Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Veronika Valkovičová

Mgr. Veronika Valkovičová, MA je absolventkou magisterského štúdia v odbore politológia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a magisterského štúdia v odbore analýza konfliktov a násilia na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. V septembri 2015 ukončila ročnú stáž v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) a v súčasnosti pôsobí na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, kde sa venuje "soft law" metódam verejných politík EÚ v agende rodovej rovnosti.

Pracovné skúsenosti

September 2014 - August 2015  Ročná stáž na oddelení komunikácie a vonkajších vzťahov Agentúry EÚ pre základné ľudské práva (FRA)  European Union Agency for Fundamental Rights, Schwarzenbergplatz 11, A-1040 Viedeň, Rakúsko
Júl 2013 - Jún 2014  Asistentka oddelenia pre verejné obstarávanie  Accenture Slovakia BPO, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
September 2010 - Máj 2013  Organizačný a mediálny team občianskeho združenia EnviroFuture, o.z.  EnviroFuture, o.z. - Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
September 2009 - január 2012 Dobrovoľnícka práca - Šéfredaktorka fakultného periodika Panta Rei Názov a adresa zamestnávateľa OZ Panta Rei, Kuzmányho 1, 973 01, Banská Bystrica

Vzdelanie

September 2008 - Máj 2013  Magisterské štúdium - odbor politológia  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 973 01 Banská Bystrica
September 2011 - Október 2013 Frankofónne magisterské štúdium odboru politológia - Analýza konfliktov a násilia  Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Faculté de Droit et Science Politique, 3 rue de Division Leclerc, 78280 Guyancourt, Francúzsko

Znalosť cudzích jazykov

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk C1
Francúzsky jazyk B2

Publikačná činnosť

Štúdie a konzultácie:

VALKOVIČOVÁ, V. 2015. Mainstreaming gender into tackling human trafficking in the European Union (štúdia). In Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 1/2015, p. 42 - 61.

SEKERÁK, M., VALKOVIČOVÁ, V. 2014. Political Effects of Employee Participation: An empirical conundrum (štúdia). In Teorija in Praksa, 5/2014, p. 944 - 971.

VALKOVIČOVÁ, V. 2014. Rodovo podmienené násilie ako indikátor Indexu rodovej rovnosti - výzva pre členské štáty EÚ? (štúdia). In Fórum sociální politiky, 1/2014, p. 17 - 19.

VALKOVIČOVA,V. 2013. Limity pozitívnych akcií a afirmatívnych opatrení v spektre rodovo orientovaných verejných politík (štúdia). In Slovenská politologická revue, 3/2013, p. 194 - 209.

Knižné recenzie, komentáre a správy z konferencií:

VALKOVIČOVÁ, V. 2015. Prostitúcia, ľudské práva a rodová rovnosť (knižná recenzia). In Sociální práce / Sociálna práca, 1/2015, p. 1 - 3.

VALKOVIČOVÁ, V. 2015. Vedecká konferencia "Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014" (informácia o konferencii). In Politické vedy, 1/2015, p. 215 - 217.

VALKOVIČOVÁ, V. 2014. Marián Sekerák: Economic Democracy - History, theory and praxis (knižná recenzia). In Slovenská politologická revue, 3/ 2014 (Slovak political journal, Slovak Republic), p. 282 - 284.

VALKOVIČOVÁ, V. 2014. Laura J. Shepherd: Gender, violence and security (knižná recenzia). In Medzinárodné vzťahy, 1/2014, p. 97 - 99.

VALKOVIČOVÁ, V. 2013. Politika vylúčenia a emócií - Aspekty predvolebnej kampane 2012 (knižná recenzia). In Czech Journal of Political Science, 3/2013, p. 366 - 368.

VALKOVIČOVÁ, V. 2013. Political Subjectivity of Women in Slovakia (knižná recenzia). In Politické vedy, 2/2013, p. 127 - 132.

VALKOVIČOVÁ, V. 2012. French and Greek elections closely watched by Europeans (komentár). 2012. In Euro-Atlantic Quarterly, 2/2012, p. 5.

 

 

&nb