Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Viera Feglová

Oblasti výskumu:

 • urbánna etnológia
 • sociálna antropológia
 • symbolická antropológia

Regionálna špecializácia:

 • Slovensko, Karpaty

Vzdelanie:

 • 1966 - 1971 Katedra národopisu, Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • 1972 - 1977 interná ašpirantúra v Národopisnom ústave SAV v Bratislave
 • 1981 CSc.
 • 1992 vedúci vedecký pracovník kategória I.
 • 2001 doc.
 • 2004 prof.

Pracovné pozície, prax, skúsenosti:

 • 1972 - 1977 Národopisný ústav SAV (NÚ SAV) interný ašpirant
 • 1977 - 1981 NÚ SAV, vedecký asistent
 • 1981 - 1986 NÚ SAV, vedecký pracovník
 • 1986 - 1992 NÚ SAV, samostatný vedecký pracovník
 • 1992 - 2001 Ústav etnológie SAV, vedúci vedecký pracovník
 • 1992 - 1999 vedecký pracovník na Katedre folkloristiky a regionalistiky VŠPg v Nitre
 • 1999 - 2005 vedúca Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre
 • 2004 - 2009 profesorka na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre
 • od 2009 profesorka v Ústave sociálnej antropológie FSEV UK

Členstvo:

 • 1993 - 2003 členka Redakčnej rady bulletinu (časopisu Národopisné informácie/ Etnologické rozpravy)
 • 1997 - 2001 členka lektorskej komisie projektov nadácií Open Society a Enviromental Training Programm
 • 1999 - 2002 členka komisie Miestnej kultúry Fondu Pro Slovakia
 • 2000 poradca vlády na programe Mentálny imidž Slovenska
 • od 2003 členka Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky pre oblasť historických vied a etnológiu
 • 2005 - 2010 členka Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • od 2005 členka Vedeckej rady Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bellu v Banskej Bystrici
 • od 2007 členka Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky pre oblasť sociálne vedy
 • od 2008 členka komisie pre oblasť Kultúrne nehmotné dedičstvo
 • od 2008 členka Medzirezortnej komisie MK v projekte Identifikácia a inventarizácia tradičného nehmotného kultúrneho dedičstva v SR
 • 2008 - 2010 členka Medzirezortnej komisie MŠ projektu Tradičná ľudová kultúra vo vzdelávaní

Participácia na domácich vedeckých projektoch VEGA, KEGA, ŠPVaV:

 • 1991 - 1992 Etnokultúrne procesy v mestskom prostredí. GAV 196/91. Spoluriešiteľ.
 • 1991 - 1993 Interakcia prírodného prostredia z etnografického hľadiska. GAV 193/31. Spoluriešiteľ.
 • 1993 - 1995 Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (r 1993 - 1995). VEGA 2/530/93. Spoluriešiteľ.
 • 1993 - 1995 Etnokultúrny vývin Ponitria. VEGA 1/800/93. Vedúci riešiteľ.
 • 1994 - 1995 Tradičná ľudová kultúra v interetnických súvislostiach. Príspevok k európskej kultúrnej regionalistike. VEGA 2/1030/94. Spoluriešiteľ.
 • 1995 - 1997 Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny. VEGA 2/1033/95. Spoluriešiteľ.
 • 1996 - 1998 Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva /Na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí/. VEGA 2/3028/ 96. Spoluriešiteľ.
 • 1997 - 1999 Sociálne a kultúrne faktory politických orientácií a volebného správania na Slovensku. VEGA 2/2061/22. Spoluriešiteľ.
 • 2003 - 2005 Etnologické súvislosti súčasných civilizačno - kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. ŠPVaV. Vedúca riešiteľka 3. čiastkovej úlohy.
 • 2006 - 2008 Etnologické súvislosti civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku. VEGA 1/3750/06. Hlavný riešiteľ.
 • 2007-2009 Komunikačné modely človeka metódou vizuálnej antropológie. VEGA 1/4476/07. Spoluriešiteľ.

