdia na Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave, Ružová dolina. Získanie kvalifikácie výskumného pracovníka I. atestačného stupňa na základe komisionálnych skúšok z predmetov: ekonomika stavebníctva, ruský a anglický jazyk, 1971–1972

Absolvované pedagogické minimum na VŠE v Bratislave, ukončené skúškou, 1980

Eindhoven School of Management, Holland, 6 týždňový intenzívny kurz Managementu v Bratislave + 3 týždňová prax v Eindhovene, 1991

Universita degli studi di Firenze, Taliansko, 3 mesačný študijný pobyt zameraný na štúdium vývoja menových kurzov s podporou SAS-u, 1992

University of Manchester, Faculty of Economic Social Studies, Veľká Británia, mesačný študijný pobyt zameraný na teóriu modelovania a prognózovania vývoja menových kurzov pomocou Box-Jenkinsovej metodológie, 1993

RUCA University of Antwerpen, Belgicko, 2 týždňový študijný pobyt zameraný na modelovanie nezamestnanosti, 1993

University of Pittsburgh USA, Katz Graduate School of Business, 3 mesačný  študijný pobyt, 1995/1996

Absolvované prednášky z predmetu: STATISTICS for MBA program u prof. Pandu Tadikamallu,  prednášky z predmetu: Business Forecasting u prof. W. A. Kamakuru a prednášky Decision Technologies in Manufacturing and Operation Management u prof. Pandu R. Tadikamallu.

Vedeckovýskumná činnosť:

Analýza a modelovanie vývoja nezamestnanosti na Slovensku. Modelovanie vývoja zamestnanosti, miezd a inflácie. Analýza a modelovanie vývoja menových kurzov. Nelineárne modely stochastických procesov typu ARCH a GARCH. Monetárne modely.

 Výskumné úlohy:

- 2 projekty typu SPEV, 1984-1989
- 3 interné projekty, zodpovedná riešiteľka, 1996-2005
- 1 zahraničný projekt AVE Barcelona, 1998-2004
- 1 zahraničný s Erassmus Univerzity Rotterdam, spoluriešiteľ, 1991-1992
- 5 projektov pre Ministerstvo financií, spoluriešiteľka, 1994-1999
- 1 vyžiadaná prednáška na Univerzite v Pittsburgu, USA, 1996
- 3 VEGA projekty 2004-2006, 2007-2009, spoluriešiteľka,
- 1 VEGA projekt, zodpovedná riešiteľka,
- 1 bilaterálny projekt, spoluriešiteľka, 2002-2003
- 1 APVV projekt, spoluriešiteľka, 2015-

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia, ŠÚ SR Bratislava, 1990
- členka AVE Barcelona –Španielsko, 1998-
- členka komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na Univerzite Cordóba, Španielsko (2008), (2010), (2012), (2015)
- členka redakčnej rady pre International Journal of Scientific Management and Tourism, IJO SMT, Córdoba, Spain, 2013-