Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Veronika Valkovičová

Mgr. Veronika Valkovičová, MA je absolventkou magisterského štúdia v odbore politológia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a magisterského štúdia v odbore analýza konfliktov a násilia na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. V septembri 2015 ukončila ročnú stáž v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) a v súčasnosti pôsobí na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, kde sa venuje "soft law" metódam verejných politík EÚ v agende rodovej rovnosti.

Pracovné skúsenosti

September 2014 - August 2015  Ročná stáž na oddelení komunikácie a vonkajších vzťahov Agentúry EÚ pre základné ľudské práva (FRA)  European Union Agency for Fundamental Rights, Schwarzenbergplatz 11, A-1040 Viedeň, Rakúsko
Júl 2013 - Jún 2014  Asistentka oddelenia pre verejné obstarávanie  Accenture Slovakia BPO, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
September 2010 - Máj 2013  Organizačný a mediálny team občianskeho združenia EnviroFuture, o.z.  EnviroFuture, o.z. - Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
September 2009 - január 2012 Dobrovoľnícka práca - Šéfredaktorka fakultného periodika Panta Rei Názov a adresa zamestnávateľa OZ Panta Rei, Kuzmányho 1, 973 01, Banská Bystrica

Vzdelanie

September 2008 - Máj 2013  Magisterské štúdium - odbor politológia  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 973 01 Banská Bystrica
September 2011 - Október 2013 Frankofónne magisterské štúdium odboru politológia - Analýza konfliktov a násilia  Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Faculté de Droit et Science Politique, 3 rue de Division Leclerc, 78280 Guyancourt, Francúzsko

Publikácie