Bibliografia:

Monografie:

 • Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990. Časť: Kap. XII. Rodinné obrady: mapy 1, 2, 4, str. 71, mapy 29, 30, 31, 32, 33, 34, str.76. Kap.XIII. Kalendárne obyčaje: mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, str.77 - 78, mapy 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, str.81 - 82. Kap. XX. Regióny a oblasti: mapy 2c, 3c, 4c, 5c, str. 102 - 103. 7 príslušných komentárov k mapám (podiel 15 %).
 • Feglová, Viera: Čas radosti, veselosti. Vianoce na Slovensku. Bratislava, ČSTK - Pressfoto 1991, 32 s.
 • SALNER, P. a kol.: Taká bola Bratislava. Bratislava, Veda 1991, s.198. Časť Sviatky a slávnosti, s. 37-54, Dunaj a jeho brehy, s. 143-154. (podiel 20%)
 • Feglová, Viera: Etnologická charakteristika Slovenska. In: Krivý, V. a kol: Slovensko a jeho regiony. Bratislava, Nadácia Jána Husa 1994, s.149-264. (podiel 40 %)
 • Kol.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. Bratislava, Veda - Ústav etnológie SAV 1995. Autor a spoluautor 94 hesiel. ( text 3,75 AH)
 • Feglová, Viera - Leščák, Milan: Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska (obrady, zvyky, povery). Bratislava, ASCO - Nadácia Prebudená pieseň 1995, 284 s (podiel 50%)
 • Krivý, Vladimír - Feglová, Viera - Balko, Daniel: Slovensko a jeho regióny: Sociokultúrne súvislosti volebného správania. Bratislava, Media 1996, 414 s. (podiel 30 %)
 • Feglová, Viera: Šťastie, zdravie, pokoj svatý alebo Vianoce na Slovensku. Národné osvetové centrum 2008, s. 84. ISBN 978-80-88973-48-5.

Kapitoly v knihách:

 • Feglová, Viera: Kalendárne obyčaje. In: Podolák, J. a kol.: Horná Cirocha. Košice 1985, s. 401 - 420.
 • Feglová, Viera: Obyčajová tradícia a jej vývinové tendencie. In: Spôsob života družstevnej dediny. (Zost. Pranda, A.)Bratislava, Veda 1986, s. 85 - 104.
 • Feglová, Viera: Calendar Customs. In: Slovakia. European Context of Folk Culture. (Ed. Stoličná, R.) Bratislava, Veda 1997, s. 190-214.
 • Feglová, Viera - Jakubíková, Kornélia.: Family Customs. In: Slovakia. European Context of Folk Culture. (Ed. Stoličná, R.) Bratislava, Veda 1997, s. 215 - 237.
 • Feglová, Viera: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry (Ed. R. Stoličná), Bratislava, Veda 2000, s. 190 - 215.
 • Feglová, Viera - Jakubíková Kornélia: Rodinné obyčaje. In: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry (Ed. R. Stoličná), Bratislava, Veda 2000, s. 215 - 237.
 • Feglová, Viera: Calendar customs. In: Slovakia – European Contexts of The Folk Culture. (Ed. Rastislava Stoličná), Veda 2007, s. 190-214. 2 doplnené vydanie.
 • Feglová, Viera – Jakubíková, Kornélia: Family Customs. In: Slovakia – European Context of The Folk Culture. (Ed. Rastislava Stoličná). Veda 2007, s. 215 - 237. 2. doplnené vydanie.

Vedecké štúdie:

 • Feglová, Viera: Prvky agrárnej mágie v zimnom zvykoslovnom cykle. In: Slovenský národopis, 1975, s. 433 - 447.
 • Feglová, Viera: Niekoľko poznámok k otázke masiek vo fašiangových zvykoch. Výsledky vyhodnotenia EAS). In: Národopisné informácie, 1977, 4, s. 33 - 37.
 • Feglová, Viera: Funkcia tradičných prvkov v súčasnom svadobnom obrade v Sebechleboch. In: Slovenský národopis, 27, 1979, s. 280 - 287.
 • Feglová, Viera: Die sämantische Variabilitäat der Prosperitätselemente im zyklus der Frühjahrsbsräuche in der nordöstlichen Slowakei. In: Ethnographica et folkloristica carpathica, 2, 1981, s. 133 - 145.
 • Feglová, V.: Kalendárne obyčaje In: Etnografický atlas Slovenska. Komentáre. Bratislava, Národopisný ústav SAV 1981, zv. 5, s. 5 - 40, 67 - 71.
 • Feglová, V.: Rodinné obrady. In: Etnografický atlas Slovenska. Komentáre. Bratislava, Národopisný ústav SAV 1981, zv. 5, s. 10 - 15.
 • Feglová, V.: Súčasné podoby obyčajov v kultúrnom systéme Slovenska. In: Výroční obyčeje. ( Zost. Frolec, V.) Brno, Blok 1982, s. 55 - 66, 4 mapy.
 • Feglová, Viera: Zmeny kolektívnych noriem v súčasnej vianočnej obradovosti. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 196 - 207.
 • Feglová, Viera: Obyčajová tradícia a súčasné formy sviatkovania. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 429 - 434.
 • Feglová, Viera: Tradícia ako výraz spoločenskej identifikácie. In: Národopisné informácie, 1984, 2, s. 44 - 47.
 • Feglová, Viera - Salner, Peter: Sviatočné príležitosti v súčasnom mestskom prostredí. In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 88 - 112.
 • Feglová, V.: Kalendárne obyčaje na Slovensku. In: Tradícia a súčasnosť. Košice 1984, s. 16 - 27, mapy 4.
 • Feglová, V. - SALNER, P.: Maturita bratislavských študentov. In: Čas života. (Zost. Frolec, V.) Brno, Blok 1985, s. 209 - 218.
 • Feglová, Viera - Salner, Peter: Obyčaje v súčasnej Bratislave. In: Národopisné informácie, 1985, 1, s. 115 - 123.
 • Feglová, Viera: Charakteristika kultúrneho kalendára Bratislavy na konci 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 347 - 355.
 • Feglová, V. - Salner, P.: Poznatky z výskumu slovenského mesta (Na príklade sídlisk v Malackách a Bratislave. In: Venkovské město, zv. 2. (Zost. Frolec, V.) Uherské Hradiště 1987, s. 29 - 39.
 • Feglová, Viera: Funkcia priestoru pri obradnom prijatí nevesty do domu muža. In: Slovenský národopis, 37, 1989, s. 37 - 42.
 • Feglová, V.: Calendar customs in Slovakia. In: Calendar customs in Europe. Musseé de L´Homme. Paris 1992, pp. 165 - 170.
 • Feglová, V.: Ritualkultur im Prozeß der Urbanisierung. In: Ethnoculturelle Prozeße in Großstädten Mitteleuropas. Bratislava-ČSFR, 1992, s. 37 - 45.
 • Feglová, Viera: The Influence Of Confession on Folk Customs. In: Ethnologia slovaca et Slavica 24/25, l992 - l993, s. 439 - 444.
 • Feglová, Viera: Priestor ako antropologický fenomén. In: Slovenský národopis, 41, 1993, 2, s. 131 - 139.
 • Feglová, V. - Salner, P.: Die ethnokulturelle Entwicklung in Bratislava im 20. Jahrhundert. In: Ethnocultural prozeßes in Central Europe in 20-th century. Comenius University Bratislava, Bratislava 1994, s. 211 - 221.
 • Feglová, V.: Vplyv konfesionality na regionalizáciu duchovnej kultúry na Slovensku. In: Ľudové tradície a regionálna kultúra. ( Ed. Feglová, V. - Wolfová, D.) Nitra 1994, s. 10 - 16.
 • Slovakia and Slovaks: A Concise Encyclopaedia. Goldpress Publishers. Bratislava 1994, (Autor 32 hesiel).
 • Feglová, V.: Das Bild der Gesellschaft im Prozess der Veränderungen. In: Die Leute in der Stadt II. (Ed. Moravcová, M.) Praha, Ethnos 1994, s. 60 - 78.
 • Feglová, V.: Etnoidentifikačné prvky vianočnej obradovosti na etnickej a konfesionálnej hranici. In: Pogranicze jako problem kultury. Opole 1994, s. 116 - 122.
 • Feglová, V.: Sprievod v tradičnej kultúre Slovenska. In: Slavnostní průvody. (Ed. Tarcalová, L.) Slovácke muzeum v Uherskom Hradišti 1994, s. 45 - 51.
 • Feglová, V.: Tradícia a súčasné podoby obradovej kultúry. In: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. (Ed. Feglová, V.) VŠPg Nitra 1995, s. 103 - 110.
 • Feglová, V.: Der Einfluß der sozioökonomischen Veränderungen auf die Entwicklung der Region Bratislava. In: Stabilität und Wandel in der Gross Stadt. ÚE Bratislava 1995, s. 163 - 172.
 • Feglová, V. - Salner, P.: The City and Power. In: The City: Today, Yesterday, and Day before. University of Lodz, 1995, s. 63 - 74.
 • Feglová, Viera: Vplyv socioekonomických zmien na vývoj bratislavského regionu. In: Etnologické rozpravy, 1995, 2, s. 114 - 124.
  Salner, Peter - Feglová,Viera: Bratislava und Petržalka. Zwei Gestalten einer Stadt. In: Acta Ethnographica Hungarica, 42, (1 - 2),1997, pp. 167 - 174.
 • Feglová, Viera: Holidays and Celebrations in Bratislava (1900-1930). In: Journal of Urban Ethnology, Warszawa, 1997, 2, s. 43 - 49.
 • Feglová, V.: Sviatky a oslavy v Bratislave (1930 - 1938). In: Zborník Etniczne i spoloczne zroznicovanie miasta. Na przykladzie Warszawy i Bratyslavy. Warszawa 1997, s. 41 - 47.
 • Feglová, V.: Symbolika ženského princípu v kalendárnych obyčajoch. In: Žena z pohľadu etnologie. (Ed. Leščák, M. - Hlôšková, H.) Bratislava 1998, s. 32 - 37.
 • Feglová, V. - Kusá, Z. - Radičová, I. - Šimunková, K.: Conceptualization of Poverty in Slovakia: Discussion of Methodological Issues and Measurement. Old and new Poverty
  in Post - 1989. In: Central Europe. Special Issues of East Central Europe - L Europe du Centre - Est. Eine Wissenschafttliche Zeitschrift.Vol. 20 - 23, part 3 - 4, 1998, pp.181 - 201.
 • Feglová, V.: Komunitné iniciatívy v mestskom prostredí (Na príklade mesta Nitry). In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. (Ed. Salner, P. - Beňušková, Z). Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999, s. 190 - 205.
 • Feglová, V.: Sociokultúrne pozadie lokálnych stratégií. In: Acta Nitriensiae, 2, Zborník fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (Ed. Čukan, J.) Nitra 1999, s. 299 - 318.
 • Feglová, V.: Sviatky a oslavy v Bratislave v 20. storočí. In: Studia Academica Slovaca 29. Bratislava 2000, 63 - 71.
 • Feglová, V.: Konceptualizácia priestoru. In: Acta Nitriensiae 3. Nitra 2000, 114 - 120.
 • Feglová, V.: Obyčaje v kontexte rodinných a sociálnych vzťahov. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. (Ed. Oľga Danglová, Rastislava Stoličná). Ústav etnológie SAV, Bratislava 2001, s. 98 - 106.
 • Feglová, V.: Pojmowanie pezestrzeni lokalnej w aspekcie antropologicznym. In: Studia
  Ethnologiczne i Anthropologiczne. T. 5 : Miejsca znaczace i wartosci symboliczne. Red.
  I. Bukowska - Floreńska. Katowice 2001, 15 - 26.
 • Feglová, Viera - Salner, Peter: Town and Power. In: Journal of Urban Ethnology, 5, Warszawa, 2001, 37 - 47.
 • Feglová, V.: K zmenám starorodičovských rolí v súčasnom urbánnom prostredí. In: Premeny rodiny v urbánnom prostredí (Ed. Ivan Chorvát). Banská Bystrica 2002, s. 94 - 101.
 • Feglová, V.: kariéra - rodová interpretácia jednej etapy v živote žien. In: Sféry ženy. Banská Bystrica 2004, s. 248 - 256.
 • Feglová, V.: Rituál – komunikácia – identita. In: Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia, 4, Nitra 2005, s. 438 - 443.
 • Feglová, V.: Rituál v modernej spoločnosti. (Etnologická analýza). In: Křižovatky evropské kultury. Opava 2005, s. 314 - 326.
 • Feglová, V.: Rituál - komunita - identita. In: Civilizačno-kultúrne procesy
  v transformujúcej sa spoločnosti. Prolegomena. Nitra 2006, s. 125 - 131.
 • Feglová, V.: Je dar mŕtvym, darom?. In: Dary a obdarování. Studie Slováckeho muzea12/2007 (Ed. Ludmila Tarcalová). Slovácke muzeum v Uherském Hradišti 2007, s. 93 - 97.
 • Feglová, V.: Tradycyjne zwyczaje "chodzenia z/po..." w procesie transformacji spolecznej i obyczajowej na przelomie XX a XXI wieku. In: Sztuka zycia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. Stromata anthropologica 4. Opole 2008, s. 145 - 151.
 • Feglová, V.: Obraz spoločnosti za 1. ČSR v Bratislave. Folia Ethnographica 42, Acta Musei Moraviae, Stientiae sociales XCIII 2008, s. 115 - 121.
 • Feglová, V.: Dieťa v rodine, skupine, spoločenstve. In: Narodenie, detstvo, mladosť v tradičnej kultúre Slovenska. Edícia Múzeá a etniká. SNM Martin 2010, s. 8 - 19.

Uznania vedecko - pedagogickou komunitou:

Ocenenie monografií a štúdií:

 • 1985 - Cena mesta Bratislavy za prínos k výskumu mesta.
 • 1985 - l. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za vedeckú štúdiu Feglová, V. - Salner, P.: Sviatočné príležitosti v súčasnom mestskom prostredí. Slov. národop. 33, 1995, s. 88 - 116.
 • 1987 - Verejné uznanie SAV za popularizačnú činnosť.
 • 1991 - Národná cena SR za Etnografický atlas Slovenska., Bratislava 1992.
 • 1992 - Cena E.E. Kischa za publikáciu Salner, P. a kol.: Taká bola Bratislava. Bratislava, Veda 1991.
 • 1993 - 1. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti (SNS) v kategórii vedecká štúdia: Priestor ako antropologický fenomén. Slov. národop., 41, 1993, 2, s. 131 - 139.
 • 1995 - medzinárodná cena G. Pitre - Salvatore Salomone Marino udeľovaná za etnologické a antropologické diela v Palerme v kategórii vedecké dielo - Kol.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. Bratislava, Veda 1995.
 • 1996 - Cena SAV za to isté dielo v kategórii vedecko - výskumné dielo.
 • 1995 - 1. Cena SNS v kategórii knižná publikácia - FEGLOVÁ, V. - LEŠČÁK, M.: Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1995.
 • 1996 - 1. Cena SNS za knižnú publikáciu - KRIVÝ, V. - FEGLOVÁ,V. - BALKO, D.: Slovensko a jeho regiony. Sociokultúrne súvislosti volebného správania. Bratislava 1996.
 • 2001 - 1. Cena SAV v kategórii vedecko - výskumné dielo - R. Stoličná a kol: Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, Veda 2000.
 • 2001 - Cena Literárneho fondu - R. Stoličná a kol: Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava, Veda 2000.